License Agreement

123RF End User License Agreement

123RF LICENCE ("Licence")

 1. Smlouva.

  Tato Licence je smlouvou mezi Inmagine Lab Pte. Ltd ("123RF") a držitelem licence ("Vy"), který stahuje royalty-free snímky / ilustrace / vektory / videozáznamy ("Obsah") z 123RF.COM. Stažením jakéhokoli Obsahu stvrzujete, že jste porozuměli a souhlasíte s podmínkami této Licence.


 2. Prohlášení 123RF.

  123RF prohlašuje, že vlastní veškerá práva a/nebo má veškerá nezbytná oprávnění, včetně práv autorských k Obsahu a je oprávněna licencovat Obsah v rámci této Licence. Nezměněný a Samostatný Obsah, který je Vám licencován nepřekročí ani neporuší práva duševního vlastnictví a práva na ochranu osobnosti a soukromí jakékoli třetí strany. Toto prohlášení však bude považováno za neplatné v případě, že daný Obsah nebude mít podepsané příslušné Souhlasy se zobrazením modelu/ majetku ve vztahu k Obsahu, což brání zamýšlenému použití Obsahu.


 3. Prohlášení držitele licence - Prohlašujete a zaručujete, že:
  1. je Vám alespoň 18 let a máte oprávnění uzavřít tuto Licenci

  2. nebudete používat Obsah jakýmkoli způsobem, který není touto Licencí povolen

  3. informace, které poskytujete 123RF jsou přesné a pravdivé včetně, nikoli však pouze, informací platebních a fakturačních; a

  4. s výjimkou případů uvedených jinde v této Licenci, budete k jakémukoli účtu otevřenému nebo spravovanému Vámi na 123RF nebo na Stránkách přistupovat pouze Vy a to za účelem a za podmínek definovaných na Stránkách a v této Licenci.

 4. Povolení:

  Dle těchto licenčních podmínek, Vám 123RF uděluje nevýhradní, royalty-free, celosvětově platnou, trvalou, nepřenosnou sublicenci k používání, Reprodukci, modifikaci, zobrazení a publikaci staženého Obsahu (vyjma případů uvedených v kapitole 10).


 5. Účet pouze pro jednotlivce.

  Tato Smlouva umožňuje vytvoření a registraci pouze Účtu pro jednotlivce. Nesmíte povolit nikomu jinému, aby používal Vaše uživatelské jméno a heslo. Pokud chcete mít možnost vytvořit více souběžných a/nebo oddělených přístupů k Vašemu účtu, můžete tak učinit pouze prostřednictvím účtu 123RF’s Corporate+ (https://cz.123rf.com/partnersite.php) nebo prostřednictvím licence pro více přístupů (https://cz.123rf.com/license.php?type=ml_unlimited).


 6. Definice.
  1. "Licencované dílo" představuje skutečný konečný produkt nebo odvozené dílo, které bylo Reprodukováno nebo vytvořeno Vámi nebo Vašim jménem nebo Vašim Klientem či Zákazníkem za použití samostatných dovedností a úsilí a které zahrnuje Obsah a další materiál a jehož Obsah musí být neoddělitelný (logicky a ekonomicky přiměřeným úsilím) od Licencovaného díla, aby se stal samostatným Obsahem.

  2. "Reprodukce" znamená zkreslení, pozměnění, úpravu, rekompozici nebo manipulaci s jakoukoli částí Obsahu za účelem vytvoření hotového odvozeného díla (Licencované dílo), přičemž takto reprodukovaný Obsah nesmí být koncový Uživatel nebo jakákoli Třetí strana schopna oddělit od Licencovaného díla, aby se stal samostatným Obsahem.

  3. "Samostatný obsah" představuje nezměněný a neupravený Obsah v původní podobě stažený ze Stránek, včetně stejného Obsahu v jiném rozlišení.

  4. "Zásadní rolí" se rozumí použití Obsahu takovým způsobem, že tvoří nedílnou součást nebo klíčový prvek Licencovaného díla a podstatně zvyšuje hodnotu Vašeho Licencovaného díla

 7. Standardní povolené použití.

  Příkladem povoleného použití Obsahu je jeho používání, úprava, Reprodukce a/nebo zobrazení (ve všech případech, bez jakýchkoli práv dalšího prodeje) ve vztahu k následujícím Licencovaným dílům:

  POUŽITÍ PŘÍKLADY LICENCOVANÝCH DĚL
  Reklama/ Marketing/ Propagace (Firemní & Komerční účely)
  • Reklamy připravené grafiky/ agenturami pro klienty v časopisech, periodikách, novinách a dalších tradičních tištěných mediích

  • Tištěné reklamy, emaily, brožury, letáky, plakáty, katalogy, obaly propagačních materiálů, VÝJIMKU tvoří obaly zboží (např. pokud obal tvoří součást produktu, jako například krabice na hračky) a obaly jako samostatný produkt (např. balicí papír, který je sám o sobě zbožím určeným k prodeji)
  Tisk / Publikace / Vzdělávání
  • Tisk na knižní obaly (přední a zadní), až do celkového počtu 500.000 kopií pro každou položku Obsahu

  • Vizitky, hlavičkové papíry, katalogy, letáky, pamflety
  Prezentace
  • Použití Obsahu v rámci multimédiální prezentace jako je PowerPoint, za předpokladu, že bude u souboru uveden tento text upozorňující na autorská práva k souboru: "[Jméno přispěvatele] © 123RF.com"
  Obsah"Pouze pro redakční použití" & Redakční kontext
  • Důležité – Obsah označený „Pouze k redakčním účelům" smí být použitvýhradně k redakčním účelům a nesmí být použit ke komerčním/ reklamním nebo propagačním účelům.

  • Obsah použitý k redakčním účelům (jako jsou časopisy, noviny, učebnice, knihy, eKnihy, online adresáře nebo multimediální CD) musí zobrazovat vedle souboru text informující o autorských právech k souboru: "[Jméno přispěvatele] © 123RF.com"

  • Aby se předešlo pochybnostem, veškerý Obsah (včetně Obsahu, který není označen “Pouze k redakčnímu použití”) může být použit v redakčním kontextu, ať už v tradičním nebo elektronickém tisku, na webových stránkách, v rámci blogu, v televizi, v online videu za předpokladu, že výše zmíněné oznámení informující o autorských právech je uvedeno vedle souboru.
                           
  • Redakční publikace pouze do 500.000 kopií pro každou položku Obsahu
  Grafické prvky & Umění
  • Na webových stránkách, video hrách, zařízení pro ukládání dat, nebo na počítačových programech, pro distribuci nebo použití ostatními (ALE nikoli ve spojení s jakoukoli šablonou webové stránky nebo se softwarovým produktem určeným k distribuci, dalšímu prodeji nebo použití ostatními)

  • Jako pozadí nebo obrazovka v rámci software nebo v rámci mobilní aplikace a to za předpokladu, že Obsah nehraje Klíčovou roli v Licencovaném díle.

  • Důkladně Reprodukovaný do originálního uměleckého díla

  • V rámci videa, filmu, televizního vysílání internet pro domácí video, dokumentární, hraného filmu nebo komerční za předpokladuže toto upozornění na autorská práva bude uvedeno vedle souboru: "[Jméno přispěvatele] © 123RF.com" a Obsah nehraje Klíčovou roli v Licencovaném díle. Výraznější zobrazení Oznámení o autorských právech může být zobrazeno například v úvodních nebo závěrečných titulcích k televiznímu programu nebo vysílání, nebo umístěné přiměřeně blízko použitému Obsahu, nebo jasně přiložené či anotované. 
  •                                                 
  Webové stránky sociálních médií & jejich aplikace
  • Publikování a/nebo nahrávání obsahu na webové stránky sociálních médií a do jejich aplikací (jako je Facebook, Instagram a Twitter) za předpokladu, že (1) takové webové stránky sociálních médií a jejich aplikace nepřebírají práva (včetně práv autorských) k obsahu (bez ohledu na to, zda se jedná o samostatný obrázek, jeho odvozenou formu nebo o licencované dílo), ani jej nepovažují za své vlastnictví kromě toho, že by bylo vámi jakožto držitelem licence k obsahu povoleno zobrazovat nebo používat obsah a/nebo licencované dílo v souladu s touto licencí; nebo (2) do kteréholi rohu obsahu musíte umístit logo své společnosti, které bude mít rozměry minimálně 125 pixelů na šířku nebo na výšku (dle toho, co je větší) a/nebo obsah musí být součástí licencovaného díla.
  Osobní použití
  • Domácí dekorace, nástěnné malby/ umění, alba, tisky, osobní majetek a DIY položky a další tisk pro osobní použití

  • Osobní blogy a jiné osobní publikace (tradiční nebo online) za předpokladu, že osobní publikace nezapříčiní to, že Vy nebo poskytovatel publikační služby třetí strany (např. Poskytovatel blogovacích služeb) nepřekročíte nebo nenarušíte vlastnictví nebo práva (včetně práv autorských) k Obsahu (bez ohledu na to, zda se jedná o Samostatný obrázek, odvozenou formu nebo o Licencované Dílo)

  • Jako dekorace v kanceláři, vstupní hale, veřejném prostoru, restauraci nebo v obchodě
 8.     
 9. Dodatečná práva

  Pro podporu používání Obsahu k Reprodukci Licencovaného díla, smíte také:.

  1. Klientské dílo: využívat Obsah k vytvoření Licencovaného díla jménem klientů (např. reklamy vytvořené grafikem).
  2.                 
  3. Zprostředkování: opatřit licenci k Obsahu jménem klienta, za předpokladu, že je klient plně vázán podmínkami Licence.
  4.                 
  5. Zástupce: získání licence jménem svého zaměstnavatele, společnosti, skupiny nebo pobočky, za předpokladu, že tato strana plně podléhá a je vázána podmínkami Licence.
  6.                 
  7. Subkontrakt: dočasný přenos souborů Obsahu / odvozených děl na subdodavatele nebo zaměstnance, za účelem výroby Licencovaného díla, striktně Vaším jménem, pokud budou tyto subjekty dodržovat omezení plynoucí z této Licence.

 10. Rozšířené povolené použití (Rozšířená licence).

  V případě, že požadujete následující rozšířená práva k použití Obsahu, nad rámec použití povoleném na základě kapitoly 7 a 8 výše, můžete si pořídit jakoukoli z následujících Rozšířených licencí dle Vašeho příslušného použití:

  1. ROZŠÍŘENÁ LICENCE POUZE PRO TISK

   • Jakýmkoli způsobem povoleným Standardní licencí bez omezení počtu kopií; a

   • V jakémkoli tištěném (nikoli pro elektronickou distribuci) materiálu, zboží nebo produktu pro osobní potřebu nebo prodej (např. pro kalendáře, trička, plakáty a hrnky) a obaly produktů do celkového počtu 10.000 kopií v součtu na Licenci. Každý další tisk do 10.000 kopií dle této podkapitoly vyžaduje novou Licenci.

  2. ROZŠÍŘENÁ LICENCE POUZE PRO ELEKTRONICKÉ POUŽITÍ

   • Jakýmkoli způsobem povoleným Standardní licencí bez omezení počtu kopií;

   • Jako grafické prvky ve videu, filmu nebo v televizním vysílání pro prodej; a

   • V jakékoli elektronické distribuci (ne v její původní, ale v její finální podobě) nebo jako položky pro osobní použití a prodej, včetně grafických prvků nebo prvků v eKnihách, licencovaném software, šablonách webových stránek, flashových šablonách a dokumentech za předpokladu, že takové použití neumožní redistribuci nebo opětovné použití Obsahu třetí stranou.

  3. KOMPLEXNÍ ROZŠÍŘENÁ LICENCE

   • Jakýmkoli způsobem povoleným Standardní licencí, Rozšířenou licencí pouze pro tisk a Rozšířenou licencí pouze pro elektronické použití bez jakéhokoli omezení počtu kopií.

 11. Omezení.

  S výjimkou uvedenou v kapitole 7 a 8 této Licence NESMÍTE:

  OMEZENÍ VÝZNAM
  Sublicencovat, prodávat nebo převádět jakákoli práva z Licence
  • Práva Vám daná touto Licencí jsou Vaše osobní

  • Bez souhlasu 123RF nesmíte převádět na žádnou třetí stranu jakákoli práva z této Licence
  Prodávat, sdílet, licencovat, postoupit nebo distribuovat Samostatný Obsah
  • Převedení Obsahu třetí straně musí být vždy ve formě Reprodukovaného Licencovaného díla, nikdy jako Samostatný Obsah

  • Musíte zajistit odpovídajícím technologickým opatřením, že třetí strana nebude moci získat/kopírovat Samostatný Obsah z Licencovaného díla
  Porušení práv duševního vlastnictví
  • V souvislosti s Obsahem/ Licencovaným dílem nesmíte porušit či zpronevěřit práva duševního vlastnictví (např. autorská práva, grafická práva nebo ochrannou známku) kterékoli strany

  • Nesmíte odstranit žádné upozornění na autorská práva, vodoznak, autorství, právní oznámení, označení vlastníka a další informace o duševním vlastnictví z Obsahu
  Obsah"Pouze pro redakční použití"
  • Obsah označený „Pouze k redakčním účelům" nesmí být použit ke komerčním/ reklamním/propagačním účelům.

  Nezákonné získávání Obsahu
  • Nesmíte stahovat Obsah ze Stránek za použití jiných metod než těch poskytnutých ze strany 123RF

  Použití Obsahu jako loga / Ochranné známky / Servisní známky
  • Obsah nesmí být použit jako logo nebo začleněn do loga, ochranné nebo servisní známky

  Nezákonné použití Obsahu
  • Nesmíte používat Obsah žádným způsobem, který porušuje jakékoli zákony, předpisy nebo stanovy v platné jurisdikci.

  Použití Obsahu k nemorálnímu/obscénnímu/nezákonnému/hanlivému účelů,
  • Obsah a Licencované dílo (nesoucí Obsah) nesmí být za žádných okolností použito způsobem (samo o sobě nebo s jiným obsahem/ kontextem), který je pornografický, urážlivý (např. zahrnující jakoukoli osobu trpící fyzicky, emocionálně nebo duševně), politicky laděný, rasistický, etnicky nebo kulturně urážlivý, obscénní nebo neslušný, explicitně sexuální, nemorální, hanlivý, obtěžující soukromí nebo nezákonný; nebo způsobem, který podporuje násilí či teroristické činy, služby nebo centra zábavy pro dospělé, tabákové výrobky, lékařské produkty související se smrtelnými chorobami, sexem či duševním onemocněním, seznamovací stránky či aplikace, je diskriminační vůči rasám, pohlaví, náboženství, víře nebo sexuální orientaci

  Používat Obsah k poškození osob/ majetku
  • Nesmíte použít Obsah v souvislostech, které jsou pro běžnou osobu nelichotivé či příliš kontroverzní. Pokud tak učiníte, musí být každé takové použití Obsahu doprovozeno jednoznačným prohlášením, že (i) Obsah je použit pouze pro ilustrativní účely a (ii) kterákoliv zobrazená osoba je model

  • Nesmíte předpokládat, že tvůrce Obsahu vyjadřuje jakoukoli politickou, nemorální nebo ofenzivní náklonost

  Prodej Reprodukovaného Licencovaného díla>
  • S výjimkou uvedenou v kapitole 9 (Rozšířená licence) nesmí být Licencované dílo opětovně prodáváno


 12. Ukončení.

  Tato Licence je platná dokud není ukončena. Tuto Smlouvu můžete ukončit:

  1. vymazáním a zničením veškerého Obsahu, který jste stáhli a který je ve Vašem držení, a všech Licencovaných děl, kopií/doprovodných materiálů z nich vytvořených; a

  2. vzdáním se používání Obsahu k jakémukoli účelu.

  123RF může ukončit tuto Smlouvu, aniž by Vás upozornila a to v případě, že neplníte jakoukoli z podmínek této Smlouvy. V případě takového ukončení, musíte neprodleně konat dle kapitoly 11(a) a (b) výše a to bez ohledu na to, zda jste na to byli či nebyli upozorněni ze strany 123RF.


 13. Vyloučení odpovědnosti.

  Souhlasíte s tím, že ani 123RF ani žádný z jejich příslušných nástupců, ani žádný z jejich vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, majitelů, zástupců, poskytovatelů licencí a (sub)licencí (jiný než Vy) nebude zodpovědný za žádné obecné, trestní, zvláštní, nepřímé, následné nebo náhodné škody, nebo za ušlý zisk nebo za jakékoli jiné škody, náklady nebo ztráty plynoucí z Vašeho použití Obsahu nebo Stránek a to i v případě, kdy 123RF byla upozorněna na možnost vzniku takových škody, nákladů nebo ztrát.

  OBSAH A STRÁNKY JSOU K DISPOZICI TAK "JAK JSOU, JAK JSOU K DISPOZICI, SE VŠEMI CHYBAMI" A, S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ UVEDOU V TÉTO LICENCI, ŽÁDNÁ ZE STRAN NEDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO NEPŘÍMÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI POUŽITÍ PRO URČITÝ ÚČEL.


 14. Odškodnění ze strany držitele licence.

  Bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení této Smlouvy, souhlasíte, že budete plně hájit a odškodníte společnost 123RF, její zaměstnance, ředitele, majitele, vedoucí pracovníky, zástupce a kohokoli dalšího spojeného s 123RF, stejně tak, jako každého z jejich nástupců, držitelů (sub)licencí (kromě Vás) a ochráníte je od případných nároků,(včetně, nikoli však výhradně, nároků třetích stran) závazků, nákladů, ztrát, škod, výdajů, včetně nákladů na právní zastoupení a výdajů vzniklých v souvislosti s Vašim používáním Obsahu nebo v případě jakéhokoli porušení nebo údajného porušení prohlášení, záruky nebo jiného slibu/závazku, k němuž jste se zavázali v této Smlouvě.


 15. Odškodnění ze strany 123RF.

  V souladu s podmínkami této Smlouvy, a za předpokladu, že jste neporušili podmínky této nebo jakékoli jiné Smlouvy s 123RF, 123RF souhlasí s tím, že Vás bude hájit a odškodní Vás a to až do výše „Omezené odpovědnosti“ (jak je definováno níže). Toto odškodnění se vztahuje pouze na nároky na náhradu škody přímo způsobené porušením záruk a prohlášení této Smlouvy ze strany 123RF, společně s náklady (včetně přiměřených výloh na právní zastoupení) plynoucími z/nebo přímo spojenými s jakýmkoli platným aktuálním nebo hrozícím soudním sporem, nárokem nebo soudním řízením, které tvrdí, že držení, distribuce nebo používání nepozměněného Obsahu staženého a používaného Vámi na základě této Smlouvy porušuje záruky a prohlášení 123RF obsažené v tomto dokumentu. Toto odškodnění je podmíněno tím, že 123RF dodáte:

  1. písemné oznámení takového nároku nebo hrozby nároku a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data, kdy jste se o této skutečnosti dozvěděli, nebo měli dozvědět. Toto oznámení musí obsahovat všechny známé informace o daném nároku a následně musí být odesláno e-mailem na legal@123rf.com. K rukám/ Určeno pro: Vedoucího právního oddělení;

  2. úplné informace, pomoc a spolupráci při obhajobě nebo vypořádání; a

  3. v případě potřeby má 123RF právo převzít řízení, vypořádání nebo obranu v případě jakéhokoli nároku nebo sporu, na který platí toto odškodnění.

  123RF nenese odpovědnost za případné právní poplatky a/ nebo jiné náklady vzniklé před obdržením kompletního oznámení nároku, jak je uvedeno v tomto dokumentu.


 16. Omezení odpovědnosti.

 17. Maximální celkový závazek a odpovědnost 123RF vůči Vám za všechny nároky (souhrnně posuzované) podle odstavce 14 je omezen na dvacet pět tisíc amerických dolarů (25.000,- USD), nebo na celkovou částku licenčních poplatků, které byly za obsah zaplaceny Vámi a to vždy podle toho, která částka je vyšší ("Omezení odpovědnosti").


 18. Neoprávněné použití.

  Prohlášení a záruky dané ze strany 123RF touto Smlouvou se vztahují pouze na Obsah dodaný 123RF a budou neplatné, pokud Obsah použijete jakýmkoli způsobem, který není povolený v této Smlouvě nebo pokud bude Vaše chování jakkoli v rozporu s touto Smlouvou.


 19. Rozhodné právo a řešení sporů.
  1. Ustavení, účinnost, výklad a vymáhání této Smlouvy se řídí zákony Singaporeu, spadá plně do jeho pravomoci a to bez ohledu na zásady konfliktu práv.

  2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním této Licence budou řešeny prostřednictvím přátelského vyjednávání. Pokud strany nebudou schopny vyřešit jakýkoli takto vzniklý spor do třiceti (30) dnů od zahájení vyjednávání, souhlasí strany s tím, že tento spor bude předán Mezinárodnímu centru pro rozhodčí řízení v Singaporeu (Singapore International Arbitration Centre), kde bude řešen v souladu s UNCITRAL – Pravidly pro rozhodčí řízení platnými v době zahájení rozhodčího řízení. Počet rozhodců musí být jedna (1). Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce. Rozhodnutí rozhodce bude konečné a závazné pro obě strany.

  3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli porušení jakýchkoli smluvních podmínek, prohlášení a záruk obsažených v této Licenci, které by představovalo nenapravitelnou újmu 123RF, takovou, že náhrada škody a řešení takového porušení dle hongkongského zákona by bylo nedostatečné. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že rozhodčí soud může nařídit jakékoli předběžné opatření, které považuje za nezbytné, nebo správné v souladu s platnými zákony Singaporeu, včetně nikoli však výhradně, jakékoli injunktivní soudní nařízení nebo soudní procedurální příkazy nebo předběžné odškodnění.

 20. Postoupení.

  Žádná ze smluvních stran nesmí postoupit svá práva nebo výhody plynoucí z této Smlouvy jakékoli jiné Třetí straně bez předchozího písemného souhlasu protistrany a to v každém případě; s výjimkou možnosti převodu svých práv, výhod a povinností dle této Smlouvy na jakýkoli jiný, obdobně finančně odpovědný subjekt, který je (i) pobočkou takové strany, (ii) nabývajícím subjektem z fúze, konsolidace nebo reorganizace již se účastní, nebo (iii) kupujícím veškerého nebo převážné části majetku strany, za předpokladu, že takový nabyvatel písemně odsouhlasí převzetí práv a povinností této strany plynoucích z této Smlouvy.


 21. Žádná práva pro třetí strany.

  Jakákoli osoba, která není smluvní stranou této Smlouvy (bez ohledu na to, zda je taková osoba jmenována, odkazována nebo jinak identifikována, nebo tvoří část skupiny lidí jmenovaných, odkazovaných nebo jinak identifikovaných v této Smlouvě) nemá žádné právo jakkoli vymáhat plnění této Smlouvy nebo kterékoli z jejich podmínek. 


 22. Úplná dohoda.

  Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Vámi a 123RF, týkající se jejího předmětu. Pokud by některé ustanovení této Smlouvy bylo považováno za neplatné, nebude mít tato skutečnost žádný vliv na jiné ustanovení této Smlouvy. Zanedbání vymáhání jakéhokoli ustanovení této Smlouvy ze strany 123RF nebude považováno za zřeknutí se možnosti budoucího vymáhání tohoto nebo jiného ustanovení.


 23. Jazyk.

  Tato Smlouva byla původně vytvořena v anglickém jazyce a byla následně přeložena do dalších jazyků. V případě konfliktu v interpretaci a výkladu smluvních podmínek této smlouvy, má anglická verze vždy přednost.


 24. Elektronická smlouva.

  Souhlasíte a stvrzujete Váš souhlas k provedení tohoto aktu elektronicky. Stažení jakékoli položky Obsahu bude považováno za Váš souhlas s touto Smlouvou v plném rozsahu.


Naposledy aktualizováno: 1. listopadu 2020

123RF PLUS License

123RF PLUS LICENSE AGREEMENT
 • ESSENTIAL INFORMATION

  This 123RF PLUS License Agreement ("Agreement") is between 123RF LLC ("123RF"), conducting business or transactions through and as 123RF.COM and the user ("You") who downloads Content (as defined below) from any of the websites (the "Sites"). You may not allow anyone else to use your username or password. For the purpose of this Agreement, "Content" is defined as any image or photo labelled as "PLUS" and owned by 123RF or its authorized contributors and has been made available for download on the Sites.

  You have agreed to be bound by this Agreement and by downloading any of the Content from 123RF, You acknowledge that You have read, understood, and accepted this Agreement, Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy which are incorporated herein by reference. In the event of any inconsistency between the Terms of Use and this Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.

 • TERMS AND CONDITIONS OF USE

  Subject to the provisions in Clause 4, 123RF grants You a non-exclusive and non-transferable license to use, reproduce, modify, publish, display, and distribute the Content according to this Agreement

  You may, subject to this Agreement and the following conditions, access and acquire the Content via 123RF, and use the acquired Content to create the genuine end-product or end derivative work for digital use only ("Licensed Work"), provided You do not violate the rights of any third party.

  All downloaded Content must be utilized within three (3) months from the date of download. Failure to do so forfeits Your right to use the Content.

 • SINGLE USER ACCOUNT ONLY

  Unless stated otherwise, this Agreement is a single seat license authorising one (1) natural person to download, access and use the Content. This Agreement is not a multi-seat license. This Agreement only allows the creation and registration of one (1) single user account. You may not allow anyone else to use Your username and password.

  If You require multiple user access, You will need to purchase multiple single user accounts for such access.

  For example, a single designer would only purchase one (1) single access user account, whereas multiple designers shall purchase the equivalent number of single access user accounts.

  For more information, You may contact our 123RF Support Team.

 • RESTRICTIONS

  You may NOT:

  • transfer, resell, sub-license, rent or otherwise transfer the Content or any rights in the Content and/or this Agreement to any third parties;
  • create the Licensed Work where the Content forms an integral part or core component of the Licensed Work or substantially increases the value of the Licensed Work;
  • make the Content available for free download on a shared drive, service, software, website or any electronic form;
  • infringe 123RF's intellectual property rights in connection with the Content and/or Licensed Work by misappropriating any rights, removing any copyright notice, watermark or other information in any Content, using the Content in any logo or trademark, or misrepresenting as the original creator of a work that derives a substantial part of its artistic components from the Content;
  • extract the Content illegally by using other methods not provided by 123RF;
  • use the Content in any way that violates any law, regulation or statute in any applicable jurisdiction;
  • use the Content in any way that is pornographic, offensive, politically endorsing, racist, ethnically offensive, sexually explicit, immoral, defamatory, intrusive of privacy or illegal; or in a manner which endorses violence or acts of terrorism, adult entertainment services or venues, tobacco products, medical products for treating health issues related to sex, mental condition or terminal illness, dating websites or apps, is discriminatory towards race, gender, religion or faith;
  • use the Content to derogate persons and/or property; and
  • resell the Licensed Work.


 • 123RF REPRESENTATION

  123RF and the Content are made available to you "AS IS," "AS AVAILABLE," and "WITH ALL FAULTS." 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone else associated with 123RF disclaims, to the fullest extent permitted by law, any and all warranties, express or implied, including without limitation warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, or that your usage of 123RF will be uninterrupted, error-free of computer viruses or other damaging materials. When you access and acquire Content, you do so at your risk. 123RF, its employees and officers, and anyone else acting on behalf of 123RF also disclaims any and all common-law duties, including without limitation duties of reasonable care and workmanlike effort. 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone acting on behalf of 123RF make no representation or warranty as to your right to use any individual's name, likeness, and/or image appearing in the Content without first obtaining appropriate rights from such individual.

  You understand and acknowledge that neither 123RF, its employees, directors, and officers, nor anyone acting on behalf of the 123RF website or sites has made any representation or warranty that your use of Content will not infringe or violate the trademark rights of any third party, or constitute a false designation of origin or any other form of unfair competition, and You understand that You should seek competent counsel before using Content on or in connection with any goods or services or for any other commercial purposes.

  In no event will 123RF, its employees, directors, and officers, or anyone else associated with 123RF be liable for any indirect, special, incidental, economic, or consequential damages including but not limited to loss of revenue or profits, arising out of the use, or inability to use, the Content, even if 123RF has been advised of the possibility of such damages. In no event will the liability of 123RF, its employees, or related parties exceed the amount paid by You for accessing or using 123RF and for accessing, acquiring, and/or using Content from 123RF. Because some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

 • INDEMNITY

  You agree to fully defend and indemnify 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone else associated with 123RF, and each of their successors, licensees, and assigns free and harmless from any and all claims, liabilities, costs, losses, damages, or expenses, including attorneys' fees and expenses, arising in connection with Your use of the Content and this Site or of any breach or alleged breach or of any falsity, inaccuracy or misrepresentation of any representation, warranty, or other promise made by You in this Agreement.

 • RATES

  You shall be entitled to license the Content and/or the Audio Content at the rates and/or the pricing as per check out. The rates and/or the pricing may be reviewed and amended by 123RF from time to time, in its sole discretion.

 • UNAUTHORISED USE

  The representations and the warranties made by 123RF in this Agreement apply only to the Content and/or Audio Content as delivered by 123RF and will be invalid if the Content and/or the Audio Content is used by You in any manner not specifically authorized in this Agreement or if You are otherwise in breach of this Agreement.

 • GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

  • This Agreement shall be governed by the laws of the state of Delaware in the United States of America, without regard to the conflict of laws principles.
  • All disputes arising out of or in connection with the performance of this Agreement shall be settled through friendly negotiations. If the parties are unable to resolve any such dispute within thirty (30) days after the commencement of negotiations, the parties agree first to try in good faith to settle the dispute by mediation administered by the American Arbitration Association under its Commercial Mediation Procedures before resorting to arbitration, litigations or some other dispute resolution procedure. In the event if the dispute is settled via arbitration, the number of arbitrators shall be one (1) and the language of the arbitration shall be English. The arbitral award shall be final and binding upon both parties.
  • You acknowledge and agree that any breach of any covenant, representations and warranties contained in this Agreement would cause irreparable injury to 123RF such that damages and remedies under the applicable law for any breach of any such covenant would be inadequate. You further acknowledge and agree that the arbitral tribunal may order any interim measure it deems necessary or proper in accordance with the applicable law, including without limitation, any injunctive or enjoining procedural orders or interlocutory awards.

 • ASSIGNMENT

  Neither party shall assign its rights or interests under this Agreement to any third party without the other party's prior written consent in each instance; except that a party may assign its rights, interests and obligations hereunder to any similarly financially responsible entity that is either (i) an affiliate of such party, (ii) the surviving entity of a merger, consolidation or plan or reorganization in which it participates, or (iii) to the purchaser of all or substantially all of the assets of the party, provided such assignee agrees to assume in writing such party's rights and obligations under this Agreement.

 • NO THIRD-PARTY RIGHTS

  Any person who is not a party to this Agreement (whether or not such person is named, referred to, or otherwise identified, or shall form part of a class of persons so named, referred to or identified, in this Agreement) shall have no right whatsoever to enforce this Agreement or any of its terms.

 • ENTIRE AGREEMENT

  This Agreement constitutes the entire agreement between You and 123RF regarding its subject matter and supersedes any previous written or oral agreement between You and 123RF. Should any provision of this Agreement be held to be void or invalid, that fact will not affect any other provision, and the remainder of this Agreement will be construed to give effect most closely to the parties' intention. Failure by either party to enforce any provision of this Agreement will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision.

 • LANGUAGE

  This Agreement is written in English with a reference translation in another language (if necessary). In the event of any conflict in interpreting or construing the terms of this Agreement, the English version shall prevail.

 • ELECTRONIC AGREEMENT

  You have agreed and reaffirm Your agreement to this Agreement electronically by downloading the Content and/or the Audio Content.

Last Updated: 25 August 2022


123RF FREE Image License

123RF FREE Image License Agreement ("Agreement")

123RF End User Licensing Agreement, which can be found at https://www.123rf.com/license.php?type=standard is hereby incorporated into this Agreement. In the event of any inconsistency between 123RF End User Licensing Agreement and this Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.

What is Permitted?
 • All content labeled as "FREE" can be downloaded and used for free.
 • Can be used for commercial and non-commercial purposes:
 • No permission is needed.
 • Attribution is required. You may only use the content without attribution only if you subscribe to the 123RF PLUS plan.
 • NOTE For Commercial Use:
  • 123RF does not grant any right or make any warranties with regards to the use of names, people, trademarks, logos, brands, copyrighted designs, works of art or architecture depicted or contained in the photos.
  • You acknowledge that no releases were obtained for those photos, and;
  • You shall be solely responsible for securing the permission from the brand owner, individual, or copyright owners for your proposed use of the photos.

What is NOT Permitted?
 • All content cannot be sold without significant modification.
 • Compiling photos from 123RF to replicate a similar or competing service.
 • Use the photos in any logo or part of any trademark.
 • Use the photos in connection with any pornographic, obscene, immoral, defamatory or illegal materials, endorsement of product(s), sensitive mental/health/other similar aspect of contexts or subjects.

Limitation of Liability

You agree that neither 123RF nor their respective affiliates, nor any of their respective officers, directors, employees, owners, agents, representatives, licensors and (sub)licensees (other than You), shall be liable for any general, punitive, special, incidental, indirect or consequential damages or loss of profits or any other damages, costs or losses arising from any use or non-use of the Service even if 123RF has been advised, or advised of the possibility, of such damages.

Furthermore, 123RF shall not be liable for any damages, costs or losses arising as a result of modifications or alterations made to the content or the context in which such content used by You

Language

This Agreement is written in English with a reference translation in another language (if necessary). In the event of any conflict in interpreting or construing the terms of this Agreement, the English version shall prevail.

123RF AI Generator Terms of Service

Podmínky použití generátoru 123RF AI ("Podmínky")

Tato ustanovení platí, když používáte 123RF AI Generátor, službu AI Variace a/nebo jakékoliv AI služby ("Služby") k vytváření obsahu. Přístupem nebo využíváním našich Služeb souhlasíte s těmito Podmínkami, našimi Obecnými podmínkami použití, Zásadami ochrany osobních údajů a Politikou cookies, které jsou zde začleněny odkazem. V případě jakéhokoli nesouladu mají tyto Podmínky přednost.

Přístup ke službám

Musíte být starší šestnácti (16) let, abyste mohli využívat nebo přistupovat k Službám. Pokud vám je méně než šestnáct (16) let, vaše využití Služeb musí být přímo dohlíženo rodičem nebo zákonným zástupcem, který souhlasí s těmito Podmínkami. Jakékoli využití nebo přístup k Službám kýmkoli, kdo je mladší šestnácti (16) let a není přímo dohlížen dospělým, je přísně zakázáno a je v rozporu s těmito Podmínkami.

Pokud využíváte Služby jménem své entity, musíte mít pravomoc tato ustanovení v jejich jménu přijmout.

Požadavky na používání

Službám můžete zadávat vstupy, jako jsou vyhledávací dotazy skládající se z textu, klíčových slov a/nebo obrázků (kde je to relevantní) ("Vstupy") a přijímat výsledky generované na základě Vstupů, sestávající z obsahu generovaného umělou inteligencí a/nebo variant sestávajících obrázků ("Výsledky").

Za předpokladu dodržení ustanovení zde obsažených můžete výstup používat pro jakýkoliv účel. Pro vyjasnění jste výhradně zodpovědní za VýstupObsahu, včetně zajištění, že neporušuje platné právo ani nezahrnuje žádná práva, včetně, ale nejen, Práv duševního vlastnictví (dále definováno). Před využitím Služeb se v případě právních obav obraťte na právního odborníka/představitele.

Když využíváte Služby, poskytujete nám a našim nástupcům věčné, celosvětové, neexkluzivní, sublicencovatelné, bez royalty a nezrušitelné právo reprodukovat, připravovat odvozená díla, veřejně zobrazovat, veřejně předvádět, přeprodávat, sublicencovat a distribuovat vstup, který jste poskytli, a výstup vytvořený Službami podle našeho uvážení bez dalšího placení vám. Tato doložka přežije ukončení těchto Podmínek z jakéhokoli důvodu.

Omezení

NESMÍTE:
 • využívat Služby a výstup tak, že porušuje, zneužívá nebo narušuje práva třetích stran, včetně, ale nejen, práv duševního vlastnictví (dále definováno);
 • zpětně sestavovat, zpětně kompilovat, dekompilovat, překládat nebo se jinak pokoušet odhalit zdrojový kód nebo základní komponenty modelů, algoritmů a systémů Služeb;
 • využít výstup ze Služeb k vývoji modelů, které s námi soutěží;
 • prezentovat, že výstupy ze Služeb jsou vytvořeny člověkem, i když tomu tak není;
 • používat Služby nebo Výstup k pomlouvání, obtěžování, vyhrožování, zastrašování nebo urážení jakékoli osoby; a
 • používat Služby nebo Výstup k nezákonným, urážlivým, pornografickým, klamavým, obscénním, pomlouvačným, hanlivým, urážlivým, násilným, nenávistným nebo jinak nevhodným účelům.
"Intellectual Property Rights" is hereby defined as all intellectual property rights whether or not registered or registrable in any part of the world which includes, but without limitation to, rights in respect of or in connection with (i) trademarks, service and other marks, (ii) patents and patent applications, (iii) designs, (iv) copyrights and rights analogous to copyright, (v) trade, business and domain names, (vi) inventions, discoveries, improvements, designs and techniques, (vii) confidential processes and information and know-how, and (viii) image and/or publicity rights.

Poplatky a platby

Měli byste využít svůj abonentní limit nebo kredity na stahování k tomu, abyste si stáhli výstup dle cen a podmínek na příslušné cenové stránce při stahování, nebo jak jinak písemně dohodnuto mezi námi. Vyhrazujeme si právo změnit ceník kdykoliv.

Doba platnosti a ukončení

Tyto podmínky nabývají účinnosti, jakmile naše Služby poprvé využijete a zůstávají v platnosti do jejich ukončení. Můžete tyto podmínky kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit tím, že přestanete využívat naše Služby a výstup. Vyhrazujeme si neomezené právo blokovat, omezit, pozastavit a/nebo ukončit váš přístup ke Službám nebo jejich části kdykoli a bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti vůči vám. Po ukončení přestanete využívat naše Služby a neprodleně zničíte veškerý výstup.

Zřeknutí se odpovědnosti

Nezaručujeme, že si budete moci nárokovat jakoukoli ochrannou známku nebo autorská práva k Výstupu nebo Obsahu, nebo že jakákoli aplikace ochranné známky nebo nárok na autorská práva neporuší práva duševního vlastnictví ostatních. Chcete-li výstup označit ochrannou známkou nebo autorským právem, konzultujte příslušné zákony se svým právníkem.

Vzhledem k povaze strojového učení a učení umělé inteligence nemusí být Výstup generovaný našimi Službami jedinečný mezi uživateli a Služby mohou generovat stejný nebo podobný Výstup pro jiné třetí strany.

Také je třeba poznamenat, že Výstup generovaný našimi Službami nemusí být přesný. Proto neustále pracujeme na vylepšení našich Služeb, abychom je učinili přesnějšími, spolehlivějšími, bezpečnějšími a prospěšnějšími. Máte zodpovědnost vyhodnotit přesnost jakéhokoli Výstupu tak, jak je pro vaše použití vhodné, včetně použití lidské kontroly Výstupu.

Jakýkoli software, služby nebo jiné produkty třetích stran, které používáte v souvislosti se Službami, jsou předmětem jejich vlastních podmínek, a my nejsme odpovědni za produkty třetích stran.

Odškodnění a omezení odpovědnosti

Budete nás, naše přidružené společnosti a náš personál bránit, odškodnit a chránit před jakýmikoli nároky, ztrátami a náklady (včetně advokátních honorářů) vznikajícími z nebo v souvislosti s vaším využíváním Služeb, včetně vašeho vstupu, výstupu, produktů nebo služeb, které v souvislosti se Službami vyvíjíme nebo nabízíme, a vaším porušením těchto podmínek nebo porušením jakéhokoli platného práva.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU". S VÝJIMKOU MÍRY ZAKÁZANÉ ZÁKONEM, MY A NAŠI PARTNEŘI A LICENCOŘI (POKUD JSOU) NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY (VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ) TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB A VZDÁVÁME SE VŠECH ZÁRUK, VČETNĚ ALE NEOMEZENO NA ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, USPOKOJIVÉ KVALITY, NEPORUŠENÍ A KLIDNÉHO UŽÍVÁNÍ A JAKÉKOLI ZÁRUKY VZNIKAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ NEBO OBCHODNÍHO ZVYKU. NEZARUČUJEME, ŽE SLUŽBY BUDOU NEPŘERUŠENÉ, PŘESNÉ NEBO BEZ CHYB, NEBO ŽE JAKÉKOLI SLUŽBY BUDOU ZABEZPEČENY NEBO NEZTRACENY NEBO NEZMĚNĚNY.

Souhlasíte, že ani my ani naše příslušné dceřiné společnosti, ani žádný z příslušných úředníků, ředitelů, zaměstnanců, vlastníků, agentů, zástupců a licencodárců nebude odpovědný za přímé, obecné, trestní, zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody nebo ztrátu zisku nebo jiné škody, náklady nebo ztráty vznikající z užívání či nevyužívání služeb, i když jsme byli informováni nebo informováni o možnosti takových škod.

Rozhodné právo a řešení sporů

Tyto podmínky se řídí právy Singapuru, aniž by se braly v úvahu zásady kolizního práva.

Všechny spory vzniklé nebo související s výkonem našich služeb nebo těmito podmínkami budou vyřešeny přátelskými jednáními. Pokud strany nejsou schopny vyřešit takový spor do třiceti (30) dnů od zahájení jednání, strany souhlasí, že spor bude vyřešen rozhodčím řízením v Singapuru podle Singapore International Arbitration Centre ("SIAC"). Počet rozhodců bude jeden (1) a jazykem rozhodčího řízení bude angličtina. Rozhodčí nález bude pro obě strany konečný a závazný.

Rovněž plně souhlasíte s ustanoveními o zřeknutí se hromadné žaloby a všechny spory musí být vedeny pouze individuálně.

Zadání

Nemůžete převádět žádná práva nebo závazky dle těchto podmínek na třetí stranu. Máme právo převést tyto podmínky v souvislosti s fúzí, akvizicí nebo prodejem všech nebo téměř všech služeb, na jakoukoli přidruženou společnost nebo jako součást korporátní reorganizace.

Úpravy

Můžeme tyto podmínky čas od času měnit tím, že na webu zveřejníme revidovanou verzi. Všechny změny nabývají okamžité účinnosti. Pokračováním v používání služeb po jakékoli změně souhlasíte s touto změnou.

Zřeknutí se práva a opravné prostředky

Pokud těmto podmínkám nevyhovíte a my nepodnikneme okamžité kroky, neznamená to, že vzdáváme svá práva. Souhlasíte s tím, že pokud porušíte některou z těchto podmínek, může to způsobit nenapravitelnou škodu nám a budeme mít právo hledat proti vám soudní ochranu kromě jiných právních náprav.

Jazyk

Tyto podmínky jsou psány v angličtině s referenčním překladem v jiném jazyce (je-li to nutné). V případě jakéhokoli rozporu při interpretaci nebo konstrukci těchto podmínek bude mít anglická verze přednost.

123RF Packs License

123RF PACKS LICENSE AGREEMENT

 1. ESSENTIAL INFORMATION

  This 123RF PACKS License Agreement ("Agreement") is between Inmagine Lab Pte. Ltd. ("123RF"), conducting business or transactions through and as 123RF.COM and the user ("You") who downloads Content (as defined below) from any of the websites (the "Sites"). You may not allow anyone else to use your username or password. For the purpose of this Agreement, "Content" is defined as craft/cut files, fonts, graphics, patterns, mock-ups or templates labeled as "PACKS" and owned by 123RF or its authorized contributors and has been made available for download on the Sites.

  You understand that the Content is copyrighted and may be owned by a third party, partner/contributor or supplier, and any unauthorised use by You may be an infringement of such copyright. We reserve the right to amend, change, alter, substitute or otherwise modify the terms and conditions of this Agreement at any time ("Update"). Each Update will be dated and indicated on the Sites, and such indication shall serve as effective notification to You. Continued download of Content from the Sites will constitute your unconditional acceptance of the Update.

  You have agreed to be bound by this Agreement and by downloading any of the Content from 123RF, You acknowledge that You have read, understood, and accepted this Agreement, Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy which are incorporated herein by reference. In the event of any inconsistency between the Terms of Use and this Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.

  If You are purchasing on behalf of a licensee ("Licensee"), You hereby represent and warrant that You are authorized to act on behalf of such Licensee and have full authority to bind the Licensee to this Agreement. If the Licensee fails to abide by this Agreement, You shall be personally and fully liable on a joint and several basis for such failure and any resulting damage or claim.

 2. 123RF REPRESENTATION
  1. 123RF represents to the best of its knowledge that it owns all rights or has all requisite authority to license the Content under this Agreement; provided, however, that such representation will be deemed inapplicable with regards to the Content which is found to be subject to the ownership or rights of any third party (other than 123RF) without the reasonable knowledge or fault of 123RF. The copyright and all other rights of the Content shall remain with 123RF and its respective contributors/suppliers. However, such representation will be deemed inapplicable with regards to the Content which does not carry the corresponding model/property release in relation to the Content which prevents the Content from the intended use.
  2. 123RF and the Content are made available to You "AS IS", "AS AVAILABLE", and "WITH ALL FAULTS". 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone else associated with 123RF disclaims, to the fullest extent permitted by law, any and all warranties, express or implied, including without limitation warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, or that Your usage of 123RF will be uninterrupted, error free of computer viruses or other damaging materials. When You access and acquire the Content, You do so at Your own risk. 123RF, its employees and officers, and anyone else acting on behalf of 123RF also disclaims any and all common-law duties, including without limitation duties of reasonable care and workmanlike effort. 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone acting on behalf of 123RF make no representation or warranty as to Your right to use any individual's name, likeness, and/or image appearing in the Content without first obtaining appropriate rights from such individual.
   1. You understand and acknowledge that neither 123RF, its employees, directors, and officers, nor anyone acting on behalf of the Sites has made any representation or warranty that Your use of the Content will not infringe or violate the trademark rights of any third party, or constitute a false designation of origin or any other form of unfair competition; and
   2. You understand that You should seek competent counsel before using the Content on or in connection with any goods or services or for any other commercial purposes.
 3. GRANT

  Subject to the terms herein, 123RF grants You a non-exclusive, royalty-free, worldwide, perpetual, non-transferable and non-sublicensable license to use, reproduce, modify, publish and display downloaded Content according to the terms and conditions of this Agreement.

  For the avoidance of doubt and clarity, in the event, if the Content is to be used by multiple users within your organization then You shall purchase the Content based on how many users shall be using it. For example, if there are five (5) designers within your organization who wish to use the Content then You will be required to purchase five (5) of those Content thus obtaining five (5) individual licenses for the use of the Content by your respective designers.

 4. SINGLE USER ACCOUNT ONLY

  This Agreement only allows the creation and registration of a Single User Account only. You may not allow anyone else to use Your username and password.

 5. DEFINITIONS
  1. Content” means craft/cut files, fonts, graphics, patterns, mock-ups or templates labeled as "PACKS" and owned by 123RF or its authorized contributors and has been made available for download on the Sites.
  2. Licensed Work means the genuine end-product or end derivative work that has been created by or on behalf of You or Your client, using independent skill and effort and that incorporates the Content and other material, and which the Content shall be inseparable (to the extent commercially and reasonably possible) from the Licensed Work to be Standalone Content.
  3. Reproduce(d)” means any form of copying or publication of the whole or a part of any Content by whatever means (which includes distortion, alteration, cropping, editing, incorporation or manipulation of any part of the Content to create a finished derivative product (the Licensed Work).
  4. Standalone Content” means the unaltered and unmodified Content in the original form downloaded from the Sites, including the same Content at a different resolution.
 6. PERMITTED USAGE

  You may, subject to the terms and conditions set out in this Agreement, use the Content for personal or commercial use, subject to the following permitted usage.

  Content Permitted Usage
  Fonts
  • Unlimited projects with unlimited views/prints/sales.
  • Fonts can be printed on physical products (such as t-shirts, mugs and shoes) with unlimited print runs. Under commercial use, such physical products can be sold.
  • Fonts can be converted into graphics for resale, provided only flattened un-editable graphics are included. Secondly entire alphabetical letters (i.e. A to Z) and/or numerical digits (i.e. 0 to 9) should not be converted. Only quotes or expressions are allowed for conversion.
  • You are not allowed to share, resell or distribute Fonts on a standalone basis or include Fonts in the sale of template products (e.g. a website theme or logo template).
  • Fonts shall only be used as a design element of a Licensed Work. Fonts shall not be installed, embedded or integrated in any software, program, application etc. E.g. installing our fonts into an application that allows You to select our Fonts to make Your own T-Shirt design is strictly prohibited.
  • You may digitize Fonts for embroidery purpose provided that the entire alphabetical letters (i.e. A to Z) and/or numerical digits (i.e. 0 to 9) are not converted and only Fonts used in the form of quotes or expressions can be digitized.
  • Fonts can be used for any Print On Demand (POD) sites, (e.g. Amazon, Zazzle, etc.) provided that the entire alphabetical letters (i.e. A to Z) and/or numerical digits (i.e. 0 to 9) are not converted.
  Graphics
  • Unlimited projects with unlimited views/prints/sales.
  • Graphics are referred to as non-cut or craft related files. E.g. a pack of 100 floral elements or a collection of cute animal illustrations.
  • Graphics used to create Licensed Works must be used with other design elements to create a distinctive new design that does not completely resemble the Graphic used. The original Graphic file used to create the Licensed Work cannot be extracted or separated by the customer when the Licensed Work is being sold to the customer via electronic means. The customer is only permitted to use the said Licensed Work, but not the original Graphics file.
  • Graphics cannot be converted into other formats (SVG, EPS etc.) and subsequently sold or distributed.
  • You are not allowed to share, resell or distribute Graphics on a standalone basis or include Graphics in the sale of template products (e.g. a website theme or logo template).
  • Graphics shall only be used as a design element of a Licensed Work. Graphics shall not be installed, embedded or integrated in any software, program, application etc. E.g. installing our Graphics into an application that allows You to select our Graphics to make Your own T-Shirt design is strictly prohibited.
  • Graphics can be uploaded to any Print On Demand (POD) sites, (e.g. Amazon, Zazzle, etc.) as long as it has been combined with other elements to create a significantly new design as a flattened end product.
  Patterns
  • Patterns are allowed to be printed directly onto physical products without alteration.
  • Patterns used to create digital Licensed Works must be used with other design elements to create a distinctive new design that does not completely resemble the Pattern used. The original Pattern file used to create the Licensed Work cannot be extracted or separated by the customer when the Licensed Work is being sold to the customer via electronic means. The customer is only permitted to use the said Licensed Work, but not the original Pattern file.
  • Patterns cannot be converted into other formats (SVG, EPS etc.) and subsequently sold or distributed.
  • You are not allowed to share, resell or distribute Patterns on a standalone basis or include Patterns in the sale of template products (e.g. a website theme or logo template).
  • Patterns shall not be installed, embedded or integrated in any software, program, application etc. E.g. installing our Patterns into an application that allows You to select our Patterns to make Your own T-Shirt design is strictly prohibited.
  Craft/Cut Files
  • 10 different types of Licensed Works for each Craft/Cut File with unlimited prints. E.g. when the same Content is incorporated on a water bottle and a phone casing, we consider such usage as 2 distinct Licensed Works.
  • Further customisation for Your clients (i.e. personalize a birthday board, adding initials to a monogram frame) is not allowed.
  • Craft/Cut Files are created purely for the end customer. Craft/Cut Files are not for designers to use as a design element to create a new Licensed Work in digital form for sale.
  • Craft/Cut Files used for Licensed Works must be individually handmade and may not be used for mass production of the Licensed Works for large-scale commercial gain.
  • Craft / cut files are not allowed to be used or uploaded to any Print On Demand (POD) sites, (e.g. Amazon, Zazzle, etc.).
  • Craft/Cut Files cannot be converted into other formats (e.g. SVG, EPS, CSD, PES, JEF, XXX etc.) and subsequently sold and/or distributed.
  Mock-ups & Templates
  • Mock-ups & Templates used to create the Licensed Works must be used with other design elements to create a distinctive new design that does not completely resemble the Mock-ups & Templates used. The original Mock-ups & Templates used to create the Licensed Work cannot be extracted or separated by the customer when the Licensed Work is being sold to the customer via electronic means. The customer is only permitted to use the said Licensed Work, but not the original Mock-ups & Templates file.
  • You are not allowed to share, resell or distribute Mock-ups & Templates on a standalone basis or include Mock-ups & Templates in the sale of template products (e.g. a website theme or logo template).
  • Mock-ups & Templates shall only be used as a design element of a Licensed Work. Mock-ups & Templates shall not be installed, embedded or integrated in any software, program, application etc. E.g. installing our Mock-ups & Templates into an application that allows You to select our Mock-ups & Templates to make Your own T-Shirt design is strictly prohibited.
 7. ADDITIONAL RIGHTS

  To facilitate Your use of the Content to Reproduce Licensed Works, You may also:

  1. Client Work: utilize Content to produce Licensed Works on behalf of clients (e.g., advertisements by a graphic designer).
  2. Procurement: obtain the License to the Content on behalf of the client, provided the client is similarly fully subject to and bound by the terms of the License.
  3. Representative: obtain the License on behalf of Your employer, company, group or affiliate, provided such other party is similarly fully subject to and bound by the terms of the License.
  4. Subcontract: transfer Content obtained from the Sites to Your subcontractors or employees temporarily to produce Licensed Works strictly on Your behalf, provided such other party abides by the restrictions in this License.
 8. RESTRICTIONS

  Other than as specifically permitted in Sections 6 and 7 herein, You may NOT:

  Restrictions Meaning
  Sublicense, sell or transfer any rights
  • The rights are personal to You.
  • You may not transfer any rights in this Agreement to third parties without 123RF’s consent.
  Sell, share, license, assign or distribute the Content
  • Conveyance of the Content to third parties must always be where the Content has been incorporated into a Licensed Work.
  • You must ensure that adequate technological measures are put in place in order that the Content may not be extracted/copied from Licensed Works by third parties.
  • You must ensure that the Content is not included in an electronic form which can be reproduced by third parties on electronic or printed products.
  • You must not share the Content across a network or service, on a CD or DVD or any media, on mobile devices, in peer-to-peer file sharing site or applications or in any other way that enables Content to be accessed by any third party
  Infringe 123RF’s intellectual property rights
  • In connection with the Content/Licensed Work, You may not infringe or misappropriate the intellectual property rights (e.g., copyright, design right or trademark) of any party.
  • You must not remove any copyright notice, watermark, author attributions, legal notices, proprietary designations or other intellectual property information in any Content.
  • You must not use the Content in any logo or as part of any trademark.
  • You must not falsely represent, expressly or impliedly, that the Licensee is the original creator of a work that is either a standalone pictorial, graphic, motion picture or other visual work that derives a substantial part of its artistic components from the Content.
  Extract Content illegally
  • You must not use methods other than those provided by 123RF such as automated or programmatic means or methods to download Content from the Sites.
  Use Content illegally or in a way that would bring 123RF into disrepute
  • You may not use the Content in any way that violates any law, regulation or statute in any applicable jurisdiction.
  • The Content and Licensed Work may not be used in any way (by itself or with other content/context) that is pornographic, offensive, politically endorsing, racist, ethnically or culturally offensive, obscene or indecent, sexually explicit, immoral, defamatory, intrusive of privacy or illegal; or in a manner which endorses violence or acts of terrorism, adult entertainment services or venues, tobacco products, medical products for treating health issues related to sex, mental condition or terminal illness, dating site or apps, is discriminatory towards race, gender, religion, faith or sexual orientation.
  Use Content to derogate persons/property
  • You may not use the Content in connection with a subject that would be unflattering or unduly controversial to a reasonable person unless You accompany each use with a statement that clearly indicates that (i) the Content is being used for illustrative purposes only and (ii) any person depicted in the Content, if any, is a model.
  • You may not imply that the creator of the Content endorses any political, immoral or offensive inclinations.
  Resell Licensed Works
  • Licensed Works and/or Content may not be used as a part of a physical item or template that is to be resold.
 9. TERMINATION

  This Agreement is effective until it is terminated. You can terminate this Agreement by:

  1. deleting and destroying all the Content downloaded by You and in Your possession, and any Licensed Work(s), and copies/ accompanying materials thereof; and
  2. ceasing to use the Content for any purpose.

  123RF can terminate this Agreement without notice to You if You fail to comply with any of the terms and conditions of this Agreement. Upon such termination, You must immediately carry out Sections 9(a) and (b) above with or without further notice by 123RF and confirm in writing to 123RF that the foregoing requirements have been completed.

 10. LICENSEE INDEMNITY

  Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, You agree to fully defend, indemnify and hold 123RF and its officers, directors, employees, owners, agents, representatives, licensors, and anyone else associated with 123RF and each of their successors, (sub)licensees (other than You), and assigns free and harmless from any and all claims (including, without limitation, third party claims), liabilities, costs, losses, damages, or expenses, including reasonable attorneys' fees and expenses, arising in connection with Your use of the Content and the Sites or any breach or alleged breach of any representation, warranty, or other promise/obligation made by You in this Agreement.

 11. 123RF INDEMNITY

  Provided that You have not breached the terms of this Agreement, 123RF agrees to defend, indemnify, and hold You harmless up to the Liability Cap (defined below). Such indemnification shall only apply to claims for damages directly attributable to 123RF's breach of the warranties and representations in this Agreement, arising out of or directly connected to any valid actual or threatened third party lawsuit, claim, or legal proceeding alleging the possession, distribution, or use of unaltered Content downloaded from the Sites. This indemnification is on the condition that You give 123RF:

  1. no later than five (5) business days written notice from the date You know or reasonably should have known of the claim or threatened claim, where such notification must include all details of the claim then known to You and emailed to legal@123rf.com, Attention: General Counsel;
  2. full information, assistance and cooperation for the defense or settlement thereof; and
  3. at 123RF's option, sole control of any defense, settlement or action related thereto.

  123RF shall not be responsible for any claim settled without 123RF's consent or any legal fees and/or other costs incurred prior to receiving complete notification of the claim as provided herein.

 12. LIABILITY CAP

  123RF's maximum aggregate obligation and liability to You for all claims (assessed collectively) under Section 11 shall be limited to Twenty Five Thousand United States Dollars (US$25,000.00) or the total amount of the license fees paid by You for the Content, whichever the lower ("Liability Cap").

 13. RATES

  You shall be entitled to license the Content at the rates and/or the pricing as per check out. The rates and/or the pricing may be reviewed and amended by 123RF from time to time, in its sole discretion.

 14. UNAUTHORIZED USE

  The representations and the warranties made by 123RF in this Agreement apply only to the Content as delivered by 123RF and will be invalid if the Content is used by You in any manner not specifically authorized in this Agreement or if You are otherwise in breach of this Agreement.

 15. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION
  1. This Agreement shall be governed by the laws of Singapore, without regard to the conflict of laws principles.
  2. All disputes arising out of or in connection with the performance of this Agreement shall be settled through friendly negotiations. If the parties are unable to resolve any such dispute within thirty (30) days after the commencement of negotiations, the parties agree that the dispute shall be settled by arbitration in Singapore under the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") administered SIAC Arbitration Rules in force when the notice of arbitration is submitted in accordance with these rules. The number of arbitrators shall be one (1). The language of the arbitration shall be English. The arbitral award shall be final and binding upon both parties.
  3. You acknowledge and agree that any breach of any covenant, representations and warranties contained in this Agreement would cause irreparable injury to 123RF such that damages and remedies under Singapore Law for any breach of any such covenant would be inadequate. You further acknowledge and agree that the arbitral tribunal may order any interim measure it deems necessary or proper in accordance with the applicable laws of Singapore, including without limitation, any injunctive or enjoining procedural orders or interlocutory awards.
 16. ASSIGNMENT

  Neither party shall assign its rights or interests under this Agreement to any third party without the other party's prior written consent in each instance; except that a party may assign its rights, interests and obligations hereunder to any similarly financially responsible entity that is either (i) an affiliate of such party, (ii) the surviving entity of a merger, consolidation or plan or reorganization in which it participates, or (iii) to the purchaser of all or substantially all of the assets of the party, provided such assignee agrees to assume in writing such party's rights and obligations under this Agreement.

 17. NO THIRD PARTY RIGHTS

  Any person who is not a party to this Agreement (whether or not such person is named, referred to, or otherwise identified, or shall form part of a class of persons so named, referred to or identified, in this Agreement) shall have no right whatsoever to enforce this Agreement or any of its terms.

 18. ENTIRE AGREEMENT

  This Agreement constitutes the entire agreement between You and 123RF regarding its subject matter and supersedes any previous written or oral agreement between You and 123RF. Should any provision of this Agreement be held to be void or invalid, that fact will not affect any other provision, and the remainder of this Agreement will be construed to give effect most closely to the parties' intention. Failure by either party to enforce any provision of this Agreement will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision.

 19. LANGUAGE

  This Agreement is written in English with a reference translation in another language (if necessary). In the event of any conflict in interpreting or construing the terms of this Agreement, the English version shall prevail.

 20. ELECTRONIC AGREEMENT

  You have agreed and reaffirm Your agreement to this Agreement electronically by downloading the Content.

Public Domain CC0

Statement of Purpose

The laws of most jurisdictions throughout the world automatically confer exclusive Copyright and Related Rights (defined below) upon the creator and subsequent owner(s) (each and all, an "owner") of an original work of authorship and/or a database (each, a "Work").

Certain owners wish to permanently relinquish those rights to a Work for the purpose of contributing to a commons of creative, cultural and scientific works ("Commons") that the public can reliably and without fear of later claims of infringement build upon, modify, incorporate in other works, reuse and redistribute as freely as possible in any form whatsoever and for any purposes, including without limitation commercial purposes. These owners may contribute to the Commons to promote the ideal of a free culture and the further production of creative, cultural and scientific works, or to gain reputation or greater distribution for their Work in part through the use and efforts of others.

For these and/or other purposes and motivations, and without any expectation of additional consideration or compensation, the person associating CC0 with a Work (the "Affirmer"), to the extent that he or she is an owner of Copyright and Related Rights in the Work, voluntarily elects to apply CC0 to the Work and publicly distribute the Work under its terms, with knowledge of his or her Copyright and Related Rights in the Work and the meaning and intended legal effect of CC0 on those rights.

 • Copyright and Related Rights. A Work made available under CC0 may be protected by copyright and related or neighboring rights ("Copyright and Related Rights"). Copyright and Related Rights include, but are not limited to, the following:

  • the right to reproduce, adapt, distribute, perform, display, communicate, and translate a Work;

  • moral rights retained by the original author(s) and/or performer(s);

  • publicity and privacy rights pertaining to a person's image or likeness depicted in a Work;

  • rights protecting against unfair competition in regards to a Work, subject to the limitations in paragraph 4(a), below;

  • rights protecting the extraction, dissemination, use and reuse of data in a Work;

  • database rights (such as those arising under Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, and under any national implementation thereof, including any amended or successor version of such directive); and

  • other similar, equivalent or corresponding rights throughout the world based on applicable law or treaty, and any national implementations thereof.


 • Waiver. To the greatest extent permitted by, but not in contravention of, applicable law, Affirmer hereby overtly, fully, permanently, irrevocably and unconditionally waives, abandons, and surrenders all of Affirmer's Copyright and Related Rights and associated claims and causes of action, whether now known or unknown (including existing as well as future claims and causes of action), in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the "Waiver"). Affirmer makes the Waiver for the benefit of each member of the public at large and to the detriment of Affirmer's heirs and successors, fully intending that such Waiver shall not be subject to revocation, rescission, cancellation, termination, or any other legal or equitable action to disrupt the quiet enjoyment of the Work by the public as contemplated by Affirmer's express Statement of Purpose.


 • Public License Fallback. Should any part of the Waiver for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, then the Waiver shall be preserved to the maximum extent permitted taking into account Affirmer's express Statement of Purpose. In addition, to the extent the Waiver is so judged Affirmer hereby grants to each affected person a royalty-free, non transferable, non sublicensable, non exclusive, irrevocable and unconditional license to exercise Affirmer's Copyright and Related Rights in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the "License"). The License shall be deemed effective as of the date CC0 was applied by Affirmer to the Work. Should any part of the License for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, such partial invalidity or ineffectiveness shall not invalidate the remainder of the License, and in such case Affirmer hereby affirms that he or she will not (i) exercise any of his or her remaining Copyright and Related Rights in the Work or (ii) assert any associated claims and causes of action with respect to the Work, in either case contrary to Affirmer's express Statement of Purpose.


 • Limitations and Disclaimers.

  • No trademark or patent rights held by Affirmer are waived, abandoned, surrendered, licensed or otherwise affected by this document.

  • Affirmer offers the Work as-is and makes no representations or warranties of any kind concerning the Work, express, implied, statutory or otherwise, including without limitation warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, non infringement, or the absence of latent or other defects, accuracy, or the present or absence of errors, whether or not discoverable, all to the greatest extent permissible under applicable law.

  • Affirmer disclaims responsibility for clearing rights of other persons that may apply to the Work or any use thereof, including without limitation any person's Copyright and Related Rights in the Work. Further, Affirmer disclaims responsibility for obtaining any necessary consents, permissions or other rights required for any use of the Work.

  • Affirmer understands and acknowledges that Creative Commons is not a party to this document and has no duty or obligation with respect to this CC0 or use of the Work.