Terms of Use

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PŘEČTĚTE SI PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY POUŽITÍ. VÁŠ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI JE NAPROSTO NEZBYTNÝ PRO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK 123RF.COM A VYTVÁŘÍ PRÁVNÍ SMLOUVU MEZI VÁMI A 123RF LIMITED (DÁLE JEN "123RF"). PŘÍSTUPEM K JAKÉKOLI SLUŽBĚ NEBO JEJÍ ČASTI V RÁMCI DOMÉNY 123RF.COM SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. 123RF SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI ZMĚNIT TYTO PODMÍNKY A TO BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ A VY SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE TĚMITO ZMĚNAMI VÁZÁNI.

 1. VLASTNICTVÍ

 2. Tyto Stránky jsou vlastněny a provozovány 123RF. Všechny obrázky na této webové stránce jsou vlastnictvím 123RF nebo jejích partnerů/přispěvatelů a jsou chráněny Mezinárodním autorským právem a ustanovením mezinárodních dohod. 123RF si zachovává veškerá práva, která Vám nejsou výslovně udělena touto Smlouvou. Licence obsažená v této Smlouvě bude ukončena automaticky, bez upozornění ze strany 123RF, pokud nebude dodrženo jakékoli ustanovení této Smlouvy. Po ukončení této Smlouvy jste povinni smazat a zničit všechny materiály získané z této webové stránky, kopie a související dokumentace. Kromě toho si 123RF vyhrazuje právo ukončit tuto stránku bez předchozího upozornění.

 3. POVOLENÉ POUŽITÍ

 4. Jakýkoli Obsah, stažený ze Stránek včetně, nikoli však výhradně, veškerých souborů či obrázků začleněných do softwaru nebo generovaných softwarem (souhrnně "Obsah") je Vám licencován společností 123RF. Vaše užívání Obsahu nebo jakýchkoli práv duševního vlastnictví z něj, je závislé na Vašem souhlasu s 123RF licenční smlouvou s koncovým uživatelem (EULA), jakož i s jakoukoli příslušnou Licenční smlouvou.

 5. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

 6. Pro Vaše větší pohodlí poskytuje 123RF odkazy na stránky třetích stran. 123RF nemá pod kontrolou stránky třetích stran, ani odkazy na stránky třetích stran. Odkazem na stránku třetí strany nevyjadřuje 123RF podporu těmto stránkám. 123RF nenese odpovědnost za obsah takovýchto stránek.

 7. OMEZENÁ ZÁRUKA

 8. 123RF prohlašuje, že má právo uzavřít tuto Smlouvu, a že má právo poskytovat Licenci na základě těchto podmínek použití.

  123RF se zaručuje, že Obsah bude bez vad materiálu a zpracování, za předpokladu normálního používání, a to po dobu 30 dnů od data stažení Obsahu nebo od jeho obdržení.

  S VÝJIMKOU NĚKTERÝCH PŘÍPADŮ UVEDENÝCH VÝŠE, JE OBSAH DODÁVÁN NA ZÁKLADĚ “JAK JE”, “JAK JE K DISPOZICI” A SE “VŠEMI CHYBAMI”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK VÝHRADNĚ, ODVOZENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI POUŽITÍ OBSAHU K URČITÉMU ÚČELU. 123RF NEZARUČUJE, ŽE OBSAH A STRÁNKY BUDOU PLNĚ VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM A NEBO, ŽE JEJICH POUŽITÍ NEBUDE NARUŠENO, ČI ŽE SE NEVYSKYTNE CHYBA. VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S POUŽITÍM A KVALITOU ZŮSTAVAJÍ NA VAŠÍ STRANĚ. POKUD BY SE NA SNÍMKU OBJEVILY ZÁVADY, PŘEBÍRÁTE VY (NIKOLI 123RF NEBO JEJÍ AUTORIZOVANÍ ZAMĚSTNANCI ČI JINÍ PRODEJCI) VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ S POTŘEBNOU ÚDRŽBOU, OPRAVOU NEBO KOREKCEMI.

  Některé země neumožňují vyloučení odvozených záruk, v takovém případě se na Vás nemusí vztahovat výše uvedené vyloučení. Máte konkrétní práva vyplývající z této záruky, ale možná máte další práva, která se mohou lišit v závislosti na zemi prodeje.

 9. PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE:

  1. a. Je vám alespoň 16 let (pokud žijete v EU) / 18 let (pokud žijtete kdekoliv jinde mimo EU) a máte právo uzavřít tuto dohodu;
  2. V žádném případě nebudete používat Obsah způsobem, který není povolen touto Smlouvou, smlouvou s koncovým uživatelem (EULA) nebo jakoukoli jinou příslušnou licenční smlouvou;
  3. Vaše užití Obsahu nebude porušovat žádné právní předpisy, včetně, nikoli však pouze, práva autorského, práva duševního vlastnictví, ochranné známky, práva ochrany soukromí, nebo jakýkoli jiný zákon či předpis jakékoli země, vládního subjektu, či jakékoli jiné třetí strany;
  4. Informace, které poskytuje 123RF jsou přesné a pravdivé, včetně, nikoli však výhradně, všech informací o Vaší kreditní kartě;
  5. Souhlasíte s tím, že všechna hesla k Vašemu účtu 123RF musí být držena v nejpřísnější tajnosti. Nesmíte sdílet nebo poskytovat žádné heslo nebo přihlašovací údaje žádnému jinému uživateli nebo třetí straně jiné, než výslovně stanovené v tomto dokumentu. Pokud jakkoli porušíte ustanovení této kapitoly, bude mít 123RF oprávnění
   1. ukončit tuto Smlouvu s okamžitou platností a upozornit Vás na to
   2. ponechat si veškeré neuhrazené platby na základě této Smlouvy a
   3. uplatnit veškeré zákonné či spravedlivé opravné prostředky.


 10. NESPRÁVNÉ NACENĚNÍ A INFORMACE

 11. 123RF používá přiměřené úsilí, aby zajistila, že tvorba cen a informace uvedené na těchto Stránkách jsou přesné. Existuje však možnost, že v důsledku skutečné chyby, jsou informace o Obsahu nesprávné nebo je Obsah špatně naceněn. V takové situaci má 123RF právo zrušit transakci a vrátit platbu, pokud byla transakce provedena.

 12. OMEZENÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ

  1. Zrušení/ Vypršení: V případě, že tato Smlouva není ukončena, ale období Předplatného bylo zrušeno nebo uplynulo, můžete nadále využívat Obsah, který jste stáhli ke dni zrušení nebo uplynutí platnosti, za předpokladu, že takové použití je v souladu s podmínkami této Smlouvy, smlouvy s koncovým uživatelem (EULA) nebo jakékoli další příslušné licenční smlouvy.

  2. Žádné peněžní náhrady škod: Za žádných okolností Vám nebude 123RF povinna vyplatit jakékoli škody, včetně všech ušlých příjmů nebo zisku, ztracených úspor nebo jiných zvláštních, náhodných nebo následných škod vyplývajících z používání nebo nemožnosti použití Obsahu, a to i v případě, že 123RF nebo prodejce autorizovaný ze strany123RF byl informován o možnosti vzniku takových škod, nebo pro jakýkoli nárok jakékoli jiné strany. Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, v takovém případě se na Vás nemusí vztahovat výše uvedená omezení nebo vyloučení.


 13. ODŠKODNĚNÍ

 14. Souhlasíte, že budete plně hájit a odškodníte 123RF, její zaměstnance, ředitele, vedoucí pracovníky a kohokoli dalšího spojeného s 123RF, stejně tak, jako každého z jejich nástupců, držitelů licencí a ochráníte je od případných nároků, závazků, nákladů, ztrát, škod, výdajů, včetně nákladů na právní zastoupení a výdajů vzniklých v souvislosti s Vašim porušením záruk, nebo s porušením podmínek použití.

 15. POUŽITÍ

 16. 123RF si vyhrazuje právo změnit či upravit ceny jakéhokoli balíčku kreditů/ programu předplatného nebo sazby za stažení Obsahu a velikosti pro stahování a to bez předchozího upozornění. Přesto se bude 123RF vždy snažit, aby Vás včas upozornila na blížící se změny cen.

  1. PROGRAMY PŘEDPLATNÉHO
   1. Program předplatného není možné změnit (upgrade/downgrade) poté, co proběhlo stažení prvního souboru s Obsahem.
   2. Dále nelze prodloužit období předplatného, pokud nebudete moci stahovat Obsah z důvodu problémů s připojením k internetu. 123RF plně nahradí "ztracené dny" pouze v případě, že server 123rf.com je celosvětově nepřetržitě nedostupný po dobu 8 a více hodin.
   3. Obsah stažený v rámci předplatného, již nebude možné stáhnout poté, co skončí doba předplatného.
   4. Vaše předplatné bude automaticky obnoveno 3 dny před jeho exspirací. Automatickou obnovu předplatného můžete kdykoli zrušit na našich stránkách (jděte do svého účtu klikněte na "Můj zakoupený program" a zde automatickou obnovu deaktivujte) nebo se obraťte na naší zákaznickou podporu.

  2. BALÍČKY KREDITŮ
   1. Zakoupený balíček kreditů nelze snížit, jeho navýšení bude povoleno.
   2. Platnost kreditů vyprší jeden rok od jejich nákupu.
   3. Kredity je možné vyčerpat kdykoli během jednoho roku od data pořízení.


 17. ŽÁDNÉ ZŘEKNUTÍ SE

 18. Opomenutí vymáhat jakékoli ustanovení této Smlouvy ze strany 123RF, nebude považováno za zřeknutí se práva na budoucí vymáhání tohoto nebo jiného ustanovení.

 19. PŘÍSLUŠNOST

  1. Vznik, účinnost a výklad této Smlouvy se řídí zákony Hongkongu, spadá do jeho pravomoci, a to bez ohledu na konflikt právních norem.
  2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy budou řešeny prostřednictvím vyjednávání. Pokud strany nebudou schopny vyřešit jakýkoli takto vzniklý spor do třiceti (30) dnů od zahájení vyjednávání, souhlasí strany s tím, že tento spor bude předán Mezinárodnímu centru pro rozhodčí řízení v Hong Kongu (Hong Kong International Arbitration Centre), kde bude řešen v souladu s Pravidly pro rozhodčí řízení vydanými UNCITRAL a platnými v době zahájení rozhodčího řízení. Počet rozhodců musí být jedna (1). Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce. Rozhodnutí rozhodce bude konečné a závazné pro obě strany.
  3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli porušení jakýchkoli smluvních podmínek, prohlášení a záruk obsažených v této Smlouvě by mohlo představovat nenapravitelnou újmu pro 123RF, takovou, že náhrada škody a řešení takového porušení dle hongkongského zákona by bylo nedostatečné. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že rozhodčí soud může nařídit jakékoli dočasné opatření, které považuje za nezbytné, nebo správné v souladu s platnými zákony Hongkongu, včetně nikoli však výhradně, jakékoli injunktivní procedurální příkazy nebo předběžné rozhodčí nálezy.


 20. SOUDNÍ POPLATKY

 21. Pokud je 123RF povinna obrátit se na soud proto, aby hájila svá práva, souhlasíte s tím, že uhradíte veškeré soudní poplatky, náklady a výdaje, pokud bude 123RF v soudním sporu úspěšná.

 22. PŘEVOD PRÁV

 23. Nesmíte postoupit nebo převést práva Vám plynoucí z této Smlouvy na nikoho jiného, bez předchozího písemného souhlasu ze strany 123RF.

 24. CELÁ SMLOUVA

 25. Potvrzujete, že jste si přečetli tuto Smlouvu, porozuměli jste jí a souhlasíte s jejími podmínkami. Dále souhlasíte, že se jedná o úplnou a výlučnou dohodu mezi Vámi a 123RF, a že tato Smlouva rovněž nahrazuje jakékoli návrhy nebo předchozí smlouvy, ústní nebo písemné, a jakoukoli další komunikaci mezi Vámi a 123RF týkající se předmětu této Smlouvy. FAQ (Často kladené otázky) a další vysvětlivky týkající se Obsahu na 123RF.com jsou pouze pro Vaši informaci a neměly by být vykládány jako součást této Smlouvy.

 26. ODDĚLITELNOST

 27. Pokud bude některé ustanovení této Smlouvy považováno za neúčinné nebo neplatné, tato skutečnost nebude mít vliv na žádné jiné ustanovení a zbývající část této Smlouvy bude vykládána v co největším souladu se záměrem stran.

 28. JAZYK

 29. TATO SMLOUVA BYLA PŮVODNĚ VYTVOŘENA V ANGLICKÉM JAZYCE A NÁSLEDNĚ PŘELOŽENA DO DALŠÍCH JAZYKŮ. PŘESNOST NÁSLEDNÝCH PŘEKLADŮ NEMŮŽE BÝT GARANTOVÁNA. V PŘÍPADĚ KONFLIKTU V ITERPRETACI A VÝKLADU TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK, MÁ ANGLICKÁ VERZE VŽDY PŘEDNOST.

 30. OCHRANA SOUKROMÍ

 31. Vaše osobní údaje používáme pouze v souladu s dokumentem o Zásadách ochrany osobních údajů, který je začleněn do těchto Podmínek použití formou odkazu. Zásady ochrany osobních údajů můžete shlédnout zde: https://www.123rf.com/privacy.php.

  Dále souhlasíte s tím, že pokračováním v používání stránky vyjadřujete svůj souhlas s Podmínkami použití a Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů, zdržte se prosím používání služby/služeb poskytovaných 123RF.com.

 32. REKLAMNÍ LOGO

 33. Vaše používání Obsahu, služeb a/nebo Stránek vyjadřuje Váš plný souhlas s tím, že 123RF smí používat Vaše obchodní logo ke svým propagačním účelům a to bez nutnosti placení jakýchkoli úhrad za toto použití.