License Agreement

Standard License

123RF LICENCE ("Licence")

 1. Smlouva.

  Tato Licence je smlouvou mezi Inmagine Lab Pte. Ltd ("123RF") a držitelem licence ("Vy"), který stahuje royalty-free snímky / ilustrace / vektory / videozáznamy ("Obsah") z 123RF.COM. Stažením jakéhokoli Obsahu stvrzujete, že jste porozuměli a souhlasíte s podmínkami této Licence.


 2. Prohlášení 123RF.

  123RF prohlašuje, že vlastní veškerá práva a/nebo má veškerá nezbytná oprávnění, včetně práv autorských k Obsahu a je oprávněna licencovat Obsah v rámci této Licence. Nezměněný a Samostatný Obsah, který je Vám licencován nepřekročí ani neporuší práva duševního vlastnictví a práva na ochranu osobnosti a soukromí jakékoli třetí strany. Toto prohlášení však bude považováno za neplatné v případě, že daný Obsah nebude mít podepsané příslušné Souhlasy se zobrazením modelu/ majetku ve vztahu k Obsahu, což brání zamýšlenému použití Obsahu.


 3. Prohlášení držitele licence - Prohlašujete a zaručujete, že:
  1. je Vám alespoň 18 let a máte oprávnění uzavřít tuto Licenci

  2. nebudete používat Obsah jakýmkoli způsobem, který není touto Licencí povolen

  3. informace, které poskytujete 123RF jsou přesné a pravdivé včetně, nikoli však pouze, informací platebních a fakturačních; a

  4. s výjimkou případů uvedených jinde v této Licenci, budete k jakémukoli účtu otevřenému nebo spravovanému Vámi na 123RF nebo na Stránkách přistupovat pouze Vy a to za účelem a za podmínek definovaných na Stránkách a v této Licenci.

 4. Povolení:

  Dle těchto licenčních podmínek, Vám 123RF uděluje nevýhradní, royalty-free, celosvětově platnou, trvalou, nepřenosnou sublicenci k používání, Reprodukci, modifikaci, zobrazení a publikaci staženého Obsahu (vyjma případů uvedených v kapitole 10).


 5. Účet pouze pro jednotlivce.

  Tato Smlouva umožňuje vytvoření a registraci pouze Účtu pro jednotlivce. Nesmíte povolit nikomu jinému, aby používal Vaše uživatelské jméno a heslo. Pokud chcete mít možnost vytvořit více souběžných a/nebo oddělených přístupů k Vašemu účtu, můžete tak učinit pouze prostřednictvím účtu 123RF’s Corporate+ (https://cz.123rf.com/partnersite.php) nebo prostřednictvím licence pro více přístupů (https://cz.123rf.com/license.php?type=ml_unlimited).


 6. Definice.
  1. "Licencované dílo" představuje skutečný konečný produkt nebo odvozené dílo, které bylo Reprodukováno nebo vytvořeno Vámi nebo Vašim jménem nebo Vašim Klientem či Zákazníkem za použití samostatných dovedností a úsilí a které zahrnuje Obsah a další materiál a jehož Obsah musí být neoddělitelný (logicky a ekonomicky přiměřeným úsilím) od Licencovaného díla, aby se stal samostatným Obsahem.

  2. "Reprodukce" znamená zkreslení, pozměnění, úpravu, rekompozici nebo manipulaci s jakoukoli částí Obsahu za účelem vytvoření hotového odvozeného díla (Licencované dílo), přičemž takto reprodukovaný Obsah nesmí být koncový Uživatel nebo jakákoli Třetí strana schopna oddělit od Licencovaného díla, aby se stal samostatným Obsahem.

  3. "Samostatný obsah" představuje nezměněný a neupravený Obsah v původní podobě stažený ze Stránek, včetně stejného Obsahu v jiném rozlišení.

  4. "Zásadní rolí" se rozumí použití Obsahu takovým způsobem, že tvoří nedílnou součást nebo klíčový prvek Licencovaného díla a podstatně zvyšuje hodnotu Vašeho Licencovaného díla

 7. Standardní povolené použití.

  Příkladem povoleného použití Obsahu je jeho používání, úprava, Reprodukce a/nebo zobrazení (ve všech případech, bez jakýchkoli práv dalšího prodeje) ve vztahu k následujícím Licencovaným dílům:

  POUŽITÍ PŘÍKLADY LICENCOVANÝCH DĚL
  Reklama/ Marketing/ Propagace (Firemní & Komerční účely)
  • Reklamy připravené grafiky/ agenturami pro klienty v časopisech, periodikách, novinách a dalších tradičních tištěných mediích

  • Tištěné reklamy, emaily, brožury, letáky, plakáty, katalogy, obaly propagačních materiálů, VÝJIMKU tvoří obaly zboží (např. pokud obal tvoří součást produktu, jako například krabice na hračky) a obaly jako samostatný produkt (např. balicí papír, který je sám o sobě zbožím určeným k prodeji)
  Tisk / Publikace / Vzdělávání
  • Tisk na knižní obaly (přední a zadní), až do celkového počtu 500.000 kopií pro každou položku Obsahu

  • Vizitky, hlavičkové papíry, katalogy, letáky, pamflety
  Prezentace
  • Použití Obsahu v rámci multimédiální prezentace jako je PowerPoint, za předpokladu, že bude u souboru uveden tento text upozorňující na autorská práva k souboru: "[Jméno přispěvatele] © 123RF.com"
  Obsah"Pouze pro redakční použití" & Redakční kontext
  • Důležité – Obsah označený „Pouze k redakčním účelům" smí být použitvýhradně k redakčním účelům a nesmí být použit ke komerčním/ reklamním nebo propagačním účelům.

  • Obsah použitý k redakčním účelům (jako jsou časopisy, noviny, učebnice, knihy, eKnihy, online adresáře nebo multimediální CD) musí zobrazovat vedle souboru text informující o autorských právech k souboru: "[Jméno přispěvatele] © 123RF.com"

  • Aby se předešlo pochybnostem, veškerý Obsah (včetně Obsahu, který není označen “Pouze k redakčnímu použití”) může být použit v redakčním kontextu, ať už v tradičním nebo elektronickém tisku, na webových stránkách, v rámci blogu, v televizi, v online videu za předpokladu, že výše zmíněné oznámení informující o autorských právech je uvedeno vedle souboru.
                           
  • Redakční publikace pouze do 500.000 kopií pro každou položku Obsahu
  Grafické prvky & Umění
  • Na webových stránkách, video hrách, zařízení pro ukládání dat, nebo na počítačových programech, pro distribuci nebo použití ostatními (ALE nikoli ve spojení s jakoukoli šablonou webové stránky nebo se softwarovým produktem určeným k distribuci, dalšímu prodeji nebo použití ostatními)

  • Jako pozadí nebo obrazovka v rámci software nebo v rámci mobilní aplikace a to za předpokladu, že Obsah nehraje Klíčovou roli v Licencovaném díle.

  • Důkladně Reprodukovaný do originálního uměleckého díla

  • V rámci videa, filmu, televizního vysílání internet pro domácí video, dokumentární, hraného filmu nebo komerční za předpokladuže toto upozornění na autorská práva bude uvedeno vedle souboru: "[Jméno přispěvatele] © 123RF.com" a Obsah nehraje Klíčovou roli v Licencovaném díle. Výraznější zobrazení Oznámení o autorských právech může být zobrazeno například v úvodních nebo závěrečných titulcích k televiznímu programu nebo vysílání, nebo umístěné přiměřeně blízko použitému Obsahu, nebo jasně přiložené či anotované. 
  •                                                 
  Webové stránky sociálních médií & jejich aplikace
  • Publikování a/nebo nahrávání obsahu na webové stránky sociálních médií a do jejich aplikací (jako je Facebook, Instagram a Twitter) za předpokladu, že (1) takové webové stránky sociálních médií a jejich aplikace nepřebírají práva (včetně práv autorských) k obsahu (bez ohledu na to, zda se jedná o samostatný obrázek, jeho odvozenou formu nebo o licencované dílo), ani jej nepovažují za své vlastnictví kromě toho, že by bylo vámi jakožto držitelem licence k obsahu povoleno zobrazovat nebo používat obsah a/nebo licencované dílo v souladu s touto licencí; nebo (2) do kteréholi rohu obsahu musíte umístit logo své společnosti, které bude mít rozměry minimálně 125 pixelů na šířku nebo na výšku (dle toho, co je větší) a/nebo obsah musí být součástí licencovaného díla.
  Osobní použití
  • Domácí dekorace, nástěnné malby/ umění, alba, tisky, osobní majetek a DIY položky a další tisk pro osobní použití

  • Osobní blogy a jiné osobní publikace (tradiční nebo online) za předpokladu, že osobní publikace nezapříčiní to, že Vy nebo poskytovatel publikační služby třetí strany (např. Poskytovatel blogovacích služeb) nepřekročíte nebo nenarušíte vlastnictví nebo práva (včetně práv autorských) k Obsahu (bez ohledu na to, zda se jedná o Samostatný obrázek, odvozenou formu nebo o Licencované Dílo)

  • Jako dekorace v kanceláři, vstupní hale, veřejném prostoru, restauraci nebo v obchodě
 8.     
 9. Dodatečná práva

  Pro podporu používání Obsahu k Reprodukci Licencovaného díla, smíte také:.

  1. Klientské dílo: využívat Obsah k vytvoření Licencovaného díla jménem klientů (např. reklamy vytvořené grafikem).
  2.                 
  3. Zprostředkování: opatřit licenci k Obsahu jménem klienta, za předpokladu, že je klient plně vázán podmínkami Licence.
  4.                 
  5. Zástupce: získání licence jménem svého zaměstnavatele, společnosti, skupiny nebo pobočky, za předpokladu, že tato strana plně podléhá a je vázána podmínkami Licence.
  6.                 
  7. Subkontrakt: dočasný přenos souborů Obsahu / odvozených děl na subdodavatele nebo zaměstnance, za účelem výroby Licencovaného díla, striktně Vaším jménem, pokud budou tyto subjekty dodržovat omezení plynoucí z této Licence.

 10. Rozšířené povolené použití (Rozšířená licence).

  V případě, že požadujete následující rozšířená práva k použití Obsahu, nad rámec použití povoleném na základě kapitoly 7 a 8 výše, můžete si pořídit jakoukoli z následujících Rozšířených licencí dle Vašeho příslušného použití:

  1. ROZŠÍŘENÁ LICENCE POUZE PRO TISK

   • Jakýmkoli způsobem povoleným Standardní licencí bez omezení počtu kopií; a

   • V jakémkoli tištěném (nikoli pro elektronickou distribuci) materiálu, zboží nebo produktu pro osobní potřebu nebo prodej (např. pro kalendáře, trička, plakáty a hrnky) a obaly produktů do celkového počtu 10.000 kopií v součtu na Licenci. Každý další tisk do 10.000 kopií dle této podkapitoly vyžaduje novou Licenci.

  2. ROZŠÍŘENÁ LICENCE POUZE PRO ELEKTRONICKÉ POUŽITÍ

   • Jakýmkoli způsobem povoleným Standardní licencí bez omezení počtu kopií;

   • Jako grafické prvky ve videu, filmu nebo v televizním vysílání pro prodej; a

   • V jakékoli elektronické distribuci (ne v její původní, ale v její finální podobě) nebo jako položky pro osobní použití a prodej, včetně grafických prvků nebo prvků v eKnihách, licencovaném software, šablonách webových stránek, flashových šablonách a dokumentech za předpokladu, že takové použití neumožní redistribuci nebo opětovné použití Obsahu třetí stranou.

  3. KOMPLEXNÍ ROZŠÍŘENÁ LICENCE

   • Jakýmkoli způsobem povoleným Standardní licencí, Rozšířenou licencí pouze pro tisk a Rozšířenou licencí pouze pro elektronické použití bez jakéhokoli omezení počtu kopií.

 11. Omezení.

  S výjimkou uvedenou v kapitole 7 a 8 této Licence NESMÍTE:

  OMEZENÍ VÝZNAM
  Sublicencovat, prodávat nebo převádět jakákoli práva z Licence
  • Práva Vám daná touto Licencí jsou Vaše osobní

  • Bez souhlasu 123RF nesmíte převádět na žádnou třetí stranu jakákoli práva z této Licence
  Prodávat, sdílet, licencovat, postoupit nebo distribuovat Samostatný Obsah
  • Převedení Obsahu třetí straně musí být vždy ve formě Reprodukovaného Licencovaného díla, nikdy jako Samostatný Obsah

  • Musíte zajistit odpovídajícím technologickým opatřením, že třetí strana nebude moci získat/kopírovat Samostatný Obsah z Licencovaného díla
  Porušení práv duševního vlastnictví
  • V souvislosti s Obsahem/ Licencovaným dílem nesmíte porušit či zpronevěřit práva duševního vlastnictví (např. autorská práva, grafická práva nebo ochrannou známku) kterékoli strany

  • Nesmíte odstranit žádné upozornění na autorská práva, vodoznak, autorství, právní oznámení, označení vlastníka a další informace o duševním vlastnictví z Obsahu
  Obsah"Pouze pro redakční použití"
  • Obsah označený „Pouze k redakčním účelům" nesmí být použit ke komerčním/ reklamním/propagačním účelům.

  Nezákonné získávání Obsahu
  • Nesmíte stahovat Obsah ze Stránek za použití jiných metod než těch poskytnutých ze strany 123RF

  Použití Obsahu jako loga / Ochranné známky / Servisní známky
  • Obsah nesmí být použit jako logo nebo začleněn do loga, ochranné nebo servisní známky

  Nezákonné použití Obsahu
  • Nesmíte používat Obsah žádným způsobem, který porušuje jakékoli zákony, předpisy nebo stanovy v platné jurisdikci.

  Použití Obsahu k nemorálnímu/obscénnímu/nezákonnému/hanlivému účelů,
  • Obsah a Licencované dílo (nesoucí Obsah) nesmí být za žádných okolností použito způsobem (samo o sobě nebo s jiným obsahem/ kontextem), který je pornografický, urážlivý (např. zahrnující jakoukoli osobu trpící fyzicky, emocionálně nebo duševně), politicky laděný, rasistický, etnicky nebo kulturně urážlivý, obscénní nebo neslušný, explicitně sexuální, nemorální, hanlivý, obtěžující soukromí nebo nezákonný; nebo způsobem, který podporuje násilí či teroristické činy, služby nebo centra zábavy pro dospělé, tabákové výrobky, lékařské produkty související se smrtelnými chorobami, sexem či duševním onemocněním, seznamovací stránky či aplikace, je diskriminační vůči rasám, pohlaví, náboženství, víře nebo sexuální orientaci

  Používat Obsah k poškození osob/ majetku
  • Nesmíte použít Obsah v souvislostech, které jsou pro běžnou osobu nelichotivé či příliš kontroverzní. Pokud tak učiníte, musí být každé takové použití Obsahu doprovozeno jednoznačným prohlášením, že (i) Obsah je použit pouze pro ilustrativní účely a (ii) kterákoliv zobrazená osoba je model

  • Nesmíte předpokládat, že tvůrce Obsahu vyjadřuje jakoukoli politickou, nemorální nebo ofenzivní náklonost

  Prodej Reprodukovaného Licencovaného díla>
  • S výjimkou uvedenou v kapitole 9 (Rozšířená licence) nesmí být Licencované dílo opětovně prodáváno


 12. Ukončení.

  Tato Licence je platná dokud není ukončena. Tuto Smlouvu můžete ukončit:

  1. vymazáním a zničením veškerého Obsahu, který jste stáhli a který je ve Vašem držení, a všech Licencovaných děl, kopií/doprovodných materiálů z nich vytvořených; a

  2. vzdáním se používání Obsahu k jakémukoli účelu.

  123RF může ukončit tuto Smlouvu, aniž by Vás upozornila a to v případě, že neplníte jakoukoli z podmínek této Smlouvy. V případě takového ukončení, musíte neprodleně konat dle kapitoly 11(a) a (b) výše a to bez ohledu na to, zda jste na to byli či nebyli upozorněni ze strany 123RF.


 13. Vyloučení odpovědnosti.

  Souhlasíte s tím, že ani 123RF ani žádný z jejich příslušných nástupců, ani žádný z jejich vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, majitelů, zástupců, poskytovatelů licencí a (sub)licencí (jiný než Vy) nebude zodpovědný za žádné obecné, trestní, zvláštní, nepřímé, následné nebo náhodné škody, nebo za ušlý zisk nebo za jakékoli jiné škody, náklady nebo ztráty plynoucí z Vašeho použití Obsahu nebo Stránek a to i v případě, kdy 123RF byla upozorněna na možnost vzniku takových škody, nákladů nebo ztrát.

  OBSAH A STRÁNKY JSOU K DISPOZICI TAK "JAK JSOU, JAK JSOU K DISPOZICI, SE VŠEMI CHYBAMI" A, S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ UVEDOU V TÉTO LICENCI, ŽÁDNÁ ZE STRAN NEDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO NEPŘÍMÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI POUŽITÍ PRO URČITÝ ÚČEL.


 14. Odškodnění ze strany držitele licence.

  Bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení této Smlouvy, souhlasíte, že budete plně hájit a odškodníte společnost 123RF, její zaměstnance, ředitele, majitele, vedoucí pracovníky, zástupce a kohokoli dalšího spojeného s 123RF, stejně tak, jako každého z jejich nástupců, držitelů (sub)licencí (kromě Vás) a ochráníte je od případných nároků,(včetně, nikoli však výhradně, nároků třetích stran) závazků, nákladů, ztrát, škod, výdajů, včetně nákladů na právní zastoupení a výdajů vzniklých v souvislosti s Vašim používáním Obsahu nebo v případě jakéhokoli porušení nebo údajného porušení prohlášení, záruky nebo jiného slibu/závazku, k němuž jste se zavázali v této Smlouvě.


 15. Odškodnění ze strany 123RF.

  V souladu s podmínkami této Smlouvy, a za předpokladu, že jste neporušili podmínky této nebo jakékoli jiné Smlouvy s 123RF, 123RF souhlasí s tím, že Vás bude hájit a odškodní Vás a to až do výše „Omezené odpovědnosti“ (jak je definováno níže). Toto odškodnění se vztahuje pouze na nároky na náhradu škody přímo způsobené porušením záruk a prohlášení této Smlouvy ze strany 123RF, společně s náklady (včetně přiměřených výloh na právní zastoupení) plynoucími z/nebo přímo spojenými s jakýmkoli platným aktuálním nebo hrozícím soudním sporem, nárokem nebo soudním řízením, které tvrdí, že držení, distribuce nebo používání nepozměněného Obsahu staženého a používaného Vámi na základě této Smlouvy porušuje záruky a prohlášení 123RF obsažené v tomto dokumentu. Toto odškodnění je podmíněno tím, že 123RF dodáte:

  1. písemné oznámení takového nároku nebo hrozby nároku a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data, kdy jste se o této skutečnosti dozvěděli, nebo měli dozvědět. Toto oznámení musí obsahovat všechny známé informace o daném nároku a následně musí být odesláno e-mailem na legal@123rf.com. K rukám/ Určeno pro: Vedoucího právního oddělení;

  2. úplné informace, pomoc a spolupráci při obhajobě nebo vypořádání; a

  3. v případě potřeby má 123RF právo převzít řízení, vypořádání nebo obranu v případě jakéhokoli nároku nebo sporu, na který platí toto odškodnění.

  123RF nenese odpovědnost za případné právní poplatky a/ nebo jiné náklady vzniklé před obdržením kompletního oznámení nároku, jak je uvedeno v tomto dokumentu.


 16. Omezení odpovědnosti.

 17. Maximální celkový závazek a odpovědnost 123RF vůči Vám za všechny nároky (souhrnně posuzované) podle odstavce 14 je omezen na dvacet pět tisíc amerických dolarů (25.000,- USD), nebo na celkovou částku licenčních poplatků, které byly za obsah zaplaceny Vámi a to vždy podle toho, která částka je vyšší ("Omezení odpovědnosti").


 18. Neoprávněné použití.

  Prohlášení a záruky dané ze strany 123RF touto Smlouvou se vztahují pouze na Obsah dodaný 123RF a budou neplatné, pokud Obsah použijete jakýmkoli způsobem, který není povolený v této Smlouvě nebo pokud bude Vaše chování jakkoli v rozporu s touto Smlouvou.


 19. Rozhodné právo a řešení sporů.
  1. Ustavení, účinnost, výklad a vymáhání této Smlouvy se řídí zákony Singaporeu, spadá plně do jeho pravomoci a to bez ohledu na zásady konfliktu práv.

  2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním této Licence budou řešeny prostřednictvím přátelského vyjednávání. Pokud strany nebudou schopny vyřešit jakýkoli takto vzniklý spor do třiceti (30) dnů od zahájení vyjednávání, souhlasí strany s tím, že tento spor bude předán Mezinárodnímu centru pro rozhodčí řízení v Singaporeu (Singapore International Arbitration Centre), kde bude řešen v souladu s UNCITRAL – Pravidly pro rozhodčí řízení platnými v době zahájení rozhodčího řízení. Počet rozhodců musí být jedna (1). Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce. Rozhodnutí rozhodce bude konečné a závazné pro obě strany.

  3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli porušení jakýchkoli smluvních podmínek, prohlášení a záruk obsažených v této Licenci, které by představovalo nenapravitelnou újmu 123RF, takovou, že náhrada škody a řešení takového porušení dle hongkongského zákona by bylo nedostatečné. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že rozhodčí soud může nařídit jakékoli předběžné opatření, které považuje za nezbytné, nebo správné v souladu s platnými zákony Singaporeu, včetně nikoli však výhradně, jakékoli injunktivní soudní nařízení nebo soudní procedurální příkazy nebo předběžné odškodnění.

 20. Postoupení.

  Žádná ze smluvních stran nesmí postoupit svá práva nebo výhody plynoucí z této Smlouvy jakékoli jiné Třetí straně bez předchozího písemného souhlasu protistrany a to v každém případě; s výjimkou možnosti převodu svých práv, výhod a povinností dle této Smlouvy na jakýkoli jiný, obdobně finančně odpovědný subjekt, který je (i) pobočkou takové strany, (ii) nabývajícím subjektem z fúze, konsolidace nebo reorganizace již se účastní, nebo (iii) kupujícím veškerého nebo převážné části majetku strany, za předpokladu, že takový nabyvatel písemně odsouhlasí převzetí práv a povinností této strany plynoucích z této Smlouvy.


 21. Žádná práva pro třetí strany.

  Jakákoli osoba, která není smluvní stranou této Smlouvy (bez ohledu na to, zda je taková osoba jmenována, odkazována nebo jinak identifikována, nebo tvoří část skupiny lidí jmenovaných, odkazovaných nebo jinak identifikovaných v této Smlouvě) nemá žádné právo jakkoli vymáhat plnění této Smlouvy nebo kterékoli z jejich podmínek. 


 22. Úplná dohoda.

  Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Vámi a 123RF, týkající se jejího předmětu. Pokud by některé ustanovení této Smlouvy bylo považováno za neplatné, nebude mít tato skutečnost žádný vliv na jiné ustanovení této Smlouvy. Zanedbání vymáhání jakéhokoli ustanovení této Smlouvy ze strany 123RF nebude považováno za zřeknutí se možnosti budoucího vymáhání tohoto nebo jiného ustanovení.


 23. Jazyk.

  Tato Smlouva byla původně vytvořena v anglickém jazyce a byla následně přeložena do dalších jazyků. V případě konfliktu v interpretaci a výkladu smluvních podmínek této smlouvy, má anglická verze vždy přednost.


 24. Elektronická smlouva.

  Souhlasíte a stvrzujete Váš souhlas k provedení tohoto aktu elektronicky. Stažení jakékoli položky Obsahu bude považováno za Váš souhlas s touto Smlouvou v plném rozsahu.


Naposledy aktualizováno: 1. listopadu 2020

Free Image License

123RF ROYALTY FREE SMLOUVA (RF licence na snímky zdarma)


ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROSÍM, PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. VÁŠ SOUHLAS S TĚMITO SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI JE NAPROSTO NEZBYTNÝ PRO POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI PRODUKTU ČI SLUŽBY SPOLEČNOSTI 123RF.

123RF Smlouva s koncovým uživatelem (EULA nebo „Smlouva“)

Tato Smlouva se uzavírá mezi společností 123RF LIMITED („123RF“), podnikající jako 123RF.COM a uživatelem („Vy“), který stahuje Obsah (jak je definován níže) z kterékoli z uvedených webových stránek („Stránky“), nebo jinak pracuje s Obsahem 123RF za smluvních podmínek jako fotograf (jak je uvedeno, nebo definováno jinde na 123RF nebo na Stránkách). Nesmíte povolit nikomu jinému, aby používal Vaše uživatelské jméno a heslo. Pro účely této Smlouvy se „Obsahem“ rozumí jakýkoli videozáznam, fotka nebo obrázek zpřístupněný pro stahování na těchto webových stránkách a vlastněný společností 123RF nebo jejími autorizovanými fotografy.

Souhlasíte, že jste vázáni Smluvními podmínkami této Smlouvy a stahováním jakéhokoliv Obsahu z 123RF prohlašujete, že jste si přečetli, porozuměli a akceptovali Smluvní podmínky této Smlouvy.

123RF prohlašuje, že vlastní veškerá práva nebo má nezbytná oprávnění, včetně práv autorských k Obsahu, nebo je oprávněna umožnit Vám nahlížení, pořízení a použití Obsahu v rámci Smluvních podmínek této Smlouvy; toto prohlášení bude považováno za neuplatnitelné v případě Obsahu, který se ukáže být předmětem vlastnictví nebo práv jakékoli třetí strany (jiné než 123RF) bez vědomí nebo zavinění 123RF. Autorská práva, stejně tak jako ostatní práva k Obsahu, zůstávají společnosti 123RF a jejím příslušným dodavatelům.

Smluvní podmínky použití

Souhlasíte, že budete nahlížet, pořizovat a používat Obsah v rámci těchto Smluvních podmínek:
 1. Tyto Smluvní podmínky zakládají zákonnou Smlouvu mezi Vámi a 123RF.

 2. 123RF Vám uděluje nevýhradní, nepřevoditelnou licenci k použití, reprodukci, úpravě, publikování, zobrazování a distribuci Obsahu v souladu se Smluvními podmínkami této Smlouvy.

 3. Na základě Smluvních podmínek této Smlouvy smíte nahlížet a pořizovat Obsah prostřednictvím 123RF a používat pořízený Obsah k následujícím účelům a to za předpokladu, že neporušíte práva žádné třetí strany:

  1. pro obchodní nebo reklamní účely v časopisech a novinách.

  2. jako designový prvek na webových stránkách, ve videohrách, nebo na CD-ROMu, NIKOLIV však ve spojení s jakoukoli šablonou webu nebo se softwarovým produktem určeným k distribuci nebo použití ostatními.
  3. jako součást marketingových, reklamních, nebo propagačních materiálů, včetně tiskových reklam, elektronických zásilek, informačních letáků a obalů propagačních materiálů.

  4. ve spojení s Vaší firmou nebo subjektem, jako např. dokumenty týkající se firemní identity a hlavičkové papíry.

  5. jako dekor v kanceláři, vstupní hale, nebo veřejném prostoru, restauraci, nebo obchodě.

  6. v prezentaci aplikace PowerPoint za předpokladu, že je na téže straně jako je Obsah dostatečně zřetelně uvedeno toto prohlášení: "Některé obrázky a/nebo fotografie na této stránce jsou chráněny autorskými právy 123RF Limited, jejich fotografů nebo licenčních partnerů a jsou použity se svolením na základě licence. Tyto obrázky a/nebo fotky nesmí být kopírovány ani stahovány bez souhlasu 123RF Limited ".

  7. jako designový prvek ve videu, filmu nebo televizním vysílání; a/nebo

  8. snímky zdarma, nabízené v sekci Snímky zdarma na 123RF.com smí být použity za podmínek uvedených v bodech 3(a) až 3(g) výše. Navíc je celkový počet kopií snímku omezen počtem 10.000 ks a to bez ohledu na designérské pojetí jeho použití. Jakmile přesáhnete tento stanovený limit, jste povinen zakoupit si licenci opravňující vás k použití tohoto snímku pod Standardní RF licencí.

 4. Nesmíte

  1. distribuovat Obsah elektronicky nebo tištěnou formou, vyjma distribuce přesně popsané v sekci 3 výše;

  2. oprávnit jakoukoliv třetí stranu k použití Obsahu k jakémukoli účelu nebo Obsah přeprodávat, sublicencovat nebo jinak zpřístupňovat k použití nebo distribuci samostatně, nebo oddělením od produktu nebo webové stránky;

  3. sdílet Obsah v síti, na CD nebo DVD nebo jakémkoli jiném médiu, nebo jakýmkoli jiným způsobem, který zpřístupní Obsah jakékoli třetí straně, stažený nebo distribuovaný prostřednictvím mobilního zařízení nebo sdílený na jakémkoli peer-to-peer zařízení nebo obdobném zařízení pro sdílení souborů;

  4. za žádných podmínek použít automatizované nebo programové nástroje nebo metody ke stažení Obsahu;

  5. používat Obsah v jakémkoli logu nebo jako součást obchodní značky;

  6. za žádných okolností používat Obsah v souvislosti s jakýmikoli pornografickými, obscénními, nemorálními, hanlivými nebo nezákonnými materiály; k podpoře produktu (produktů); s citlivým duševní /zdravotním/jiným podobný aspektem kontextu; a/nebo

  7. použít Obsah jako součást hmotného produktu, software nebo šablony určených k dalšímu prodeji. Za tímto účelem musí být zakoupena příslušná Rozšířená licence.

 5. Berete na vědomí, že Obsah je chráněn autorskými právy a může být ve vlastnictví třetí strany a jakékoli jeho neoprávněné užití může být porušením těchto autorských práv.

 6. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že 123RF může, podle vlastního uvážení,

  1. sledovat cokoli, co stahujete nebo nahráváte na webovou stránku 123RF, tak často, jak 123RF uzná za vhodné, v případě jakéhokoli porušení této Smlouvy,

  2. omezit stahování na pevně stanovený počet celkových stažení za 24 hodin, za uživatele, proto aby byla zajištěna co nejlepší služba pro všechny uživatele 123RF,

  3. sledovat jakékoli zneužití Vašeho uživatelského jména a hesla ve vztahu k webové stránce 123RF nebo v souvislosti s touto Smlouvou,

  4. zrušit Váš účet okamžitě, pokud zjistíme, že používáte, nebo se snažíte používat jakékoli automatizované prostředky pro stahování Obsahu, a

  5. zrušit Váš účet, bez předchozího upozornění, pokud bude zjištěno cokoli, co 123RF považuje za jakékoli porušení této Smlouvy a/nebo jakékoli zneužití Vašeho uživatelského jména a hesla. Pokud je Váš účet zrušen z důvodu porušení této Smlouvy nebo z důvodu jakéhokoli zneužití uživatelského jména a hesla, ztrácíte všechna práva k Obsahu 123RF a musíte okamžitě odstranit veškerý Obsah získaný z 123RF a přicházíte o veškeré zaplacené poplatky.

 7. 123RF a Obsah jsou vám k dispozici "JAK JSOU", "JAK JSOU K DISPOZICI" a "SE VŠEMI ZÁVADAMI." 123RF, jeho zaměstnanci, ředitelé, funkcionáři, a kdokoli jiný spojený s 123RF odmítá, v plném rozsahu povoleném zákonem, veškeré záruky, výslovné nebo implicitní, včetně záruk prodejnosti, vhodnosti použití pro konkrétní účel, nebo záruku, že Váš přístup na 123RF bude fungovat nepřetržitě, bez chyb, počítačových virů a dalších poškozujících materiálů. Při nahlížení a pořizování Obsahu tak činíte na vlastní nebezpečí. 123RF, její zaměstnanci a funkcionáři, a kdokoli jiný jednající jménem 123RF také odmítá veškeré povinnosti plynoucí ze zvykového práva, včetně povinnosti přiměřené péče a odborné připravenosti. 123RF, její zaměstnanci, ředitelé, funkcionáři, a kdokoli, kdo jedná jménem 123RF Vám nezaručují Vaše právo k užívání jakéhokoli jména fyzické osoby, podobizny, a/ nebo obrazu, který se objeví v Obsahu bez předchozího udělení příslušného práva od takové osoby.

  1. berete na vědomí a přijímáte, že ani 123RF, jeho zaměstnanci, ředitelé, funkcionáři, ani nikdo jiný jednající jménem webových stránek 123RF nečiní žádné prohlášení ani nezaručuje, že Vaše užití Obsahu nebude porušovat ani narušovat práva plynoucí z obchodní značky jakékoli třetí strany, nebo vytvářet falešné označení původu nebo jakoukoliv jinou formu nekalé soutěže, a

  2. berete na vědomí, že byste měli vyhledat kompetentní poradce před použitím Obsahu na nebo v souvislosti s jakýmkoli výrobkem nebo službou nebo při použití Obsahu k jiným komerčním účelům.

 8. V žádném případě nebude 123RF, její zaměstnanci, ředitelé, a funkcionáři, nebo kdokoli jiný spojený s 123RF nést zodpovědnost za jakékoli nepřímé, zvláštní, náhodné, ekonomické, nebo následné škody, včetně ztrát příjmů nebo zisků vzniklých z použití, nebo nemožnosti použití Obsahu, a to i v případě, že 123RF byla upozorněna na možnost vzniku takových škod. V žádném případě odpovědnost 123RF, jejich zaměstnanců nebo spřízněných subjektů nepřekročí částku zaplacenou Vámi za přístup nebo používání 123RF a pro přístup, získání a/ ​​nebo používání Obsahu z 123RF. Protože některé právní systémy nepovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo nepřímé škody, výše uvedené omezení se na Vás nemusí vztahovat.

 9. Prohlašujete a zaručujete, že:

  1. je Vám alespoň 18 let a máte právo přistoupit k této Smlouvě;

  2. nebudete používat Obsah jakýmkoli způsobem, který není touto Smlouvou povolen;

  3. Vaše použití Obsahu nebude porušovat žádné platné právní předpisy jakékoli země, státu nebo jiného veřejného subjektu;

  4. údaje, které jste uvedli na 123RF stránkách jsou přesné a pravdivé, a to včetně veškerých informací o kreditní kartě.

  5. stahování, nahrávání nebo jakékoli užití jakéhokoli obsahu, Obsahu nebo údajů, které jsou nahrány Vámi na 123RF („Nahrání“) neporušuje autorská práva, ochranné známky nebo jakékoli duševní vlastnictví nebo majetková práva společnosti 123RF nebo třetí strany jiné než 123RF a že jste plným majitelem nahrávaného obsahu a všech práv vázaných v nahrávaném obsahu bez zatížení nebo omezení těchto práv; a

  6. k jakémukoli účtu otevřenému nebo spravovanému Vámi na 123RF nebo na Stránkách bude přistupováno pouze Vámi za účelem a za podmínek definovaných na Stránkách a v této Smlouvě a Vaší povinností je zajistit, že nikdo kromě Vás nebude přistupovat k Vašemu účtu nebo heslům k těmto účtům.

 10. ODŠKODNĚNÍ. Souhlasíte, že budete plně hájit a odškodníte společnost 123RF, její zaměstnance, ředitele, funkcionáře, a kohokoli dalšího spojeného s 123RF, stejně tak, jako každého z jejich nástupců či držitelů licencí a ochráníte je od případných nároků, závazků, nákladů, ztrát, škod, výdajů, včetně nákladů na právní zastoupení a výdajů vzniklých v souvislosti s Vašim používáním Obsahu a této webové stránky nebo v případě jakékoli porušení nebo údajného porušení prohlášení, záruky nebo jiného slibu, k němuž jste se zavázali v této Smlouvě.

 11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Vámi a 123RF, týkající se jejího předmětu. Pokud by některé ustanovení této Smlouvy bylo považováno za neplatné, nebude mít tato skutečnost žádný vliv na jiné ustanovení této Smlouvy. Zanedbání vymáhání jakéhokoli ustanovení této Smlouvy ze strany 123RF nebude považováno za zřeknutí se možnosti budoucího vymáhání tohoto nebo jiného ustanovení. Výklad a uplatňování této Smlouvy se řídí ustanovením mezinárodních smluv a dalšími platnými zákony.

 12. Tato Smlouva byla původně vytvořena v anglickém jazyce a byla následně přeložena do dalších jazyků. Přesnost následných překladů nemůže být garantována. V případě konfliktu mezi anglickou verzí a cizojazyčnou verzí, má anglická verze vždy přednost.

 13. Jakákoli osoba nebo subjekt, který není smluvní stranou této Smlouvy (bez ohledu na to, zda je taková osoba jmenována, odkazována nebo jinak identifikována, nebo tvoří část skupiny lidí jmenovaných, odkazovaných nebo jinak identifikovaných v této Smlouvě) nemá žádné právo jakkoli vymáhat plnění této Smlouvy nebo kterékoli z jejich podmínek.

Souhlasíte a stvrzujete Váš souhlas k provedení tohoto aktu elektronicky.


Print Only Extended License

123RF LICENCE ("Licence")

 1. Smlouva.

  Tato Licence je smlouvou mezi Inmagine Lab Pte. Ltd ("123RF") a držitelem licence ("Vy"), který stahuje royalty-free snímky / ilustrace / vektory / videozáznamy ("Obsah") z 123RF.COM. Stažením jakéhokoli Obsahu stvrzujete, že jste porozuměli a souhlasíte s podmínkami této Licence.


 2. Prohlášení 123RF.

  123RF prohlašuje, že vlastní veškerá práva a/nebo má veškerá nezbytná oprávnění, včetně práv autorských k Obsahu a je oprávněna licencovat Obsah v rámci této Licence. Nezměněný a Samostatný Obsah, který je Vám licencován nepřekročí ani neporuší práva duševního vlastnictví a práva na ochranu osobnosti a soukromí jakékoli třetí strany. Toto prohlášení však bude považováno za neplatné v případě, že daný Obsah nebude mít podepsané příslušné Souhlasy se zobrazením modelu/ majetku ve vztahu k Obsahu, což brání zamýšlenému použití Obsahu.


 3. Prohlášení držitele licence - Prohlašujete a zaručujete, že:
  1. je Vám alespoň 18 let a máte oprávnění uzavřít tuto Licenci

  2. nebudete používat Obsah jakýmkoli způsobem, který není touto Licencí povolen

  3. informace, které poskytujete 123RF jsou přesné a pravdivé včetně, nikoli však pouze, informací platebních a fakturačních; a

  4. s výjimkou případů uvedených jinde v této Licenci, budete k jakémukoli účtu otevřenému nebo spravovanému Vámi na 123RF nebo na Stránkách přistupovat pouze Vy a to za účelem a za podmínek definovaných na Stránkách a v této Licenci.

 4. Povolení:

  Dle těchto licenčních podmínek, Vám 123RF uděluje nevýhradní, royalty-free, celosvětově platnou, trvalou, nepřenosnou sublicenci k používání, Reprodukci, modifikaci, zobrazení a publikaci staženého Obsahu (vyjma případů uvedených v kapitole 10).


 5. Účet pouze pro jednotlivce.

  Tato Smlouva umožňuje vytvoření a registraci pouze Účtu pro jednotlivce. Nesmíte povolit nikomu jinému, aby používal Vaše uživatelské jméno a heslo. Pokud chcete mít možnost vytvořit více souběžných a/nebo oddělených přístupů k Vašemu účtu, můžete tak učinit pouze prostřednictvím účtu 123RF’s Corporate+ (https://cz.123rf.com/partnersite.php) nebo prostřednictvím licence pro více přístupů (https://cz.123rf.com/license.php?type=ml_unlimited).


 6. Definice.
  1. "Licencované dílo" představuje skutečný konečný produkt nebo odvozené dílo, které bylo Reprodukováno nebo vytvořeno Vámi nebo Vašim jménem nebo Vašim Klientem či Zákazníkem za použití samostatných dovedností a úsilí a které zahrnuje Obsah a další materiál a jehož Obsah musí být neoddělitelný (logicky a ekonomicky přiměřeným úsilím) od Licencovaného díla, aby se stal samostatným Obsahem.

  2. "Reprodukce" znamená zkreslení, pozměnění, úpravu, rekompozici nebo manipulaci s jakoukoli částí Obsahu za účelem vytvoření hotového odvozeného díla (Licencované dílo), přičemž takto reprodukovaný Obsah nesmí být koncový Uživatel nebo jakákoli Třetí strana schopna oddělit od Licencovaného díla, aby se stal samostatným Obsahem.

  3. "Samostatný obsah" představuje nezměněný a neupravený Obsah v původní podobě stažený ze Stránek, včetně stejného Obsahu v jiném rozlišení.

  4. "Zásadní rolí" se rozumí použití Obsahu takovým způsobem, že tvoří nedílnou součást nebo klíčový prvek Licencovaného díla a podstatně zvyšuje hodnotu Vašeho Licencovaného díla

 7. Standardní povolené použití.

  Příkladem povoleného použití Obsahu je jeho používání, úprava, Reprodukce a/nebo zobrazení (ve všech případech, bez jakýchkoli práv dalšího prodeje) ve vztahu k následujícím Licencovaným dílům:

  POUŽITÍ PŘÍKLADY LICENCOVANÝCH DĚL
  Reklama/ Marketing/ Propagace (Firemní & Komerční účely)
  • Reklamy připravené grafiky/ agenturami pro klienty v časopisech, periodikách, novinách a dalších tradičních tištěných mediích

  • Tištěné reklamy, emaily, brožury, letáky, plakáty, katalogy, obaly propagačních materiálů, VÝJIMKU tvoří obaly zboží (např. pokud obal tvoří součást produktu, jako například krabice na hračky) a obaly jako samostatný produkt (např. balicí papír, který je sám o sobě zbožím určeným k prodeji)
  Tisk / Publikace / Vzdělávání
  • Tisk na knižní obaly (přední a zadní), až do celkového počtu 500.000 kopií pro každou položku Obsahu

  • Vizitky, hlavičkové papíry, katalogy, letáky, pamflety
  Prezentace
  • Použití Obsahu v rámci multimédiální prezentace jako je PowerPoint, za předpokladu, že bude u souboru uveden tento text upozorňující na autorská práva k souboru: "[Jméno přispěvatele] © 123RF.com"
  Obsah"Pouze pro redakční použití" & Redakční kontext
  • Důležité – Obsah označený „Pouze k redakčním účelům" smí být použitvýhradně k redakčním účelům a nesmí být použit ke komerčním/ reklamním nebo propagačním účelům.

  • Obsah použitý k redakčním účelům (jako jsou časopisy, noviny, učebnice, knihy, eKnihy, online adresáře nebo multimediální CD) musí zobrazovat vedle souboru text informující o autorských právech k souboru: "[Jméno přispěvatele] © 123RF.com"

  • Aby se předešlo pochybnostem, veškerý Obsah (včetně Obsahu, který není označen “Pouze k redakčnímu použití”) může být použit v redakčním kontextu, ať už v tradičním nebo elektronickém tisku, na webových stránkách, v rámci blogu, v televizi, v online videu za předpokladu, že výše zmíněné oznámení informující o autorských právech je uvedeno vedle souboru.
                           
  • Redakční publikace pouze do 500.000 kopií pro každou položku Obsahu
  Grafické prvky & Umění
  • Na webových stránkách, video hrách, zařízení pro ukládání dat, nebo na počítačových programech, pro distribuci nebo použití ostatními (ALE nikoli ve spojení s jakoukoli šablonou webové stránky nebo se softwarovým produktem určeným k distribuci, dalšímu prodeji nebo použití ostatními)

  • Jako pozadí nebo obrazovka v rámci software nebo v rámci mobilní aplikace a to za předpokladu, že Obsah nehraje Klíčovou roli v Licencovaném díle.

  • Důkladně Reprodukovaný do originálního uměleckého díla

  • V rámci videa, filmu, televizního vysílání internet pro domácí video, dokumentární, hraného filmu nebo komerční za předpokladuže toto upozornění na autorská práva bude uvedeno vedle souboru: "[Jméno přispěvatele] © 123RF.com" a Obsah nehraje Klíčovou roli v Licencovaném díle. Výraznější zobrazení Oznámení o autorských právech může být zobrazeno například v úvodních nebo závěrečných titulcích k televiznímu programu nebo vysílání, nebo umístěné přiměřeně blízko použitému Obsahu, nebo jasně přiložené či anotované. 
  •                                                 
  Webové stránky sociálních médií & jejich aplikace
  • Publikování a/nebo nahrávání obsahu na webové stránky sociálních médií a do jejich aplikací (jako je Facebook, Instagram a Twitter) za předpokladu, že (1) takové webové stránky sociálních médií a jejich aplikace nepřebírají práva (včetně práv autorských) k obsahu (bez ohledu na to, zda se jedná o samostatný obrázek, jeho odvozenou formu nebo o licencované dílo), ani jej nepovažují za své vlastnictví kromě toho, že by bylo vámi jakožto držitelem licence k obsahu povoleno zobrazovat nebo používat obsah a/nebo licencované dílo v souladu s touto licencí; nebo (2) do kteréholi rohu obsahu musíte umístit logo své společnosti, které bude mít rozměry minimálně 125 pixelů na šířku nebo na výšku (dle toho, co je větší) a/nebo obsah musí být součástí licencovaného díla.
  Osobní použití
  • Domácí dekorace, nástěnné malby/ umění, alba, tisky, osobní majetek a DIY položky a další tisk pro osobní použití

  • Osobní blogy a jiné osobní publikace (tradiční nebo online) za předpokladu, že osobní publikace nezapříčiní to, že Vy nebo poskytovatel publikační služby třetí strany (např. Poskytovatel blogovacích služeb) nepřekročíte nebo nenarušíte vlastnictví nebo práva (včetně práv autorských) k Obsahu (bez ohledu na to, zda se jedná o Samostatný obrázek, odvozenou formu nebo o Licencované Dílo)

  • Jako dekorace v kanceláři, vstupní hale, veřejném prostoru, restauraci nebo v obchodě
 8.     
 9. Dodatečná práva

  Pro podporu používání Obsahu k Reprodukci Licencovaného díla, smíte také:.

  1. Klientské dílo: využívat Obsah k vytvoření Licencovaného díla jménem klientů (např. reklamy vytvořené grafikem).
  2.                 
  3. Zprostředkování: opatřit licenci k Obsahu jménem klienta, za předpokladu, že je klient plně vázán podmínkami Licence.
  4.                 
  5. Zástupce: získání licence jménem svého zaměstnavatele, společnosti, skupiny nebo pobočky, za předpokladu, že tato strana plně podléhá a je vázána podmínkami Licence.
  6.                 
  7. Subkontrakt: dočasný přenos souborů Obsahu / odvozených děl na subdodavatele nebo zaměstnance, za účelem výroby Licencovaného díla, striktně Vaším jménem, pokud budou tyto subjekty dodržovat omezení plynoucí z této Licence.

 10. Rozšířené povolené použití (Rozšířená licence).

  V případě, že požadujete následující rozšířená práva k použití Obsahu, nad rámec použití povoleném na základě kapitoly 7 a 8 výše, můžete si pořídit jakoukoli z následujících Rozšířených licencí dle Vašeho příslušného použití:

  1. ROZŠÍŘENÁ LICENCE POUZE PRO TISK

   • Jakýmkoli způsobem povoleným Standardní licencí bez omezení počtu kopií; a

   • V jakémkoli tištěném (nikoli pro elektronickou distribuci) materiálu, zboží nebo produktu pro osobní potřebu nebo prodej (např. pro kalendáře, trička, plakáty a hrnky) a obaly produktů do celkového počtu 10.000 kopií v součtu na Licenci. Každý další tisk do 10.000 kopií dle této podkapitoly vyžaduje novou Licenci.

  2. ROZŠÍŘENÁ LICENCE POUZE PRO ELEKTRONICKÉ POUŽITÍ

   • Jakýmkoli způsobem povoleným Standardní licencí bez omezení počtu kopií;

   • Jako grafické prvky ve videu, filmu nebo v televizním vysílání pro prodej; a

   • V jakékoli elektronické distribuci (ne v její původní, ale v její finální podobě) nebo jako položky pro osobní použití a prodej, včetně grafických prvků nebo prvků v eKnihách, licencovaném software, šablonách webových stránek, flashových šablonách a dokumentech za předpokladu, že takové použití neumožní redistribuci nebo opětovné použití Obsahu třetí stranou.

  3. KOMPLEXNÍ ROZŠÍŘENÁ LICENCE

   • Jakýmkoli způsobem povoleným Standardní licencí, Rozšířenou licencí pouze pro tisk a Rozšířenou licencí pouze pro elektronické použití bez jakéhokoli omezení počtu kopií.

 11. Omezení.

  S výjimkou uvedenou v kapitole 7 a 8 této Licence NESMÍTE:

  OMEZENÍ VÝZNAM
  Sublicencovat, prodávat nebo převádět jakákoli práva z Licence
  • Práva Vám daná touto Licencí jsou Vaše osobní

  • Bez souhlasu 123RF nesmíte převádět na žádnou třetí stranu jakákoli práva z této Licence
  Prodávat, sdílet, licencovat, postoupit nebo distribuovat Samostatný Obsah
  • Převedení Obsahu třetí straně musí být vždy ve formě Reprodukovaného Licencovaného díla, nikdy jako Samostatný Obsah

  • Musíte zajistit odpovídajícím technologickým opatřením, že třetí strana nebude moci získat/kopírovat Samostatný Obsah z Licencovaného díla
  Porušení práv duševního vlastnictví
  • V souvislosti s Obsahem/ Licencovaným dílem nesmíte porušit či zpronevěřit práva duševního vlastnictví (např. autorská práva, grafická práva nebo ochrannou známku) kterékoli strany

  • Nesmíte odstranit žádné upozornění na autorská práva, vodoznak, autorství, právní oznámení, označení vlastníka a další informace o duševním vlastnictví z Obsahu
  Obsah"Pouze pro redakční použití"
  • Obsah označený „Pouze k redakčním účelům" nesmí být použit ke komerčním/ reklamním/propagačním účelům.

  Nezákonné získávání Obsahu
  • Nesmíte stahovat Obsah ze Stránek za použití jiných metod než těch poskytnutých ze strany 123RF

  Použití Obsahu jako loga / Ochranné známky / Servisní známky
  • Obsah nesmí být použit jako logo nebo začleněn do loga, ochranné nebo servisní známky

  Nezákonné použití Obsahu
  • Nesmíte používat Obsah žádným způsobem, který porušuje jakékoli zákony, předpisy nebo stanovy v platné jurisdikci.

  Použití Obsahu k nemorálnímu/obscénnímu/nezákonnému/hanlivému účelů,
  • Obsah a Licencované dílo (nesoucí Obsah) nesmí být za žádných okolností použito způsobem (samo o sobě nebo s jiným obsahem/ kontextem), který je pornografický, urážlivý (např. zahrnující jakoukoli osobu trpící fyzicky, emocionálně nebo duševně), politicky laděný, rasistický, etnicky nebo kulturně urážlivý, obscénní nebo neslušný, explicitně sexuální, nemorální, hanlivý, obtěžující soukromí nebo nezákonný; nebo způsobem, který podporuje násilí či teroristické činy, služby nebo centra zábavy pro dospělé, tabákové výrobky, lékařské produkty související se smrtelnými chorobami, sexem či duševním onemocněním, seznamovací stránky či aplikace, je diskriminační vůči rasám, pohlaví, náboženství, víře nebo sexuální orientaci

  Používat Obsah k poškození osob/ majetku
  • Nesmíte použít Obsah v souvislostech, které jsou pro běžnou osobu nelichotivé či příliš kontroverzní. Pokud tak učiníte, musí být každé takové použití Obsahu doprovozeno jednoznačným prohlášením, že (i) Obsah je použit pouze pro ilustrativní účely a (ii) kterákoliv zobrazená osoba je model

  • Nesmíte předpokládat, že tvůrce Obsahu vyjadřuje jakoukoli politickou, nemorální nebo ofenzivní náklonost

  Prodej Reprodukovaného Licencovaného díla>
  • S výjimkou uvedenou v kapitole 9 (Rozšířená licence) nesmí být Licencované dílo opětovně prodáváno


 12. Ukončení.

  Tato Licence je platná dokud není ukončena. Tuto Smlouvu můžete ukončit:

  1. vymazáním a zničením veškerého Obsahu, který jste stáhli a který je ve Vašem držení, a všech Licencovaných děl, kopií/doprovodných materiálů z nich vytvořených; a

  2. vzdáním se používání Obsahu k jakémukoli účelu.

  123RF může ukončit tuto Smlouvu, aniž by Vás upozornila a to v případě, že neplníte jakoukoli z podmínek této Smlouvy. V případě takového ukončení, musíte neprodleně konat dle kapitoly 11(a) a (b) výše a to bez ohledu na to, zda jste na to byli či nebyli upozorněni ze strany 123RF.


 13. Vyloučení odpovědnosti.

  Souhlasíte s tím, že ani 123RF ani žádný z jejich příslušných nástupců, ani žádný z jejich vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, majitelů, zástupců, poskytovatelů licencí a (sub)licencí (jiný než Vy) nebude zodpovědný za žádné obecné, trestní, zvláštní, nepřímé, následné nebo náhodné škody, nebo za ušlý zisk nebo za jakékoli jiné škody, náklady nebo ztráty plynoucí z Vašeho použití Obsahu nebo Stránek a to i v případě, kdy 123RF byla upozorněna na možnost vzniku takových škody, nákladů nebo ztrát.

  OBSAH A STRÁNKY JSOU K DISPOZICI TAK "JAK JSOU, JAK JSOU K DISPOZICI, SE VŠEMI CHYBAMI" A, S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ UVEDOU V TÉTO LICENCI, ŽÁDNÁ ZE STRAN NEDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO NEPŘÍMÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI POUŽITÍ PRO URČITÝ ÚČEL.


 14. Odškodnění ze strany držitele licence.

  Bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení této Smlouvy, souhlasíte, že budete plně hájit a odškodníte společnost 123RF, její zaměstnance, ředitele, majitele, vedoucí pracovníky, zástupce a kohokoli dalšího spojeného s 123RF, stejně tak, jako každého z jejich nástupců, držitelů (sub)licencí (kromě Vás) a ochráníte je od případných nároků,(včetně, nikoli však výhradně, nároků třetích stran) závazků, nákladů, ztrát, škod, výdajů, včetně nákladů na právní zastoupení a výdajů vzniklých v souvislosti s Vašim používáním Obsahu nebo v případě jakéhokoli porušení nebo údajného porušení prohlášení, záruky nebo jiného slibu/závazku, k němuž jste se zavázali v této Smlouvě.


 15. Odškodnění ze strany 123RF.

  V souladu s podmínkami této Smlouvy, a za předpokladu, že jste neporušili podmínky této nebo jakékoli jiné Smlouvy s 123RF, 123RF souhlasí s tím, že Vás bude hájit a odškodní Vás a to až do výše „Omezené odpovědnosti“ (jak je definováno níže). Toto odškodnění se vztahuje pouze na nároky na náhradu škody přímo způsobené porušením záruk a prohlášení této Smlouvy ze strany 123RF, společně s náklady (včetně přiměřených výloh na právní zastoupení) plynoucími z/nebo přímo spojenými s jakýmkoli platným aktuálním nebo hrozícím soudním sporem, nárokem nebo soudním řízením, které tvrdí, že držení, distribuce nebo používání nepozměněného Obsahu staženého a používaného Vámi na základě této Smlouvy porušuje záruky a prohlášení 123RF obsažené v tomto dokumentu. Toto odškodnění je podmíněno tím, že 123RF dodáte:

  1. písemné oznámení takového nároku nebo hrozby nároku a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data, kdy jste se o této skutečnosti dozvěděli, nebo měli dozvědět. Toto oznámení musí obsahovat všechny známé informace o daném nároku a následně musí být odesláno e-mailem na legal@123rf.com. K rukám/ Určeno pro: Vedoucího právního oddělení;

  2. úplné informace, pomoc a spolupráci při obhajobě nebo vypořádání; a

  3. v případě potřeby má 123RF právo převzít řízení, vypořádání nebo obranu v případě jakéhokoli nároku nebo sporu, na který platí toto odškodnění.

  123RF nenese odpovědnost za případné právní poplatky a/ nebo jiné náklady vzniklé před obdržením kompletního oznámení nároku, jak je uvedeno v tomto dokumentu.


 16. Omezení odpovědnosti.

 17. Maximální celkový závazek a odpovědnost 123RF vůči Vám za všechny nároky (souhrnně posuzované) podle odstavce 14 je omezen na dvacet pět tisíc amerických dolarů (25.000,- USD), nebo na celkovou částku licenčních poplatků, které byly za obsah zaplaceny Vámi a to vždy podle toho, která částka je vyšší ("Omezení odpovědnosti").


 18. Neoprávněné použití.

  Prohlášení a záruky dané ze strany 123RF touto Smlouvou se vztahují pouze na Obsah dodaný 123RF a budou neplatné, pokud Obsah použijete jakýmkoli způsobem, který není povolený v této Smlouvě nebo pokud bude Vaše chování jakkoli v rozporu s touto Smlouvou.


 19. Rozhodné právo a řešení sporů.
  1. Ustavení, účinnost, výklad a vymáhání této Smlouvy se řídí zákony Singaporeu, spadá plně do jeho pravomoci a to bez ohledu na zásady konfliktu práv.

  2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním této Licence budou řešeny prostřednictvím přátelského vyjednávání. Pokud strany nebudou schopny vyřešit jakýkoli takto vzniklý spor do třiceti (30) dnů od zahájení vyjednávání, souhlasí strany s tím, že tento spor bude předán Mezinárodnímu centru pro rozhodčí řízení v Singaporeu (Singapore International Arbitration Centre), kde bude řešen v souladu s UNCITRAL – Pravidly pro rozhodčí řízení platnými v době zahájení rozhodčího řízení. Počet rozhodců musí být jedna (1). Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce. Rozhodnutí rozhodce bude konečné a závazné pro obě strany.

  3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli porušení jakýchkoli smluvních podmínek, prohlášení a záruk obsažených v této Licenci, které by představovalo nenapravitelnou újmu 123RF, takovou, že náhrada škody a řešení takového porušení dle hongkongského zákona by bylo nedostatečné. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že rozhodčí soud může nařídit jakékoli předběžné opatření, které považuje za nezbytné, nebo správné v souladu s platnými zákony Singaporeu, včetně nikoli však výhradně, jakékoli injunktivní soudní nařízení nebo soudní procedurální příkazy nebo předběžné odškodnění.

 20. Postoupení.

  Žádná ze smluvních stran nesmí postoupit svá práva nebo výhody plynoucí z této Smlouvy jakékoli jiné Třetí straně bez předchozího písemného souhlasu protistrany a to v každém případě; s výjimkou možnosti převodu svých práv, výhod a povinností dle této Smlouvy na jakýkoli jiný, obdobně finančně odpovědný subjekt, který je (i) pobočkou takové strany, (ii) nabývajícím subjektem z fúze, konsolidace nebo reorganizace již se účastní, nebo (iii) kupujícím veškerého nebo převážné části majetku strany, za předpokladu, že takový nabyvatel písemně odsouhlasí převzetí práv a povinností této strany plynoucích z této Smlouvy.


 21. Žádná práva pro třetí strany.

  Jakákoli osoba, která není smluvní stranou této Smlouvy (bez ohledu na to, zda je taková osoba jmenována, odkazována nebo jinak identifikována, nebo tvoří část skupiny lidí jmenovaných, odkazovaných nebo jinak identifikovaných v této Smlouvě) nemá žádné právo jakkoli vymáhat plnění této Smlouvy nebo kterékoli z jejich podmínek. 


 22. Úplná dohoda.

  Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Vámi a 123RF, týkající se jejího předmětu. Pokud by některé ustanovení této Smlouvy bylo považováno za neplatné, nebude mít tato skutečnost žádný vliv na jiné ustanovení této Smlouvy. Zanedbání vymáhání jakéhokoli ustanovení této Smlouvy ze strany 123RF nebude považováno za zřeknutí se možnosti budoucího vymáhání tohoto nebo jiného ustanovení.


 23. Jazyk.

  Tato Smlouva byla původně vytvořena v anglickém jazyce a byla následně přeložena do dalších jazyků. V případě konfliktu v interpretaci a výkladu smluvních podmínek této smlouvy, má anglická verze vždy přednost.


 24. Elektronická smlouva.

  Souhlasíte a stvrzujete Váš souhlas k provedení tohoto aktu elektronicky. Stažení jakékoli položky Obsahu bude považováno za Váš souhlas s touto Smlouvou v plném rozsahu.


Naposledy aktualizováno: 1. listopadu 2020

Electronic Only Extended License

123RF LICENCE ("Licence")

 1. Smlouva.

  Tato Licence je smlouvou mezi Inmagine Lab Pte. Ltd ("123RF") a držitelem licence ("Vy"), který stahuje royalty-free snímky / ilustrace / vektory / videozáznamy ("Obsah") z 123RF.COM. Stažením jakéhokoli Obsahu stvrzujete, že jste porozuměli a souhlasíte s podmínkami této Licence.


 2. Prohlášení 123RF.

  123RF prohlašuje, že vlastní veškerá práva a/nebo má veškerá nezbytná oprávnění, včetně práv autorských k Obsahu a je oprávněna licencovat Obsah v rámci této Licence. Nezměněný a Samostatný Obsah, který je Vám licencován nepřekročí ani neporuší práva duševního vlastnictví a práva na ochranu osobnosti a soukromí jakékoli třetí strany. Toto prohlášení však bude považováno za neplatné v případě, že daný Obsah nebude mít podepsané příslušné Souhlasy se zobrazením modelu/ majetku ve vztahu k Obsahu, což brání zamýšlenému použití Obsahu.


 3. Prohlášení držitele licence - Prohlašujete a zaručujete, že:
  1. je Vám alespoň 18 let a máte oprávnění uzavřít tuto Licenci

  2. nebudete používat Obsah jakýmkoli způsobem, který není touto Licencí povolen

  3. informace, které poskytujete 123RF jsou přesné a pravdivé včetně, nikoli však pouze, informací platebních a fakturačních; a

  4. s výjimkou případů uvedených jinde v této Licenci, budete k jakémukoli účtu otevřenému nebo spravovanému Vámi na 123RF nebo na Stránkách přistupovat pouze Vy a to za účelem a za podmínek definovaných na Stránkách a v této Licenci.

 4. Povolení:

  Dle těchto licenčních podmínek, Vám 123RF uděluje nevýhradní, royalty-free, celosvětově platnou, trvalou, nepřenosnou sublicenci k používání, Reprodukci, modifikaci, zobrazení a publikaci staženého Obsahu (vyjma případů uvedených v kapitole 10).


 5. Účet pouze pro jednotlivce.

  Tato Smlouva umožňuje vytvoření a registraci pouze Účtu pro jednotlivce. Nesmíte povolit nikomu jinému, aby používal Vaše uživatelské jméno a heslo. Pokud chcete mít možnost vytvořit více souběžných a/nebo oddělených přístupů k Vašemu účtu, můžete tak učinit pouze prostřednictvím účtu 123RF’s Corporate+ (https://cz.123rf.com/partnersite.php) nebo prostřednictvím licence pro více přístupů (https://cz.123rf.com/license.php?type=ml_unlimited).


 6. Definice.
  1. "Licencované dílo" představuje skutečný konečný produkt nebo odvozené dílo, které bylo Reprodukováno nebo vytvořeno Vámi nebo Vašim jménem nebo Vašim Klientem či Zákazníkem za použití samostatných dovedností a úsilí a které zahrnuje Obsah a další materiál a jehož Obsah musí být neoddělitelný (logicky a ekonomicky přiměřeným úsilím) od Licencovaného díla, aby se stal samostatným Obsahem.

  2. "Reprodukce" znamená zkreslení, pozměnění, úpravu, rekompozici nebo manipulaci s jakoukoli částí Obsahu za účelem vytvoření hotového odvozeného díla (Licencované dílo), přičemž takto reprodukovaný Obsah nesmí být koncový Uživatel nebo jakákoli Třetí strana schopna oddělit od Licencovaného díla, aby se stal samostatným Obsahem.

  3. "Samostatný obsah" představuje nezměněný a neupravený Obsah v původní podobě stažený ze Stránek, včetně stejného Obsahu v jiném rozlišení.

  4. "Zásadní rolí" se rozumí použití Obsahu takovým způsobem, že tvoří nedílnou součást nebo klíčový prvek Licencovaného díla a podstatně zvyšuje hodnotu Vašeho Licencovaného díla

 7. Standardní povolené použití.

  Příkladem povoleného použití Obsahu je jeho používání, úprava, Reprodukce a/nebo zobrazení (ve všech případech, bez jakýchkoli práv dalšího prodeje) ve vztahu k následujícím Licencovaným dílům:

  POUŽITÍ PŘÍKLADY LICENCOVANÝCH DĚL
  Reklama/ Marketing/ Propagace (Firemní & Komerční účely)
  • Reklamy připravené grafiky/ agenturami pro klienty v časopisech, periodikách, novinách a dalších tradičních tištěných mediích

  • Tištěné reklamy, emaily, brožury, letáky, plakáty, katalogy, obaly propagačních materiálů, VÝJIMKU tvoří obaly zboží (např. pokud obal tvoří součást produktu, jako například krabice na hračky) a obaly jako samostatný produkt (např. balicí papír, který je sám o sobě zbožím určeným k prodeji)
  Tisk / Publikace / Vzdělávání
  • Tisk na knižní obaly (přední a zadní), až do celkového počtu 500.000 kopií pro každou položku Obsahu

  • Vizitky, hlavičkové papíry, katalogy, letáky, pamflety
  Prezentace
  • Použití Obsahu v rámci multimédiální prezentace jako je PowerPoint, za předpokladu, že bude u souboru uveden tento text upozorňující na autorská práva k souboru: "[Jméno přispěvatele] © 123RF.com"
  Obsah"Pouze pro redakční použití" & Redakční kontext
  • Důležité – Obsah označený „Pouze k redakčním účelům" smí být použitvýhradně k redakčním účelům a nesmí být použit ke komerčním/ reklamním nebo propagačním účelům.

  • Obsah použitý k redakčním účelům (jako jsou časopisy, noviny, učebnice, knihy, eKnihy, online adresáře nebo multimediální CD) musí zobrazovat vedle souboru text informující o autorských právech k souboru: "[Jméno přispěvatele] © 123RF.com"

  • Aby se předešlo pochybnostem, veškerý Obsah (včetně Obsahu, který není označen “Pouze k redakčnímu použití”) může být použit v redakčním kontextu, ať už v tradičním nebo elektronickém tisku, na webových stránkách, v rámci blogu, v televizi, v online videu za předpokladu, že výše zmíněné oznámení informující o autorských právech je uvedeno vedle souboru.
                           
  • Redakční publikace pouze do 500.000 kopií pro každou položku Obsahu
  Grafické prvky & Umění
  • Na webových stránkách, video hrách, zařízení pro ukládání dat, nebo na počítačových programech, pro distribuci nebo použití ostatními (ALE nikoli ve spojení s jakoukoli šablonou webové stránky nebo se softwarovým produktem určeným k distribuci, dalšímu prodeji nebo použití ostatními)

  • Jako pozadí nebo obrazovka v rámci software nebo v rámci mobilní aplikace a to za předpokladu, že Obsah nehraje Klíčovou roli v Licencovaném díle.

  • Důkladně Reprodukovaný do originálního uměleckého díla

  • V rámci videa, filmu, televizního vysílání internet pro domácí video, dokumentární, hraného filmu nebo komerční za předpokladuže toto upozornění na autorská práva bude uvedeno vedle souboru: "[Jméno přispěvatele] © 123RF.com" a Obsah nehraje Klíčovou roli v Licencovaném díle. Výraznější zobrazení Oznámení o autorských právech může být zobrazeno například v úvodních nebo závěrečných titulcích k televiznímu programu nebo vysílání, nebo umístěné přiměřeně blízko použitému Obsahu, nebo jasně přiložené či anotované. 
  •                                                 
  Webové stránky sociálních médií & jejich aplikace
  • Publikování a/nebo nahrávání obsahu na webové stránky sociálních médií a do jejich aplikací (jako je Facebook, Instagram a Twitter) za předpokladu, že (1) takové webové stránky sociálních médií a jejich aplikace nepřebírají práva (včetně práv autorských) k obsahu (bez ohledu na to, zda se jedná o samostatný obrázek, jeho odvozenou formu nebo o licencované dílo), ani jej nepovažují za své vlastnictví kromě toho, že by bylo vámi jakožto držitelem licence k obsahu povoleno zobrazovat nebo používat obsah a/nebo licencované dílo v souladu s touto licencí; nebo (2) do kteréholi rohu obsahu musíte umístit logo své společnosti, které bude mít rozměry minimálně 125 pixelů na šířku nebo na výšku (dle toho, co je větší) a/nebo obsah musí být součástí licencovaného díla.
  Osobní použití
  • Domácí dekorace, nástěnné malby/ umění, alba, tisky, osobní majetek a DIY položky a další tisk pro osobní použití

  • Osobní blogy a jiné osobní publikace (tradiční nebo online) za předpokladu, že osobní publikace nezapříčiní to, že Vy nebo poskytovatel publikační služby třetí strany (např. Poskytovatel blogovacích služeb) nepřekročíte nebo nenarušíte vlastnictví nebo práva (včetně práv autorských) k Obsahu (bez ohledu na to, zda se jedná o Samostatný obrázek, odvozenou formu nebo o Licencované Dílo)

  • Jako dekorace v kanceláři, vstupní hale, veřejném prostoru, restauraci nebo v obchodě
 8.     
 9. Dodatečná práva

  Pro podporu používání Obsahu k Reprodukci Licencovaného díla, smíte také:.

  1. Klientské dílo: využívat Obsah k vytvoření Licencovaného díla jménem klientů (např. reklamy vytvořené grafikem).
  2.                 
  3. Zprostředkování: opatřit licenci k Obsahu jménem klienta, za předpokladu, že je klient plně vázán podmínkami Licence.
  4.                 
  5. Zástupce: získání licence jménem svého zaměstnavatele, společnosti, skupiny nebo pobočky, za předpokladu, že tato strana plně podléhá a je vázána podmínkami Licence.
  6.                 
  7. Subkontrakt: dočasný přenos souborů Obsahu / odvozených děl na subdodavatele nebo zaměstnance, za účelem výroby Licencovaného díla, striktně Vaším jménem, pokud budou tyto subjekty dodržovat omezení plynoucí z této Licence.

 10. Rozšířené povolené použití (Rozšířená licence).

  V případě, že požadujete následující rozšířená práva k použití Obsahu, nad rámec použití povoleném na základě kapitoly 7 a 8 výše, můžete si pořídit jakoukoli z následujících Rozšířených licencí dle Vašeho příslušného použití:

  1. ROZŠÍŘENÁ LICENCE POUZE PRO TISK

   • Jakýmkoli způsobem povoleným Standardní licencí bez omezení počtu kopií; a

   • V jakémkoli tištěném (nikoli pro elektronickou distribuci) materiálu, zboží nebo produktu pro osobní potřebu nebo prodej (např. pro kalendáře, trička, plakáty a hrnky) a obaly produktů do celkového počtu 10.000 kopií v součtu na Licenci. Každý další tisk do 10.000 kopií dle této podkapitoly vyžaduje novou Licenci.

  2. ROZŠÍŘENÁ LICENCE POUZE PRO ELEKTRONICKÉ POUŽITÍ

   • Jakýmkoli způsobem povoleným Standardní licencí bez omezení počtu kopií;

   • Jako grafické prvky ve videu, filmu nebo v televizním vysílání pro prodej; a

   • V jakékoli elektronické distribuci (ne v její původní, ale v její finální podobě) nebo jako položky pro osobní použití a prodej, včetně grafických prvků nebo prvků v eKnihách, licencovaném software, šablonách webových stránek, flashových šablonách a dokumentech za předpokladu, že takové použití neumožní redistribuci nebo opětovné použití Obsahu třetí stranou.

  3. KOMPLEXNÍ ROZŠÍŘENÁ LICENCE

   • Jakýmkoli způsobem povoleným Standardní licencí, Rozšířenou licencí pouze pro tisk a Rozšířenou licencí pouze pro elektronické použití bez jakéhokoli omezení počtu kopií.

 11. Omezení.

  S výjimkou uvedenou v kapitole 7 a 8 této Licence NESMÍTE:

  OMEZENÍ VÝZNAM
  Sublicencovat, prodávat nebo převádět jakákoli práva z Licence
  • Práva Vám daná touto Licencí jsou Vaše osobní

  • Bez souhlasu 123RF nesmíte převádět na žádnou třetí stranu jakákoli práva z této Licence
  Prodávat, sdílet, licencovat, postoupit nebo distribuovat Samostatný Obsah
  • Převedení Obsahu třetí straně musí být vždy ve formě Reprodukovaného Licencovaného díla, nikdy jako Samostatný Obsah

  • Musíte zajistit odpovídajícím technologickým opatřením, že třetí strana nebude moci získat/kopírovat Samostatný Obsah z Licencovaného díla
  Porušení práv duševního vlastnictví
  • V souvislosti s Obsahem/ Licencovaným dílem nesmíte porušit či zpronevěřit práva duševního vlastnictví (např. autorská práva, grafická práva nebo ochrannou známku) kterékoli strany

  • Nesmíte odstranit žádné upozornění na autorská práva, vodoznak, autorství, právní oznámení, označení vlastníka a další informace o duševním vlastnictví z Obsahu
  Obsah"Pouze pro redakční použití"
  • Obsah označený „Pouze k redakčním účelům" nesmí být použit ke komerčním/ reklamním/propagačním účelům.

  Nezákonné získávání Obsahu
  • Nesmíte stahovat Obsah ze Stránek za použití jiných metod než těch poskytnutých ze strany 123RF

  Použití Obsahu jako loga / Ochranné známky / Servisní známky
  • Obsah nesmí být použit jako logo nebo začleněn do loga, ochranné nebo servisní známky

  Nezákonné použití Obsahu
  • Nesmíte používat Obsah žádným způsobem, který porušuje jakékoli zákony, předpisy nebo stanovy v platné jurisdikci.

  Použití Obsahu k nemorálnímu/obscénnímu/nezákonnému/hanlivému účelů,
  • Obsah a Licencované dílo (nesoucí Obsah) nesmí být za žádných okolností použito způsobem (samo o sobě nebo s jiným obsahem/ kontextem), který je pornografický, urážlivý (např. zahrnující jakoukoli osobu trpící fyzicky, emocionálně nebo duševně), politicky laděný, rasistický, etnicky nebo kulturně urážlivý, obscénní nebo neslušný, explicitně sexuální, nemorální, hanlivý, obtěžující soukromí nebo nezákonný; nebo způsobem, který podporuje násilí či teroristické činy, služby nebo centra zábavy pro dospělé, tabákové výrobky, lékařské produkty související se smrtelnými chorobami, sexem či duševním onemocněním, seznamovací stránky či aplikace, je diskriminační vůči rasám, pohlaví, náboženství, víře nebo sexuální orientaci

  Používat Obsah k poškození osob/ majetku
  • Nesmíte použít Obsah v souvislostech, které jsou pro běžnou osobu nelichotivé či příliš kontroverzní. Pokud tak učiníte, musí být každé takové použití Obsahu doprovozeno jednoznačným prohlášením, že (i) Obsah je použit pouze pro ilustrativní účely a (ii) kterákoliv zobrazená osoba je model

  • Nesmíte předpokládat, že tvůrce Obsahu vyjadřuje jakoukoli politickou, nemorální nebo ofenzivní náklonost

  Prodej Reprodukovaného Licencovaného díla>
  • S výjimkou uvedenou v kapitole 9 (Rozšířená licence) nesmí být Licencované dílo opětovně prodáváno


 12. Ukončení.

  Tato Licence je platná dokud není ukončena. Tuto Smlouvu můžete ukončit:

  1. vymazáním a zničením veškerého Obsahu, který jste stáhli a který je ve Vašem držení, a všech Licencovaných děl, kopií/doprovodných materiálů z nich vytvořených; a

  2. vzdáním se používání Obsahu k jakémukoli účelu.

  123RF může ukončit tuto Smlouvu, aniž by Vás upozornila a to v případě, že neplníte jakoukoli z podmínek této Smlouvy. V případě takového ukončení, musíte neprodleně konat dle kapitoly 11(a) a (b) výše a to bez ohledu na to, zda jste na to byli či nebyli upozorněni ze strany 123RF.


 13. Vyloučení odpovědnosti.

  Souhlasíte s tím, že ani 123RF ani žádný z jejich příslušných nástupců, ani žádný z jejich vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, majitelů, zástupců, poskytovatelů licencí a (sub)licencí (jiný než Vy) nebude zodpovědný za žádné obecné, trestní, zvláštní, nepřímé, následné nebo náhodné škody, nebo za ušlý zisk nebo za jakékoli jiné škody, náklady nebo ztráty plynoucí z Vašeho použití Obsahu nebo Stránek a to i v případě, kdy 123RF byla upozorněna na možnost vzniku takových škody, nákladů nebo ztrát.

  OBSAH A STRÁNKY JSOU K DISPOZICI TAK "JAK JSOU, JAK JSOU K DISPOZICI, SE VŠEMI CHYBAMI" A, S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ UVEDOU V TÉTO LICENCI, ŽÁDNÁ ZE STRAN NEDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO NEPŘÍMÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI POUŽITÍ PRO URČITÝ ÚČEL.


 14. Odškodnění ze strany držitele licence.

  Bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení této Smlouvy, souhlasíte, že budete plně hájit a odškodníte společnost 123RF, její zaměstnance, ředitele, majitele, vedoucí pracovníky, zástupce a kohokoli dalšího spojeného s 123RF, stejně tak, jako každého z jejich nástupců, držitelů (sub)licencí (kromě Vás) a ochráníte je od případných nároků,(včetně, nikoli však výhradně, nároků třetích stran) závazků, nákladů, ztrát, škod, výdajů, včetně nákladů na právní zastoupení a výdajů vzniklých v souvislosti s Vašim používáním Obsahu nebo v případě jakéhokoli porušení nebo údajného porušení prohlášení, záruky nebo jiného slibu/závazku, k němuž jste se zavázali v této Smlouvě.


 15. Odškodnění ze strany 123RF.

  V souladu s podmínkami této Smlouvy, a za předpokladu, že jste neporušili podmínky této nebo jakékoli jiné Smlouvy s 123RF, 123RF souhlasí s tím, že Vás bude hájit a odškodní Vás a to až do výše „Omezené odpovědnosti“ (jak je definováno níže). Toto odškodnění se vztahuje pouze na nároky na náhradu škody přímo způsobené porušením záruk a prohlášení této Smlouvy ze strany 123RF, společně s náklady (včetně přiměřených výloh na právní zastoupení) plynoucími z/nebo přímo spojenými s jakýmkoli platným aktuálním nebo hrozícím soudním sporem, nárokem nebo soudním řízením, které tvrdí, že držení, distribuce nebo používání nepozměněného Obsahu staženého a používaného Vámi na základě této Smlouvy porušuje záruky a prohlášení 123RF obsažené v tomto dokumentu. Toto odškodnění je podmíněno tím, že 123RF dodáte:

  1. písemné oznámení takového nároku nebo hrozby nároku a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data, kdy jste se o této skutečnosti dozvěděli, nebo měli dozvědět. Toto oznámení musí obsahovat všechny známé informace o daném nároku a následně musí být odesláno e-mailem na legal@123rf.com. K rukám/ Určeno pro: Vedoucího právního oddělení;

  2. úplné informace, pomoc a spolupráci při obhajobě nebo vypořádání; a

  3. v případě potřeby má 123RF právo převzít řízení, vypořádání nebo obranu v případě jakéhokoli nároku nebo sporu, na který platí toto odškodnění.

  123RF nenese odpovědnost za případné právní poplatky a/ nebo jiné náklady vzniklé před obdržením kompletního oznámení nároku, jak je uvedeno v tomto dokumentu.


 16. Omezení odpovědnosti.

 17. Maximální celkový závazek a odpovědnost 123RF vůči Vám za všechny nároky (souhrnně posuzované) podle odstavce 14 je omezen na dvacet pět tisíc amerických dolarů (25.000,- USD), nebo na celkovou částku licenčních poplatků, které byly za obsah zaplaceny Vámi a to vždy podle toho, která částka je vyšší ("Omezení odpovědnosti").


 18. Neoprávněné použití.

  Prohlášení a záruky dané ze strany 123RF touto Smlouvou se vztahují pouze na Obsah dodaný 123RF a budou neplatné, pokud Obsah použijete jakýmkoli způsobem, který není povolený v této Smlouvě nebo pokud bude Vaše chování jakkoli v rozporu s touto Smlouvou.


 19. Rozhodné právo a řešení sporů.
  1. Ustavení, účinnost, výklad a vymáhání této Smlouvy se řídí zákony Singaporeu, spadá plně do jeho pravomoci a to bez ohledu na zásady konfliktu práv.

  2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním této Licence budou řešeny prostřednictvím přátelského vyjednávání. Pokud strany nebudou schopny vyřešit jakýkoli takto vzniklý spor do třiceti (30) dnů od zahájení vyjednávání, souhlasí strany s tím, že tento spor bude předán Mezinárodnímu centru pro rozhodčí řízení v Singaporeu (Singapore International Arbitration Centre), kde bude řešen v souladu s UNCITRAL – Pravidly pro rozhodčí řízení platnými v době zahájení rozhodčího řízení. Počet rozhodců musí být jedna (1). Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce. Rozhodnutí rozhodce bude konečné a závazné pro obě strany.

  3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli porušení jakýchkoli smluvních podmínek, prohlášení a záruk obsažených v této Licenci, které by představovalo nenapravitelnou újmu 123RF, takovou, že náhrada škody a řešení takového porušení dle hongkongského zákona by bylo nedostatečné. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že rozhodčí soud může nařídit jakékoli předběžné opatření, které považuje za nezbytné, nebo správné v souladu s platnými zákony Singaporeu, včetně nikoli však výhradně, jakékoli injunktivní soudní nařízení nebo soudní procedurální příkazy nebo předběžné odškodnění.

 20. Postoupení.

  Žádná ze smluvních stran nesmí postoupit svá práva nebo výhody plynoucí z této Smlouvy jakékoli jiné Třetí straně bez předchozího písemného souhlasu protistrany a to v každém případě; s výjimkou možnosti převodu svých práv, výhod a povinností dle této Smlouvy na jakýkoli jiný, obdobně finančně odpovědný subjekt, který je (i) pobočkou takové strany, (ii) nabývajícím subjektem z fúze, konsolidace nebo reorganizace již se účastní, nebo (iii) kupujícím veškerého nebo převážné části majetku strany, za předpokladu, že takový nabyvatel písemně odsouhlasí převzetí práv a povinností této strany plynoucích z této Smlouvy.


 21. Žádná práva pro třetí strany.

  Jakákoli osoba, která není smluvní stranou této Smlouvy (bez ohledu na to, zda je taková osoba jmenována, odkazována nebo jinak identifikována, nebo tvoří část skupiny lidí jmenovaných, odkazovaných nebo jinak identifikovaných v této Smlouvě) nemá žádné právo jakkoli vymáhat plnění této Smlouvy nebo kterékoli z jejich podmínek. 


 22. Úplná dohoda.

  Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Vámi a 123RF, týkající se jejího předmětu. Pokud by některé ustanovení této Smlouvy bylo považováno za neplatné, nebude mít tato skutečnost žádný vliv na jiné ustanovení této Smlouvy. Zanedbání vymáhání jakéhokoli ustanovení této Smlouvy ze strany 123RF nebude považováno za zřeknutí se možnosti budoucího vymáhání tohoto nebo jiného ustanovení.


 23. Jazyk.

  Tato Smlouva byla původně vytvořena v anglickém jazyce a byla následně přeložena do dalších jazyků. V případě konfliktu v interpretaci a výkladu smluvních podmínek této smlouvy, má anglická verze vždy přednost.


 24. Elektronická smlouva.

  Souhlasíte a stvrzujete Váš souhlas k provedení tohoto aktu elektronicky. Stažení jakékoli položky Obsahu bude považováno za Váš souhlas s touto Smlouvou v plném rozsahu.


Naposledy aktualizováno: 1. listopadu 2020

Comprehensive Extended License

123RF LICENCE ("Licence")

 1. Smlouva.

  Tato Licence je smlouvou mezi Inmagine Lab Pte. Ltd ("123RF") a držitelem licence ("Vy"), který stahuje royalty-free snímky / ilustrace / vektory / videozáznamy ("Obsah") z 123RF.COM. Stažením jakéhokoli Obsahu stvrzujete, že jste porozuměli a souhlasíte s podmínkami této Licence.


 2. Prohlášení 123RF.

  123RF prohlašuje, že vlastní veškerá práva a/nebo má veškerá nezbytná oprávnění, včetně práv autorských k Obsahu a je oprávněna licencovat Obsah v rámci této Licence. Nezměněný a Samostatný Obsah, který je Vám licencován nepřekročí ani neporuší práva duševního vlastnictví a práva na ochranu osobnosti a soukromí jakékoli třetí strany. Toto prohlášení však bude považováno za neplatné v případě, že daný Obsah nebude mít podepsané příslušné Souhlasy se zobrazením modelu/ majetku ve vztahu k Obsahu, což brání zamýšlenému použití Obsahu.


 3. Prohlášení držitele licence - Prohlašujete a zaručujete, že:
  1. je Vám alespoň 18 let a máte oprávnění uzavřít tuto Licenci

  2. nebudete používat Obsah jakýmkoli způsobem, který není touto Licencí povolen

  3. informace, které poskytujete 123RF jsou přesné a pravdivé včetně, nikoli však pouze, informací platebních a fakturačních; a

  4. s výjimkou případů uvedených jinde v této Licenci, budete k jakémukoli účtu otevřenému nebo spravovanému Vámi na 123RF nebo na Stránkách přistupovat pouze Vy a to za účelem a za podmínek definovaných na Stránkách a v této Licenci.

 4. Povolení:

  Dle těchto licenčních podmínek, Vám 123RF uděluje nevýhradní, royalty-free, celosvětově platnou, trvalou, nepřenosnou sublicenci k používání, Reprodukci, modifikaci, zobrazení a publikaci staženého Obsahu (vyjma případů uvedených v kapitole 10).


 5. Účet pouze pro jednotlivce.

  Tato Smlouva umožňuje vytvoření a registraci pouze Účtu pro jednotlivce. Nesmíte povolit nikomu jinému, aby používal Vaše uživatelské jméno a heslo. Pokud chcete mít možnost vytvořit více souběžných a/nebo oddělených přístupů k Vašemu účtu, můžete tak učinit pouze prostřednictvím účtu 123RF’s Corporate+ (https://cz.123rf.com/partnersite.php) nebo prostřednictvím licence pro více přístupů (https://cz.123rf.com/license.php?type=ml_unlimited).


 6. Definice.
  1. "Licencované dílo" představuje skutečný konečný produkt nebo odvozené dílo, které bylo Reprodukováno nebo vytvořeno Vámi nebo Vašim jménem nebo Vašim Klientem či Zákazníkem za použití samostatných dovedností a úsilí a které zahrnuje Obsah a další materiál a jehož Obsah musí být neoddělitelný (logicky a ekonomicky přiměřeným úsilím) od Licencovaného díla, aby se stal samostatným Obsahem.

  2. "Reprodukce" znamená zkreslení, pozměnění, úpravu, rekompozici nebo manipulaci s jakoukoli částí Obsahu za účelem vytvoření hotového odvozeného díla (Licencované dílo), přičemž takto reprodukovaný Obsah nesmí být koncový Uživatel nebo jakákoli Třetí strana schopna oddělit od Licencovaného díla, aby se stal samostatným Obsahem.

  3. "Samostatný obsah" představuje nezměněný a neupravený Obsah v původní podobě stažený ze Stránek, včetně stejného Obsahu v jiném rozlišení.

  4. "Zásadní rolí" se rozumí použití Obsahu takovým způsobem, že tvoří nedílnou součást nebo klíčový prvek Licencovaného díla a podstatně zvyšuje hodnotu Vašeho Licencovaného díla

 7. Standardní povolené použití.

  Příkladem povoleného použití Obsahu je jeho používání, úprava, Reprodukce a/nebo zobrazení (ve všech případech, bez jakýchkoli práv dalšího prodeje) ve vztahu k následujícím Licencovaným dílům:

  POUŽITÍ PŘÍKLADY LICENCOVANÝCH DĚL
  Reklama/ Marketing/ Propagace (Firemní & Komerční účely)
  • Reklamy připravené grafiky/ agenturami pro klienty v časopisech, periodikách, novinách a dalších tradičních tištěných mediích

  • Tištěné reklamy, emaily, brožury, letáky, plakáty, katalogy, obaly propagačních materiálů, VÝJIMKU tvoří obaly zboží (např. pokud obal tvoří součást produktu, jako například krabice na hračky) a obaly jako samostatný produkt (např. balicí papír, který je sám o sobě zbožím určeným k prodeji)
  Tisk / Publikace / Vzdělávání
  • Tisk na knižní obaly (přední a zadní), až do celkového počtu 500.000 kopií pro každou položku Obsahu

  • Vizitky, hlavičkové papíry, katalogy, letáky, pamflety
  Prezentace
  • Použití Obsahu v rámci multimédiální prezentace jako je PowerPoint, za předpokladu, že bude u souboru uveden tento text upozorňující na autorská práva k souboru: "[Jméno přispěvatele] © 123RF.com"
  Obsah"Pouze pro redakční použití" & Redakční kontext
  • Důležité – Obsah označený „Pouze k redakčním účelům" smí být použitvýhradně k redakčním účelům a nesmí být použit ke komerčním/ reklamním nebo propagačním účelům.

  • Obsah použitý k redakčním účelům (jako jsou časopisy, noviny, učebnice, knihy, eKnihy, online adresáře nebo multimediální CD) musí zobrazovat vedle souboru text informující o autorských právech k souboru: "[Jméno přispěvatele] © 123RF.com"

  • Aby se předešlo pochybnostem, veškerý Obsah (včetně Obsahu, který není označen “Pouze k redakčnímu použití”) může být použit v redakčním kontextu, ať už v tradičním nebo elektronickém tisku, na webových stránkách, v rámci blogu, v televizi, v online videu za předpokladu, že výše zmíněné oznámení informující o autorských právech je uvedeno vedle souboru.
                           
  • Redakční publikace pouze do 500.000 kopií pro každou položku Obsahu
  Grafické prvky & Umění
  • Na webových stránkách, video hrách, zařízení pro ukládání dat, nebo na počítačových programech, pro distribuci nebo použití ostatními (ALE nikoli ve spojení s jakoukoli šablonou webové stránky nebo se softwarovým produktem určeným k distribuci, dalšímu prodeji nebo použití ostatními)

  • Jako pozadí nebo obrazovka v rámci software nebo v rámci mobilní aplikace a to za předpokladu, že Obsah nehraje Klíčovou roli v Licencovaném díle.

  • Důkladně Reprodukovaný do originálního uměleckého díla

  • V rámci videa, filmu, televizního vysílání internet pro domácí video, dokumentární, hraného filmu nebo komerční za předpokladuže toto upozornění na autorská práva bude uvedeno vedle souboru: "[Jméno přispěvatele] © 123RF.com" a Obsah nehraje Klíčovou roli v Licencovaném díle. Výraznější zobrazení Oznámení o autorských právech může být zobrazeno například v úvodních nebo závěrečných titulcích k televiznímu programu nebo vysílání, nebo umístěné přiměřeně blízko použitému Obsahu, nebo jasně přiložené či anotované. 
  •                                                 
  Webové stránky sociálních médií & jejich aplikace
  • Publikování a/nebo nahrávání obsahu na webové stránky sociálních médií a do jejich aplikací (jako je Facebook, Instagram a Twitter) za předpokladu, že (1) takové webové stránky sociálních médií a jejich aplikace nepřebírají práva (včetně práv autorských) k obsahu (bez ohledu na to, zda se jedná o samostatný obrázek, jeho odvozenou formu nebo o licencované dílo), ani jej nepovažují za své vlastnictví kromě toho, že by bylo vámi jakožto držitelem licence k obsahu povoleno zobrazovat nebo používat obsah a/nebo licencované dílo v souladu s touto licencí; nebo (2) do kteréholi rohu obsahu musíte umístit logo své společnosti, které bude mít rozměry minimálně 125 pixelů na šířku nebo na výšku (dle toho, co je větší) a/nebo obsah musí být součástí licencovaného díla.
  Osobní použití
  • Domácí dekorace, nástěnné malby/ umění, alba, tisky, osobní majetek a DIY položky a další tisk pro osobní použití

  • Osobní blogy a jiné osobní publikace (tradiční nebo online) za předpokladu, že osobní publikace nezapříčiní to, že Vy nebo poskytovatel publikační služby třetí strany (např. Poskytovatel blogovacích služeb) nepřekročíte nebo nenarušíte vlastnictví nebo práva (včetně práv autorských) k Obsahu (bez ohledu na to, zda se jedná o Samostatný obrázek, odvozenou formu nebo o Licencované Dílo)

  • Jako dekorace v kanceláři, vstupní hale, veřejném prostoru, restauraci nebo v obchodě
 8.     
 9. Dodatečná práva

  Pro podporu používání Obsahu k Reprodukci Licencovaného díla, smíte také:.

  1. Klientské dílo: využívat Obsah k vytvoření Licencovaného díla jménem klientů (např. reklamy vytvořené grafikem).
  2.                 
  3. Zprostředkování: opatřit licenci k Obsahu jménem klienta, za předpokladu, že je klient plně vázán podmínkami Licence.
  4.                 
  5. Zástupce: získání licence jménem svého zaměstnavatele, společnosti, skupiny nebo pobočky, za předpokladu, že tato strana plně podléhá a je vázána podmínkami Licence.
  6.                 
  7. Subkontrakt: dočasný přenos souborů Obsahu / odvozených děl na subdodavatele nebo zaměstnance, za účelem výroby Licencovaného díla, striktně Vaším jménem, pokud budou tyto subjekty dodržovat omezení plynoucí z této Licence.

 10. Rozšířené povolené použití (Rozšířená licence).

  V případě, že požadujete následující rozšířená práva k použití Obsahu, nad rámec použití povoleném na základě kapitoly 7 a 8 výše, můžete si pořídit jakoukoli z následujících Rozšířených licencí dle Vašeho příslušného použití:

  1. ROZŠÍŘENÁ LICENCE POUZE PRO TISK

   • Jakýmkoli způsobem povoleným Standardní licencí bez omezení počtu kopií; a

   • V jakémkoli tištěném (nikoli pro elektronickou distribuci) materiálu, zboží nebo produktu pro osobní potřebu nebo prodej (např. pro kalendáře, trička, plakáty a hrnky) a obaly produktů do celkového počtu 10.000 kopií v součtu na Licenci. Každý další tisk do 10.000 kopií dle této podkapitoly vyžaduje novou Licenci.

  2. ROZŠÍŘENÁ LICENCE POUZE PRO ELEKTRONICKÉ POUŽITÍ

   • Jakýmkoli způsobem povoleným Standardní licencí bez omezení počtu kopií;

   • Jako grafické prvky ve videu, filmu nebo v televizním vysílání pro prodej; a

   • V jakékoli elektronické distribuci (ne v její původní, ale v její finální podobě) nebo jako položky pro osobní použití a prodej, včetně grafických prvků nebo prvků v eKnihách, licencovaném software, šablonách webových stránek, flashových šablonách a dokumentech za předpokladu, že takové použití neumožní redistribuci nebo opětovné použití Obsahu třetí stranou.

  3. KOMPLEXNÍ ROZŠÍŘENÁ LICENCE

   • Jakýmkoli způsobem povoleným Standardní licencí, Rozšířenou licencí pouze pro tisk a Rozšířenou licencí pouze pro elektronické použití bez jakéhokoli omezení počtu kopií.

 11. Omezení.

  S výjimkou uvedenou v kapitole 7 a 8 této Licence NESMÍTE:

  OMEZENÍ VÝZNAM
  Sublicencovat, prodávat nebo převádět jakákoli práva z Licence
  • Práva Vám daná touto Licencí jsou Vaše osobní

  • Bez souhlasu 123RF nesmíte převádět na žádnou třetí stranu jakákoli práva z této Licence
  Prodávat, sdílet, licencovat, postoupit nebo distribuovat Samostatný Obsah
  • Převedení Obsahu třetí straně musí být vždy ve formě Reprodukovaného Licencovaného díla, nikdy jako Samostatný Obsah

  • Musíte zajistit odpovídajícím technologickým opatřením, že třetí strana nebude moci získat/kopírovat Samostatný Obsah z Licencovaného díla
  Porušení práv duševního vlastnictví
  • V souvislosti s Obsahem/ Licencovaným dílem nesmíte porušit či zpronevěřit práva duševního vlastnictví (např. autorská práva, grafická práva nebo ochrannou známku) kterékoli strany

  • Nesmíte odstranit žádné upozornění na autorská práva, vodoznak, autorství, právní oznámení, označení vlastníka a další informace o duševním vlastnictví z Obsahu
  Obsah"Pouze pro redakční použití"
  • Obsah označený „Pouze k redakčním účelům" nesmí být použit ke komerčním/ reklamním/propagačním účelům.

  Nezákonné získávání Obsahu
  • Nesmíte stahovat Obsah ze Stránek za použití jiných metod než těch poskytnutých ze strany 123RF

  Použití Obsahu jako loga / Ochranné známky / Servisní známky
  • Obsah nesmí být použit jako logo nebo začleněn do loga, ochranné nebo servisní známky

  Nezákonné použití Obsahu
  • Nesmíte používat Obsah žádným způsobem, který porušuje jakékoli zákony, předpisy nebo stanovy v platné jurisdikci.

  Použití Obsahu k nemorálnímu/obscénnímu/nezákonnému/hanlivému účelů,
  • Obsah a Licencované dílo (nesoucí Obsah) nesmí být za žádných okolností použito způsobem (samo o sobě nebo s jiným obsahem/ kontextem), který je pornografický, urážlivý (např. zahrnující jakoukoli osobu trpící fyzicky, emocionálně nebo duševně), politicky laděný, rasistický, etnicky nebo kulturně urážlivý, obscénní nebo neslušný, explicitně sexuální, nemorální, hanlivý, obtěžující soukromí nebo nezákonný; nebo způsobem, který podporuje násilí či teroristické činy, služby nebo centra zábavy pro dospělé, tabákové výrobky, lékařské produkty související se smrtelnými chorobami, sexem či duševním onemocněním, seznamovací stránky či aplikace, je diskriminační vůči rasám, pohlaví, náboženství, víře nebo sexuální orientaci

  Používat Obsah k poškození osob/ majetku
  • Nesmíte použít Obsah v souvislostech, které jsou pro běžnou osobu nelichotivé či příliš kontroverzní. Pokud tak učiníte, musí být každé takové použití Obsahu doprovozeno jednoznačným prohlášením, že (i) Obsah je použit pouze pro ilustrativní účely a (ii) kterákoliv zobrazená osoba je model

  • Nesmíte předpokládat, že tvůrce Obsahu vyjadřuje jakoukoli politickou, nemorální nebo ofenzivní náklonost

  Prodej Reprodukovaného Licencovaného díla>
  • S výjimkou uvedenou v kapitole 9 (Rozšířená licence) nesmí být Licencované dílo opětovně prodáváno


 12. Ukončení.

  Tato Licence je platná dokud není ukončena. Tuto Smlouvu můžete ukončit:

  1. vymazáním a zničením veškerého Obsahu, který jste stáhli a který je ve Vašem držení, a všech Licencovaných děl, kopií/doprovodných materiálů z nich vytvořených; a

  2. vzdáním se používání Obsahu k jakémukoli účelu.

  123RF může ukončit tuto Smlouvu, aniž by Vás upozornila a to v případě, že neplníte jakoukoli z podmínek této Smlouvy. V případě takového ukončení, musíte neprodleně konat dle kapitoly 11(a) a (b) výše a to bez ohledu na to, zda jste na to byli či nebyli upozorněni ze strany 123RF.


 13. Vyloučení odpovědnosti.

  Souhlasíte s tím, že ani 123RF ani žádný z jejich příslušných nástupců, ani žádný z jejich vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, majitelů, zástupců, poskytovatelů licencí a (sub)licencí (jiný než Vy) nebude zodpovědný za žádné obecné, trestní, zvláštní, nepřímé, následné nebo náhodné škody, nebo za ušlý zisk nebo za jakékoli jiné škody, náklady nebo ztráty plynoucí z Vašeho použití Obsahu nebo Stránek a to i v případě, kdy 123RF byla upozorněna na možnost vzniku takových škody, nákladů nebo ztrát.

  OBSAH A STRÁNKY JSOU K DISPOZICI TAK "JAK JSOU, JAK JSOU K DISPOZICI, SE VŠEMI CHYBAMI" A, S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ UVEDOU V TÉTO LICENCI, ŽÁDNÁ ZE STRAN NEDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO NEPŘÍMÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI POUŽITÍ PRO URČITÝ ÚČEL.


 14. Odškodnění ze strany držitele licence.

  Bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení této Smlouvy, souhlasíte, že budete plně hájit a odškodníte společnost 123RF, její zaměstnance, ředitele, majitele, vedoucí pracovníky, zástupce a kohokoli dalšího spojeného s 123RF, stejně tak, jako každého z jejich nástupců, držitelů (sub)licencí (kromě Vás) a ochráníte je od případných nároků,(včetně, nikoli však výhradně, nároků třetích stran) závazků, nákladů, ztrát, škod, výdajů, včetně nákladů na právní zastoupení a výdajů vzniklých v souvislosti s Vašim používáním Obsahu nebo v případě jakéhokoli porušení nebo údajného porušení prohlášení, záruky nebo jiného slibu/závazku, k němuž jste se zavázali v této Smlouvě.


 15. Odškodnění ze strany 123RF.

  V souladu s podmínkami této Smlouvy, a za předpokladu, že jste neporušili podmínky této nebo jakékoli jiné Smlouvy s 123RF, 123RF souhlasí s tím, že Vás bude hájit a odškodní Vás a to až do výše „Omezené odpovědnosti“ (jak je definováno níže). Toto odškodnění se vztahuje pouze na nároky na náhradu škody přímo způsobené porušením záruk a prohlášení této Smlouvy ze strany 123RF, společně s náklady (včetně přiměřených výloh na právní zastoupení) plynoucími z/nebo přímo spojenými s jakýmkoli platným aktuálním nebo hrozícím soudním sporem, nárokem nebo soudním řízením, které tvrdí, že držení, distribuce nebo používání nepozměněného Obsahu staženého a používaného Vámi na základě této Smlouvy porušuje záruky a prohlášení 123RF obsažené v tomto dokumentu. Toto odškodnění je podmíněno tím, že 123RF dodáte:

  1. písemné oznámení takového nároku nebo hrozby nároku a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data, kdy jste se o této skutečnosti dozvěděli, nebo měli dozvědět. Toto oznámení musí obsahovat všechny známé informace o daném nároku a následně musí být odesláno e-mailem na legal@123rf.com. K rukám/ Určeno pro: Vedoucího právního oddělení;

  2. úplné informace, pomoc a spolupráci při obhajobě nebo vypořádání; a

  3. v případě potřeby má 123RF právo převzít řízení, vypořádání nebo obranu v případě jakéhokoli nároku nebo sporu, na který platí toto odškodnění.

  123RF nenese odpovědnost za případné právní poplatky a/ nebo jiné náklady vzniklé před obdržením kompletního oznámení nároku, jak je uvedeno v tomto dokumentu.


 16. Omezení odpovědnosti.

 17. Maximální celkový závazek a odpovědnost 123RF vůči Vám za všechny nároky (souhrnně posuzované) podle odstavce 14 je omezen na dvacet pět tisíc amerických dolarů (25.000,- USD), nebo na celkovou částku licenčních poplatků, které byly za obsah zaplaceny Vámi a to vždy podle toho, která částka je vyšší ("Omezení odpovědnosti").


 18. Neoprávněné použití.

  Prohlášení a záruky dané ze strany 123RF touto Smlouvou se vztahují pouze na Obsah dodaný 123RF a budou neplatné, pokud Obsah použijete jakýmkoli způsobem, který není povolený v této Smlouvě nebo pokud bude Vaše chování jakkoli v rozporu s touto Smlouvou.


 19. Rozhodné právo a řešení sporů.
  1. Ustavení, účinnost, výklad a vymáhání této Smlouvy se řídí zákony Singaporeu, spadá plně do jeho pravomoci a to bez ohledu na zásady konfliktu práv.

  2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním této Licence budou řešeny prostřednictvím přátelského vyjednávání. Pokud strany nebudou schopny vyřešit jakýkoli takto vzniklý spor do třiceti (30) dnů od zahájení vyjednávání, souhlasí strany s tím, že tento spor bude předán Mezinárodnímu centru pro rozhodčí řízení v Singaporeu (Singapore International Arbitration Centre), kde bude řešen v souladu s UNCITRAL – Pravidly pro rozhodčí řízení platnými v době zahájení rozhodčího řízení. Počet rozhodců musí být jedna (1). Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce. Rozhodnutí rozhodce bude konečné a závazné pro obě strany.

  3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli porušení jakýchkoli smluvních podmínek, prohlášení a záruk obsažených v této Licenci, které by představovalo nenapravitelnou újmu 123RF, takovou, že náhrada škody a řešení takového porušení dle hongkongského zákona by bylo nedostatečné. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že rozhodčí soud může nařídit jakékoli předběžné opatření, které považuje za nezbytné, nebo správné v souladu s platnými zákony Singaporeu, včetně nikoli však výhradně, jakékoli injunktivní soudní nařízení nebo soudní procedurální příkazy nebo předběžné odškodnění.

 20. Postoupení.

  Žádná ze smluvních stran nesmí postoupit svá práva nebo výhody plynoucí z této Smlouvy jakékoli jiné Třetí straně bez předchozího písemného souhlasu protistrany a to v každém případě; s výjimkou možnosti převodu svých práv, výhod a povinností dle této Smlouvy na jakýkoli jiný, obdobně finančně odpovědný subjekt, který je (i) pobočkou takové strany, (ii) nabývajícím subjektem z fúze, konsolidace nebo reorganizace již se účastní, nebo (iii) kupujícím veškerého nebo převážné části majetku strany, za předpokladu, že takový nabyvatel písemně odsouhlasí převzetí práv a povinností této strany plynoucích z této Smlouvy.


 21. Žádná práva pro třetí strany.

  Jakákoli osoba, která není smluvní stranou této Smlouvy (bez ohledu na to, zda je taková osoba jmenována, odkazována nebo jinak identifikována, nebo tvoří část skupiny lidí jmenovaných, odkazovaných nebo jinak identifikovaných v této Smlouvě) nemá žádné právo jakkoli vymáhat plnění této Smlouvy nebo kterékoli z jejich podmínek. 


 22. Úplná dohoda.

  Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Vámi a 123RF, týkající se jejího předmětu. Pokud by některé ustanovení této Smlouvy bylo považováno za neplatné, nebude mít tato skutečnost žádný vliv na jiné ustanovení této Smlouvy. Zanedbání vymáhání jakéhokoli ustanovení této Smlouvy ze strany 123RF nebude považováno za zřeknutí se možnosti budoucího vymáhání tohoto nebo jiného ustanovení.


 23. Jazyk.

  Tato Smlouva byla původně vytvořena v anglickém jazyce a byla následně přeložena do dalších jazyků. V případě konfliktu v interpretaci a výkladu smluvních podmínek této smlouvy, má anglická verze vždy přednost.


 24. Elektronická smlouva.

  Souhlasíte a stvrzujete Váš souhlas k provedení tohoto aktu elektronicky. Stažení jakékoli položky Obsahu bude považováno za Váš souhlas s touto Smlouvou v plném rozsahu.


Naposledy aktualizováno: 1. listopadu 2020

Editorial License

123RF LIMITED ROYALTY-FREE LICENSE AGREEMENT (Editorial License)


ESSENTIAL INFORMATION
PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS. YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS IS AN ABSOLUTE CONDITION OF YOUR USE OF ANY PRODUCT OR SERVICE OF 123RF LIMITED / 123RF.

The 123RF LIMITED/123RF End User License Agreement (EULA or the "Agreement")

This Agreement is between 123RF LIMITED (“123RF”), conducting business or transactions through and as 123RF.COM and the user ("You") who downloads Content (as defined below) from any of the websites (the "Sites") or otherwise contributes towards the Content of 123RF on the terms of use as an image Contributor (as referred to or defined elsewhere on 123RF or the Sites). You may not allow anyone else to use your username or password. For the purpose of this Agreement, "Content" is defined as any video footage, image or photo owned by 123RF or its authorized contributors and have been made available for download on these websites.

You have agreed to be bound by the Terms and Conditions of this Agreement and by downloading any of the Content from 123RF, You acknowledge that You have read, understood, and accepted the Terms and Conditions of this Agreement.

123RF represents to the best of its knowledge that it owns all rights or has all requisite authority, including all copyrights, in and to the Content, or, is authorized to allow You to access, acquire, and use Content under the Terms and Conditions of this Agreement; provided, however, that such representation will be deemed inapplicable with regards to Content which proves to be subject to the ownership or rights of any third party (other than 123RF) without the reasonable knowledge or fault of 123RF. The copyright and all other rights of the Content shall remain with 123RF and its respective suppliers.

Terms and Conditions of Use

You agree to access, acquire, and use the Content under the following Terms and Conditions:
 1. These Terms and Conditions constitute a legal Agreement between You and 123RF.

 2. 123RF grants You a nonexclusive, nontransferable license to use, reproduce, modify, publish, display, and distribute the Content up to 500,000 copies in aggregate (for quantities above this amount, you must purchase the Extended License version for the Content) according to the Terms and Conditions set forth in Section 3 hereof.

 3. You may NOT (For Content marked as "Editorial Use Only"):

  1. Unless additional rights are stipulated in the Section 2, or granted pursuant to a separate license agreement, Content may not be used for any commercial, promotional, advertising or merchandising use.

  2. Content may be cropped, provided that the editorial integrity of the Licensed Material is not compromised, but shall not, under any circumstances, otherwise be rotated, altered, changed or tampered with, either manually or electronically, without the express written permission from 123RF.

  3. Licensee may not use Content in any manner that violates the rights of individuals such as defamation, intrusion on privacy, misappropriation of likeness, or depiction in a false light.

  4. Licensee may not:

   1. sublicense, sell, assign, convey or transfer this Agreement or any of its rights under this Agreement.

   2. make the Content available (separate from the end product into which it is incorporated) in any medium accessible by persons other than authorized Users;

   3. sell, license or distribute any end product containing the Content in a way that is intended to allow or invite a third party to download, extract or access the Content as a standalone file;
   4. include the Content in an electronic template intended to be Reproduced by third parties on electronic or printed products;

   5. use or display the Content on websites or in any other medium designed to induce or involving the sale, license or other distribution of "on demand" products, including, without limitation, postcards, mugs, t-shirts, calendars, posters and other items;

   6. Licensee may not falsely represent, expressly or impliedly, that Licensee is the original creator of a work that is a standalone pictorial, graphic or sculptural work or motion picture or other visual work that derives a substantial part of its artistic components from the Content; and / or

   7. under any circumstances use Content in connection with any pornographic, obscene, immoral, defamatory or illegal materials; endorsement of product(s); sensitive mental/health/other similar aspect of contexts or subjects.

 4. Photo Credit

  1. Content must include the following credit line adjacent to the Licensed Material:"©[Photographer's Name]/123RF.COM" or as otherwise notified by 123RF.

  2. Where technically feasible, a screen credit, equal in size and placement to like footage in the media, must be provided for any film or video footage Licensed Material used in a feature film, broadcast television or cable production and must read: "Footage supplied by [Photographer's Name]/123RF.COM"

 5. You understand that Content is copyrighted and may be owned by a third party, and any unauthorized use by you may be an infringement of such copyright.

 6. You understand and agree that 123RF may, in its sole discretion,

  1. monitor anything you download from or upload to the 123RF website, as frequently as 123RF in its sole discretion determines, for any violation of this Agreement,

  2. limit downloads to a fixed amount of total downloads per 24 hour period, per user, as to insure the best possible service to all 123RF subscribers,

  3. track any abuse of your username and password in connection with the 123RF website or sites or in connection with this Agreement,

  4. terminate your account immediately if we detect you are using, or are trying to use any automated means to download content, and

  5. terminate your account, without notice, if it finds what 123RF believes to be any violation of this Agreement and/or any abuse of your username and password. If your account is terminated for any violation of this Agreement and/or any abuse of a username or password, you lose all rights to 123RF Content, must immediately delete all Content acquired from 123RF, and forfeit all fees paid.

 7. 123RF and the Content are made available to you "AS IS," "AS AVAILABLE," and "WITH ALL FAULTS." 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone else associated with 123RF disclaims, to the fullest extent permitted by law, any and all warranties, express or implied, including without limitation warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non infringement, or that your usage of 123RF will be uninterrupted, error free of computer viruses or other damaging materials. When you access and acquire Content, you do so at your risk. 123RF, its employees and officers, and anyone else acting on behalf of 123RF also disclaims any and all common-law duties, including without limitation duties of reasonable care and workmanlike effort. 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone acting on behalf of 123RF make no representation or warranty as to your right to use any individual's name, likeness, and/or image appearing in the Content without first obtaining appropriate rights from such individual.

  1. You understand and acknowledge that neither 123RF, its employees, directors, and officers, nor anyone acting on behalf of the 123RF website has made any representation or warranty that Your use of Content will not infringe or violate the trademark rights of any third party, or constitute a false designation of origin or any other form of unfair competition, and

  2. You understand that You should seek competent counsel before using Content on or in connection with any goods or services or for any other commercial purposes.

 8. In no event will 123RF, its employees, directors, and officers, or anyone else associated with 123RF be liable for any indirect, special, incidental, economic, or consequential damages including but not limited to loss of revenue or profits, arising out of the use, or inability to use, the Content, even if 123RF has been advised of the possibility of such damages. In no event will the liability of 123RF, its employees, or related parties exceed the amount paid by you for accessing or using 123RF and for accessing, acquiring, and/or using Content from 123RF. Because some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

 9. You represent and warrant that:

  1. you are at least 18 years of age and have the right to enter into this Agreement;

  2. you will not use the Content in any way that is not permitted by this Agreement;

  3. your use of the Content will not violate any applicable law or regulation of any country, state, or other governmental entity;

  4. the information you provide to 123RF Sites is accurate and true, including, without limitation, all credit card information.

  5. the download, upload or use in any way of any content, Content or information which is uploaded by You onto 123RF (the "Uploads") does not infringe upon the copyright, trademark or any intellectual or proprietary property right of 123RF or third party other than 123RF and that You are the full owner of the Uploads and all rights vested in the Uploads without any encumbrance or fetter to such rights; and

  6. any account(s) opened or maintained by You on 123RF or the Sites will only be accessed and used by You for the purposes and on terms and conditions stipulated on the Sites and in this Agreement, and You shall ensure that no person other than You shall have access to or use your account(s) or password(s) to such account(s).

 10. INDEMNITY. You agree to fully defend and indemnify 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone else associated with 123RF, and each of their successors, licensees, and assigns free and harmless from any and all claims, liabilities, costs, losses, damages, or expenses, including attorneys' fees and expenses, arising in connection with Your use of the Content and this Site or of any breach or alleged breach or of any falsity, inaccuracy or misrepresentation of any representation, warranty, or other promise made by You in this Agreement.

 11. This Agreement constitutes the entire agreement between You and 123RF regarding its subject matter. Should any provision of this Agreement be held to be void or invalid, that fact will not affect any other provision, and the remainder of this Agreement will be construed to most closely give effect to the parties' intentions. Failure by 123RF to enforce any provision of this Agreement will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. The interpretation and enforcement of this Agreement shall be governed according to international treaty provisions and other applicable laws.

 12. This Agreement was originally composed in English and was subsequently translated into other languages. The fidelity of subsequent translations cannot be guaranteed. In case of conflict between the English version and another language version, the English version takes precedence.

 13. Any person or entity who is not a party to this Agreement (whether or not such person shall be named, referred to, or otherwise identified, or shall form part of a class of persons so named, referred to, or identified, in this Agreement) shall have no right whatsoever to enforce this Agreement or any of its terms.

 14. You have agreed and reaffirm your agreement to conduct this transaction electronically.

Extended Editorial License

123RF LIMITED ROYALTY-FREE LICENSE AGREEMENT (Extended Editorial RF License)


ESSENTIAL INFORMATION
PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS. YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS IS AN ABSOLUTE CONDITION OF YOUR USE OF ANY PRODUCT OR SERVICE OF 123RF LIMITED / 123RF.

The 123RF LIMITED/123RF End User License Agreement (EULA or the "Agreement")

This Agreement is between 123RF LIMITED ("123RF"), conducting business or transactions through and as 123RF.COM and the user ("You") who downloads Content (as defined below) from any of the websites (the "Sites") or otherwise contributes towards the Content of 123RF on the terms of use as an image Contributor (as referred to or defined elsewhere on 123RF or the Sites). You may not allow anyone else to use your username or password. For the purpose of this Agreement, "Content" is defined as any video footage, image or photo owned by 123RF or its authorized contributors and have been made available for download on these websites.

You have agreed to be bound by the Terms and Conditions of this Agreement and by downloading any of the Content from 123RF, You acknowledge that You have read, understood, and accepted the Terms and Conditions of this Agreement.

123RF represents to the best of its knowledge that it owns all rights or has all requisite authority, including all copyrights, in and to the Content, or, is authorized to allow You to access, acquire, and use Content under the Terms and Conditions of this Agreement; provided, however, that such representation will be deemed inapplicable with regards to Content which proves to be subject to the ownership or rights of any third party (other than 123RF) without the reasonable knowledge or fault of 123RF. The copyright and all other rights of the Content shall remain with 123RF and its respective suppliers.

Terms and Conditions of Use

You agree to access, acquire, and use the Content under the following Terms and Conditions:
 1. These Terms and Conditions constitute a legal Agreement between You and 123RF.

 2. 123RF grants You a nonexclusive, nontransferable license to use, reproduce, modify, publish, display, and distribute the Content according to the Terms and Conditions set forth in Section 3 hereof.

 3. You may NOT (For Content marked as "Editorial Use Only"):

  1. Unless additional rights are stipulated in the Section 2, or granted pursuant to a separate license agreement, Content may not be used for any commercial, promotional, advertising or merchandising use.

  2. Content may be cropped, provided that the editorial integrity of the Licensed Material is not compromised, but shall not, under any circumstances, otherwise be rotated, altered, changed or tampered with, either manually or electronically, without the express written permission from 123RF.

  3. Licensee may not use Content in any manner that violates the rights of individuals such as defamation, intrusion on privacy, misappropriation of likeness, or depiction in a false light.

  4. Licensee may not:

   1. sublicense, sell, assign, convey or transfer this Agreement or any of its rights under this Agreement.

   2. make the Content available (separate from the end product into which it is incorporated) in any medium accessible by persons other than authorized Users;

   3. sell, license or distribute any end product containing the Content in a way that is intended to allow or invite a third party to download, extract or access the Content as a standalone file;

   4. include the Content in an electronic template intended to be Reproduced by third parties on electronic or printed products; or

   5. use or display the Content on websites or in any other medium designed to induce or involving the sale, license or other distribution of "on demand" products, including, without limitation, postcards, mugs, t-shirts, calendars, posters and other items.

   6. Licensee may not falsely represent, expressly or impliedly, that Licensee is the original creator of a work that is a standalone pictorial, graphic or sculptural work or motion picture or other visual work that derives a substantial part of its artistic components from the Content.

   7. under any circumstances use Content in connection with any pornographic, obscene, immoral, defamatory or illegal materials; endorsement of product(s); sensitive mental/health/other similar aspect of contexts or subjects.

 4. Photo Credit

  1. Content must include the following credit line adjacent to the Licensed Material:"©[Photographer's Name]/123RF.COM" or as otherwise notified by 123RF.

  2. Where technically feasible, a screen credit, equal in size and placement to like footage in the media, must be provided for any film or video footage Licensed Material used in a feature film, broadcast television or cable production and must read: "Footage supplied by [Photographer's Name]/123RF.COM"

 5. You understand that Content is copyrighted and may be owned by a third party, and any unauthorized use by you may be an infringement of such copyright.

 6. You understand and agree that 123RF may, in its sole discretion,

  1. monitor anything you download from or upload to the 123RF website, as frequently as 123RF in its sole discretion determines, for any violation of this Agreement,

  2. limit downloads to a fixed amount of total downloads per 24 hour period, per user, as to insure the best possible service to all 123RF subscribers,

  3. track any abuse of your username and password in connection with the 123RF website or sites or in connection with this Agreement,

  4. terminate your account immediately if we detect you are using, or are trying to use any automated means to download content, and

  5. terminate your account, without notice, if it finds what 123RF believes to be any violation of this Agreement and/or any abuse of your username and password. If your account is terminated for any violation of this Agreement and/or any abuse of a username or password, you lose all rights to 123RF Content, must immediately delete all Content acquired from 123RF, and forfeit all fees paid.

 7. 123RF and the Content are made available to you "AS IS," "AS AVAILABLE," and "WITH ALL FAULTS." 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone else associated with 123RF disclaims, to the fullest extent permitted by law, any and all warranties, express or implied, including without limitation warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non infringement, or that your usage of 123RF will be uninterrupted, error free of computer viruses or other damaging materials. When you access and acquire Content, you do so at your risk. 123RF, its employees and officers, and anyone else acting on behalf of 123RF also disclaims any and all common-law duties, including without limitation duties of reasonable care and workmanlike effort. 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone acting on behalf of 123RF make no representation or warranty as to your right to use any individual's name, likeness, and/or image appearing in the Content without first obtaining appropriate rights from such individual.

  1. You understand and acknowledge that neither 123RF, its employees, directors, and officers, nor anyone acting on behalf of the 123RF website has made any representation or warranty that Your use of Content will not infringe or violate the trademark rights of any third party, or constitute a false designation of origin or any other form of unfair competition, and

  2. You understand that You should seek competent counsel before using Content on or in connection with any goods or services or for any other commercial purposes.

 8. In no event will 123RF, its employees, directors, and officers, or anyone else associated with 123RF be liable for any indirect, special, incidental, economic, or consequential damages including but not limited to loss of revenue or profits, arising out of the use, or inability to use, the Content, even if 123RF has been advised of the possibility of such damages. In no event will the liability of 123RF, its employees, or related parties exceed the amount paid by you for accessing or using 123RF and for accessing, acquiring, and/or using Content from 123RF. Because some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

 9. You represent and warrant that:

  1. you are at least 18 years of age and have the right to enter into this Agreement;

  2. you will not use the Content in any way that is not permitted by this Agreement;

  3. your use of the Content will not violate any applicable law or regulation of any country, state, or other governmental entity;

  4. the information you provide to 123RF Sites is accurate and true, including, without limitation, all credit card information.

  5. the download, upload or use in any way of any content, Content or information which is uploaded by You onto 123RF (the "Uploads") does not infringe upon the copyright, trademark or any intellectual or proprietary property right of 123RF or third party other than 123RF and that You are the full owner of the Uploads and all rights vested in the Uploads without any encumbrance or fetter to such rights; and

  6. any account(s) opened or maintained by You on 123RF or the Sites will only be accessed and used by You for the purposes and on terms and conditions stipulated on the Sites and in this Agreement, and You shall ensure that no person other than You shall have access to or use your account(s) or password(s) to such account(s).

 10. INDEMNITY.You agree to fully defend and indemnify 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone else associated with 123RF, and each of their successors, licensees, and assigns free and harmless from any and all claims, liabilities, costs, losses, damages, or expenses, including attorneys' fees and expenses, arising in connection with Your use of the Content and this Site or of any breach or alleged breach or of any falsity, inaccuracy or misrepresentation of any representation, warranty, or other promise made by You in this Agreement.

 11. This Agreement constitutes the entire agreement between You and 123RF regarding its subject matter. Should any provision of this Agreement be held to be void or invalid, that fact will not affect any other provision, and the remainder of this Agreement will be construed to most closely give effect to the parties' intentions. Failure by 123RF to enforce any provision of this Agreement will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. The interpretation and enforcement of this Agreement shall be governed according to international treaty provisions and other applicable laws.

 12. This Agreement was originally composed in English and was subsequently translated into other languages. The fidelity of subsequent translations cannot be guaranteed. In case of conflict between the English version and another language version, the English version takes precedence.

 13. Any person or entity who is not a party to this Agreement (whether or not such person shall be named, referred to, or otherwise identified, or shall form part of a class of persons so named, referred to, or identified, in this Agreement) shall have no right whatsoever to enforce this Agreement or any of its terms.

 14. You have agreed and reaffirm your agreement to conduct this transaction electronically.

Standard Audio License

123RF STANDARD AUDIO LICENSE AGREEMENT ("Agreement")


ESSENTIAL INFORMATION

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. YOUR ACCEPTANCE OF THE AGREEMENT IS AN ABSOLUTE CONDITION OF THE USE OF ANY PRODUCT OR SERVICE OF 123RF LIMITED ("123RF").

This Agreement is entered into between 123RF, conducting business or transactions through and as 123RF.COM and the user ("You") who downloads Audio Content (defined below) from any of the Sites (or through 123RF, its Distributors or its authorized affiliates).

You are solely responsible to ensure the confidentiality and security of Your registered account username and password and may not allow anyone else to use or access such username or password. Each use/activity/transaction originating from Your username/account will be attributed to and, be held responsible by You, regardless of whether such use/activity/transaction was known to or approved by You. You must not use any automated means to access, log-in or register accounts on the Sites.

You have agreed to be bound by this Agreement and by downloading any Audio Content from 123RF, You acknowledge that You have read, understood, and accepted the Agreement entirely. We reserve the right to amend, change, alter, substitute or otherwise modify the terms and conditions of this Agreement (and other terms and conditions, guidelines or policies at the Sites) at any time ("Update"). Each Update will be dated and indicated on the Sites, and such indication shall serve as effective notification to You. Continued (i) download of Audio Content from the Sites (or receipt of Audio Content from 123RF or its approved affiliates, upon request); or (ii) registration of user account, after two (2) weeks of such Update notification will constitute your unconditional acceptance of the Update.

123RF represents to the best of its knowledge that it owns all rights or has all requisite authority, including all copyright, in and to the Audio Content, and is authorized to allow You to access, acquire, and use Audio Content under the terms and conditions of this Agreement. The copyright and all other rights of the Audio Content shall remain with 123RF and its respective suppliers/contributors.


Definitions (as used in this Agreement unless the context otherwise requires)

"123RF Parties" has the meaning ascribed to it in Section 12.

"Audio Content" means any sound/audio (including music, sound effects, musical compositions, musical arrangements, jingles, track compilations, sound and master recordings, non-musical audio recordings, voice and voice recordings and sound / audio clips), original audio digital files, or any copies thereof subject to this Agreement, offered for licensing by 123RF, or downloaded by or otherwise supplied to You by 123RF.

"Client" or "Customer" means the direct end-user clients / customers of Yours who use Audio Content only in the form of a Licensed Work Reproduced or produced by You.

"Collection Societies" means any performing, mechanical, or other similar rights society (e.g. ASCAP, IFAMLA, MACP, BMI, SESAC, SOCAN, KOMCA, SACD, SACEM, MCPS, PRS, PPL, GEMA, GVL, SGAE, AIE, MCPS, SDRM, JASLAC, etc.) in any jurisdiction that collects and administers royalty payments on behalf of music publishers, writers and performers.

"Distributors" means third party licensed resellers of Audio Content by way of partners, API partners, marketing entities, distributors and other resellers, each of whom is authorized and approved by or, affiliated to, 123RF.

"Edit" means by using less than an entire Audio Content or using the Audio Content in an incomplete or altered form, including editing, looping, enhancing, adapting, distorting or modifying, provided that any change shall not alter the fundamental character of the Audio Content used, or entitle any ownership rights to be claimed from the Audio Content (in its original or Edited form), including copyright from the derived work or Licensed Work.

"Liability Cap" has the meaning ascribed to it in Section 20.

"Licensee" has the meaning ascribed to it in Section 2.

"Licensed Work" means the end-product or end derivative work that has been Reproduced, Synchronized, Edited or created by or on behalf of You using independent skill and effort and that incorporates Audio Content and other material, and which Audio Content shall be inseparable from the Licensed Work to be a standalone Audio Content.

"Reproduce" means any form of copying or publication of the whole or a part of any Audio Content (on a basis detached from the full Licensed Work), via any medium and by whatever means, the distortion, alteration, cropping or manipulation of the whole or any part of the Audio Content, and the creation of any Licensed Work or derived work from, or that incorporates, Audio Content, whereby such Audio Content shall not be capable of being disassociated or reverse engineered from the Licensed Work/derived work by the end user or any third party to be a standalone Audio Content.

"Standard Limit" has the meaning ascribed to it in Section 5(j).

"Synchronize" means to use Audio Content in timed relation to other elements.


Terms of Use

You agree to access, acquire, and use the Audio Content as follows:
 1. Terms and Conditions

  This Agreement and the terms and conditions herein constitutes a binding legal agreement between You and 123RF. 2. Grant

  123RF grants You a non-exclusive, non-transferable license to use Audio Content according to the terms and conditions of this Agreement. If You are purchasing on behalf of a licensee ("Licensee"), You hereby represent and warrant that You are authorized to act on behalf of such Licensee and have full authority to bind the Licensee to this Agreement. If the Licensee fails to abide by the Agreement, You shall be personally and fully liable on a joint and several basis for such failure and any resulting damage or claim. For the purposes of this Agreement, all terms and conditions of the Agreement as applicable to You shall apply equally to the Licensee (as the case may be). 3. Society Royalties

  123RF has used reasonable efforts to ascertain that the Audio Content do not originate from members of any Collection Societies and that no performing rights or other additional royalties are required to be paid to such organizations. However, in certain jurisdictions (e.g., France and Spain), You may be required to pay royalties to performing rights or other rights societies due to the exploitation of Audio Content (even if the contributor is not a member of any Collection Society in such jurisdiction(s)). You must determine if such requirements exist in the applicable jurisdiction and be solely responsible for any such applicable fees. 4. Seat Restrictions

  1. Only You are permitted to use, access, Reproduce or Edit Audio Content.

  2. Only You are permitted to transfer files of Your Licensed Work containing Audio Content to Your Clients / Customers where they shall have no further rights to use the Audio Content (in any form or manner separate from the Licensed Work) either to access, extract, disassociate, reverse engineer, modify, repurpose, aggregate, Edit or Reproduce such Audio Content from the Licensed Work that You provide.

  3. You can only use and install Audio Content in one location at a time. If You require Audio Content to be downloaded or installed in more than one location (for example, multiple computer workstations) or accessible by more than one person, You must re-license the Audio Content from the Sites (or directly with 123RF) for each such use, or purchase an Audio Content multiseat license or Corporate+ license from 123RF or the Sites (if available).

  4. You must not violate (directly or indirectly, including by circumvention) or, attempt to violate the integrity of, any data protection measures on the Sites.

  5. You may not assign, sell or otherwise transfer, directly or indirectly, your registered account to any third party without the written consent of 123RF.


 5. Audio Content Usage

  You may, subject to the terms and conditions of this Agreement, access and acquire Audio Content via the Sites (or from 123RF or its affiliates directly), and use the acquired Audio Content for the following purposes, provided You do not violate the rights of any third party as part of, in connection with or for use in the following Licensed Work:

  1. advertisements on television, radio, web/mobile (including podcasts), commercial theatre and DVDs, and infomercials or tags for products, services and organizations;

  2. promotional activities which include exhibitions or performances in commercial, retail, wholesale or other sales locations to promote products, services and organizations;

  3. website background music or sound or similar use for personal or commercial websites;

  4. television programs provided that the Audio Content is Synchronized with visual works (i.e., not as Audio Content on a standalone basis);

  5. radio programming provided that the Audio Content is Synchronized with other musical or audio works; e.g., You may not broadcast Audio Content as part of Your music programming but You can integrate and Synchronize it in a radio drama, radio documentary, radio production or other radio-centric Licensed Work;

  6. motion pictures intended for exhibition for the purpose of creating awareness provided that the Audio Content is Synchronized with visual works;

  7. products, services, presentations or exhibitions intended to market, promote or educate on goods, wares and/or services;

  8. ringtone, ring acoustic and other tonal systems for personal telecommunication devices (provided that there is no intention of re-sale or re-distribution);

  9. home videos for Your own personal use; and

  10. in relation to each Audio Content, up to a maximum of 2,000 items (in the aggregate) of the following Licensed Work products for re-sale, license or other re-distribution (the "Standard Limit"): toys, games, cards, and other similar entertainment products. Any Reproduction of items in excess of the Standard Limit will require You to purchase Audio Content through the 123RF Extended Audio License available on the Sites. You are required to notify 123RF of such excess Reproduction and 123RF reserves the right to impose any additional fees which apply in relation to such excess use.


 6. Audio Content Restrictions

  You may NOT (and may not permit any third party) under any circumstances to:

  1. use, access or download any Audio Content which is not intended for or licensed by You;

  2. use Audio Content as a part of a physical item, software, program or template that is to be resold. For this, You must purchase Audio Content through the 123RF Extended Audio License available on the Sites;

  3. distribute the Audio Content, electronically or in any storage medium (except as specifically authorized or for the purposes under Section 5 above);

  4. download, copy, capture or rip any Audio Content other than by the download means/methods/functions provided by the Sites;

  5. provide any Client/Customer/third party access to the 123RF's Audio Content library in any way;

  6. transfer or make conceivable for transfer (to any person or entity other than You) any derived work incorporating Audio Content other than Licensed Work;

  7. allow the use of Audio Content by any Client/Customer/third party to Reproduce or Edit any marketing material or product (end-product of otherwise);

  8. authorize any third party to use or access the Audio Content for any purpose or resell, sublicense, or otherwise make available the Audio Content for use or distribution separately or detached from a product, Licensed Work or Web page;

  9. use any Audio Content to compile, manufacture, distribute or sell records, CDs, DVDs, jukeboxes or any other "audio-only" (or substantially/primarily "audio-only") product comprising any Audio Content, in whole or in part, that is NOT meaningfully Synchronized or combined with other audio, media or musical Audio Content to create a genuine non "audio-only" Licensed Work. E.g., You cannot download and compile fifteen songs from the Audio Content (or from other sources together with Audio Content from the Sites) to create a CD / compilation to sell, distribute or relinquish to a third party (i.e., for other than purely personal usage);

  10. use Audio Content, in whole or in part, as a theme song for any motion picture, or television, radio or web program;

  11. sub-license, re-sell, rent, lend, assign, gift or otherwise transfer or distribute to third-parties Audio Content that is not Synchronized or combined with visual components or other audio or musical elements (other than as permitted in this Agreement);

  12. use, share or display Audio Content in any manner of publication, re-distribution or re-sale in any format, service or medium (such as peer-to-peer, file sharing network or arrangement, design template application, music download sites, music CDs, electronic greeting card web sites, web templates and or in any other way that enables Audio Content to be accessed by any third party) or make Audio Content available to be extracted or accessed or reproduced as an electronic file;

  13. copy or adapt the object code of the Sites, or reverse engineer, reverse assemble, decompile, modify or attempt to discover any source or object code of any part of the Sites or the Audio Content, or circumvent or attempt to circumvent or copy any copy protection mechanism or access any rights management information pertaining to the Audio Content;

  14. use any Audio Content in any manner that violates, plagiarizes, misappropriates or infringes the rights of third parties including, without limitation, copyright, trademark rights, rights of privacy or publicity, performance rights, confidential information or any other right;

  15. use Audio Content in connection with any pornographic, offensive, political, racist, ethnically or culturally offensive, obscene or indecent, sexually explicit, immoral, defamatory, intrusive of privacy or illegal materials; or in a manner which endorses violence or acts of terrorism, is discriminatory towards race, gender, religion, faith or sexual orientation, or which purports to endorse products or services carrying sensitive mental/health connotations;

  16. use automated or programmatic means or methods to download Audio Content;

  17. remove any notice in relation to any proprietary right that is embedded in the Audio Content or avoid, bypass, remove or impair any measure that effectively controls access to the Audio Content;

  18. delete any composer/author attributions, legal notices, or proprietary designations or labels in any Audio Content file that is downloaded;

  19. use Audio Content, in whole or in part, to create derivative work that may falsely express that You are the original creator of the work;

  20. reproduce Synchronized Audio Content (subject strictly to the restriction in Section 6(i)) in a tangible medium (like a CD or DVD), or an element of the Synchronized Audio Content in excess of 2,000 Reproductions for the purposes of re-sale (i.e., the Standard Limit), in which event You shall be required to purchase Audio Content through the Electronic Only Extended License available on the Sites. You are required to notify 123RF of such excess Reproduction and 123RF reserves the right to impose any additional fees which apply in relation to such excess use; and/or

  21. use Audio Content in any manner that is in breach of this Agreement.


 7. Credit Line

  When "Audio Content" is used in any production other than for personal home use, credits must be given to the Audio Contributor in the following form: "[Contributor's Name] © 123RF.com". 8. Third Party Copyright

  You understand that Audio Content is copyrighted and may be owned by a third party, and any unauthorized use by you may be an infringement of such copyright. 9. Unilateral Action.

  You understand and agree that 123RF may, in its sole discretion:

  1. monitor anything you download from the Sites, as frequently as 123RF in its sole discretion determines, for any violation of this Agreement

  2. limit downloads to a fixed amount of total downloads per 24 hour period, per user, as to insure the best possible service to all 123RF subscribers / users;

  3. track any abuse of Your username and password in connection with the Sites or in connection with this Agreement;

  4. terminate Your account immediately if we detect You are using, or are trying to use any automated means to download Audio Content; and/or

  5. terminate Your account, without notice, if it finds what it believes to be any violation of this Agreement and/or any abuse of Your username and password. If Your account is terminated for any violation of this Agreement and/or any abuse of a username or password, You lose all rights to the Audio Content, must immediately delete all Audio Content acquired from 123RF, comply with Section 23 below on termination, and forfeit all fees paid.

 10. Disclaimer

  123RF, the Sites and the Audio Content are made available to You "AS IS," "AS AVAILABLE," and "WITH ALL FAULTS." 123RF, its employees, directors, officers, shareholders, advisors, Distributors, affiliated entities and anyone else associated with 123RF (the "123RF Parties") disclaims, to the fullest extent permitted by law, any and all warranties, express or implied, including without limitation warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, or that Your usage of 123RF or the Sites will be uninterrupted, error free of computer viruses or other damaging materials. When You access and acquire Audio Content, You do so at Your risk. The 123RF Parties also disclaim any and all common-law duties, including without limitation duties of reasonable care and workmanlike effort. 11. False Designation

  You understand and acknowledge that neither the 123RF Parties nor anyone acting on behalf of 123RF has made any representation or warranty that Your use of Audio Content will not infringe or violate the trademark rights of any third party, or constitute a false designation of origin or any other form of unfair competition. 12. Independent advice

  You understand that You should seek competent and independent counsel before using Audio Content on or in connection with any goods or services or for any other commercial purposes. 13. Liability

  Save for the limited circumstance in Section 18, in no event will any of the 123RF Parties be liable for any indirect, special, incidental, economic, or consequential damages including but not limited to loss of revenue or profits, arising out of the use, or inability to use, the Audio Content, even if 123RF has been advised of the possibility of such damages. Save for the limited circumstance in Section 18 and the Liability Cap (as defined below), in no event will the liability of the 123RF Parties exceed the amount paid by You for accessing, acquiring, and/or using Audio Content from the Sites, 123RF or its approved affiliates ("Paid Fees"). However, as some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to You. 14. Representations.

  You represent and warrant that:

  1. You are at least 18 years of age and have the right to enter into this Agreement;

  2. You will not use Audio Content in any way that is not permitted by this Agreement and that all steps shall be taken to ensure that no unauthorized use or use beyond the terms of this Agreement of Audio Content by any person occurs;

  3. Your use of Audio Content will not violate any applicable law or regulation of any country, state, or other governmental entity;

  4. the information You provide to 123RF is accurate and true, including, without limitation, all credit card information; and

  5. any account(s) opened or maintained by You on 123RF or the Sites will only be accessed and used by You for the purposes and on terms and conditions stipulated on the Sites and in this Agreement, and You shall ensure that no person other than You shall have access to or use Your account(s) or password(s) to such account(s).


 15. Indemnity

  You agree to fully defend and indemnify the 123RF Parties, and each of their successors, licensees, and assigns free and harmless from any and all claims, liabilities, costs, losses, damages, or expenses, including reasonable attorneys' fees and expenses, arising in connection with Your use of Audio Content and the Sites or of any breach or alleged breach or of any falsity, inaccuracy or misrepresentation of any representation, warranty, or other promise made by You in this Agreement. 16. 123RF Indemnity

  Subject to the terms of this Agreement, and provided that You have not breached the terms of this or any other agreement with 123RF, 123RF agrees to defend, indemnify, and hold You harmless up to the Liability Cap (defined below). Such indemnification shall only apply to claims for damages directly attributable to 123RF's breach of its representations and warranties in this Agreement, together with the expenses (including reasonable attorneys' fees), arising out of or directly connected to any valid actual or threatened lawsuit, claim, or legal proceeding alleging that the possession, distribution, or use of Audio Content downloaded and used by You pursuant to the terms of this Agreement violate third party intellectual property rights as a direct result of Your substantial and material reliance upon 123RF's representations and warranties contained herein. This indemnification is conditioned upon You notifying 123RF, in writing, of any such claim or threatened claim, no later than five (5) business days from the date You know or reasonably should have known of the claim or threatened claim. Such notification must include all details of the claim then known to You and emailed to legal@123rf.com, Attention: General Counsel. If required, 123RF shall have the right to assume the handling, settlement or defense of any claim or litigation to which this indemnification applies. You agree to cooperate with 123RF in the defense of any such claim and shall have the right to participate in any litigation at your own expense. 123RF shall not be liable for any legal fees and/or other costs incurred prior to receiving complete notification of the claim as provided herein. 17. No modification

  Notwithstanding anything to the contrary contained herein, 123RF shall not be liable for any damages, costs or losses arising as a result of Edits, Synchronizations, Reproductions, modifications or alterations made to the Audio Content or the context in which the Audio Content are used by You. 18. Liability Cap

  123RF's maximum aggregate obligation and liability to You for all claims (assessed collectively) arising under this Agreement shall be limited to Ten Thousand United States Dollars (US$10,000.00) or the Paid Fees, whichever the higher (the "Liability Cap"). 19. Entire Agreement and Governing Law

  This Agreement constitutes the entire agreement between You and 123RF regarding its subject matter until superseded and substituted by any Update(s). Should any provision of this Agreement be held to be void or invalid, that fact will not affect any other provision, and the remainder of this Agreement will be construed to most closely give effect to the parties' intention. Failure by 123RF to enforce any provision of this Agreement will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. The interpretation and enforcement of this Agreement shall be governed according to international treaty provisions and other applicable laws. 20. Termination

  This Agreement is effective until it is terminated. You can terminate this Agreement by (i) deleting and destroying all Audio Content downloaded by You and in Your possession, and any Licensed Work(s), and copies/accompanying materials thereof; and (ii) ceasing to use the Audio Content for any purpose. 123RF can terminate this Agreement without notice to You if You fail to comply with any of the terms and conditions of the Agreement. Upon such termination, you must immediately (i) delete and destroy all Audio Content downloaded by You and in Your possession, and any Licensed Work(s), and copies/accompanying materials thereof; (ii) cease using the Audio Content for any purpose; and (iii) confirm in writing to 123RF that the foregoing requirements have been completed. 21. Assignment

  Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, neither party shall assign its rights or interests under this Agreement to any third party without the other party's prior written consent in each instance; except that a party may assign its rights, interests and obligations hereunder to any similarly financially responsible entity that is either (i) an affiliate of such party, (ii) the surviving entity of a merger, consolidation, restructuring plan or reorganization in which it participates, or (iii) to the purchaser of all or a majority of all the assets of the party, provided such assignee agrees to assume in writing such party's rights and obligations under this Agreement. 22. Prevailing Language

  This Agreement was originally composed in English and was subsequently translated into other languages. The fidelity of subsequent translations cannot be guaranteed. In case of conflict between the English version and another language version, the English version takes precedence. 23. Right of Third Parties

  Any person or entity who is not a party to this Agreement (whether or not such person shall be named, referred to, or otherwise identified, or shall form part of a class of persons so named, referred to, or identified, in this Agreement) shall have no right whatsoever to enforce this Agreement or any of its terms. 24. You have agreed to enter into this Agreement and to conduct any transactions contemplated hereunder electronically.

Extended Audio License

123RF EXTENDED AUDIO LICENSE AGREEMENT ("Agreement")


ESSENTIAL INFORMATION

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. YOUR ACCEPTANCE OF THE AGREEMENT IS AN ABSOLUTE CONDITION OF THE USE OF ANY PRODUCT OR SERVICE OF 123RF LIMITED ("123RF").

This Agreement is entered into between 123RF, conducting business or transactions through and as 123RF.COM and the user ("You") who downloads Audio Content (defined below) from any of the Sites (or through 123RF, its Distributors or its authorized affiliates).

You are solely responsible to ensure the confidentiality and security of Your registered account username and password and may not allow anyone else to use or access such username or password. Each use/activity/transaction originating from Your username/account will be attributed to and, be held responsible by You, regardless of whether such use/activity/transaction was known to or approved by You. You must not use any automated means to access, log-in or register accounts on the Sites.

You have agreed to be bound by this Agreement and by downloading any Audio Content from 123RF, You acknowledge that You have read, understood, and accepted the Agreement entirely. We reserve the right to amend, change, alter, substitute or otherwise modify the terms and conditions of this Agreement (and other terms and conditions, guidelines or policies at the Sites) at any time ("Update"). Each Update will be dated and indicated on the Sites, and such indication shall serve as effective notification to You. Your continued (i) download of Audio Content from the Sites (or receipt of Audio Content from 123RF or its approved affiliates, upon request); or (ii) registration of user account, after two (2) weeks of such Update notification will constitute your unconditional acceptance of the Update.

123RF represents to the best of its knowledge that it owns all rights or has all requisite authority, including all copyright in and to the Audio Content, and is authorized to allow You to access, acquire, and use the Audio Content under the terms and conditions of this Agreement. The copyright and all other rights of the Audio Content shall remain with 123RF and its respective suppliers/contributors.


Definitions (as used in this Agreement unless the context otherwise requires)

"123RF Parties" has the meaning ascribed to it in Section 12.

"Audio Content" means any sound/audio (including music, sound effects, musical compositions, musical arrangements, jingles, track compilations, sound and master recordings, non-musical audio recordings, voice and voice recordings and sound / audio clips), original audio digital files, or any copies thereof subject to this Agreement, offered for licensing by 123RF, or downloaded by or otherwise supplied to You by 123RF.

"Client" or "Customer" means the direct end-user clients / customers of Yours who use Audio Content only in the form of a Licensed Work Reproduced or produced by You.

"Collection Societies" means any performing, mechanical, or other similar rights society (e.g. ASCAP, IFAMLA, MACP, BMI, SESAC, SOCAN, KOMCA, SACD, SACEM, MCPS, PRS, PPL, GEMA, GVL, SGAE, AIE, MCPS, SDRM, JASLAC, etc.) in any jurisdiction that collects and administers royalty payments on behalf of music publishers, writers and performers.

"Commercial Media and Products" has the meaning ascribed to it in Section 2.3(c).

"Distributors" means third party licensed resellers of Audio Content by way of partners, API partners, marketing entities, distributors and other resellers, each of whom is authorized and approved by or, affiliated to, 123RF.

"Edit" means by using less than an entire Audio Content or using the Audio Content in an incomplete or altered form, including editing, looping, enhancing, adapting, distorting or modifying, provided that any change shall not alter the fundamental character of the Audio Content used, or entitle any ownership rights to be claimed from the Audio Content (in its original or Edited form), including copyright from the derived work or Licensed Work.

"Liability Cap" has the meaning ascribed to it in Section 20.

"Licensee" has the meaning ascribed to it in Section 2.

"Licensed Work" means the end-product or end derivative work that has been Reproduced, Synchronized, Edited or created by or on behalf of You using independent skill and effort and that incorporates Audio Content and other material, and which Audio Content shall be inseparable from the Licensed Work to be a standalone Audio Content.

"Paid Fees" has the meaning ascribed to it in Section 15.

"Reproduce" means any form of copying or publication of the whole or a part of any Audio Content (on a basis detached from the full Licensed Work), via any medium and by whatever means, the distortion, alteration, cropping or manipulation of the whole or any part of the Audio Content, and the creation of any Licensed Work or derived work from, or that incorporates, Audio Content, whereby such Audio Content shall not be capable of being disassociated or reverse engineered from the Licensed Work/derived work by the end user or any third party to be a standalone Audio Content.

"Synchronize" means to use Audio Content in timed relation to other elements.


Terms of Use

You agree to access, acquire, and use the Audio Content as follows:
 1. Terms and Conditions

  This Agreement and the terms and conditions herein constitutes a binding legal agreement between You and 123RF.


 2. Grant

  123RF grants You a non-exclusive, non-transferable license to use Audio Content according to the terms and conditions of this Agreement. If You are purchasing on behalf of a licensee ("Licensee"), You hereby represent and warrant that You are authorized to act on behalf of such Licensee and have full authority to bind the Licensee to this Agreement. If the Licensee fails to abide by the Agreement, You shall be personally and fully liable on a joint and several basis for such failure and any resulting damage or claim. For the purposes of this Agreement, all terms and conditions of the Agreement as applicable to You shall apply equally to the Licensee (as the case may be).


 3. Society Royalties

  123RF has used reasonable efforts to ascertain that the Audio Content do not originate from members of any Collection Societies and that no performing rights or other additional royalties are required to be paid to such organizations. However, in certain jurisdictions (e.g., France and Spain), You may be required to pay royalties to performing rights or other rights societies due to the exploitation of Audio Content (even if the contributor is not a member of any Collection Society in such jurisdiction(s)). You must determine if such requirements exist in the applicable jurisdiction and be solely responsible for any such applicable fees.


 4. Seat Restrictions

  1. Only You are permitted to use, access, Reproduce or Edit Audio Content.

  2. Only You are permitted to transfer files of Your Licensed Work containing Audio Content to Your Clients / Customers where they shall have no further rights to use the Audio Content (in any form or manner separate from the Licensed Work) either to access, extract, disassociate, reverse engineer, modify, repurpose, aggregate, Edit or Reproduce such Audio Content from the Licensed Work that You provide.

  3. You can only use and install Audio Content in one location at a time. If You require Audio Content to be downloaded or installed in more than one location (for example, multiple computer workstations) or accessible by more than one person, You must re-license the Audio Content from the Sites (or directly with 123RF) for each such use, or purchase an Audio Content multiseat license or Corporate+ license from 123RF or the Sites (if available).

  4. You must not violate (directly or indirectly, including by circumvention) or, attempt to violate the integrity of, any data protection measures on the Sites.

  5. You may not assign, sell or otherwise transfer, directly or indirectly, your registered account to any third party without the written consent of 123RF.

 5. Audio Content Usage

  You may, subject to the terms and conditions of this Agreement, access and acquire Audio Content via the Sites (or from 123RF or its affiliates directly), and use the acquired Audio Content for the following purposes, provided You do not violate the rights of any third party as part of, in connection with or for use in the following Licensed Work:

  1. advertisements on television, radio, web/mobile (including podcasts), commercial theatre and DVDs, and infomercials or tags for products, services and organizations;

  2. promotional activities which include exhibitions or performances in commercial, retail, wholesale or other sales locations to promote products, services and organizations;

  3. website background music or sound or similar use for personal or commercial websites;

  4. television programs provided that the Audio Content is Synchronized with visual works (i.e., not as Audio Content on a standalone basis);

  5. radio programming provided that the Audio Content is Synchronized with other musical or audio works; e.g., You may not broadcast Audio Content as part of Your music programming but You can integrate and Synchronize it in a radio drama, radio documentary, radio production or other radio-centric Licensed Work;

  6. motion pictures intended for exhibition for the purpose of creating awareness provided that the Audio Content is Synchronized with visual works;

  7. as a theme song for any motion picture, or television, radio or web program;

  8. products, services, presentations or exhibitions intended to market, promote or educate on goods, wares and/or services;

  9. ringtone, ring acoustic and other tonal systems for personal telecommunication devices (provided that there is no intention of re-sale or re-distribution);

  10. home videos for Your own personal use;

  11. subject strictly to the restriction in Section 6(i), an unlimited number of Reproductions of Synchronized Audio Content in a tangible medium (like a CD or DVD), or an element of the Synchronized Audio Content for the purposes of re-sale; and/or

  12. in relation to each Audio Content, an unlimited number of items of Licensed Work products (provided that such Licensed Work is not prohibited by this Agreement) for re-sale, license or other re-distribution, e.g., toys, games, cards, and other similar entertainment products.

 6. Audio Content Restrictions.

  You may NOT (and may not permit any third party) under any circumstances to:

  1. use, access or download any Audio Content which is not intended for or licensed by You;

  2. use Audio Content as a part of a physical item, software, program or template that is to be resold. For this, You must purchase Audio Content through the 123RF Extended Audio License available on the Sites;

  3. distribute the Audio Content, electronically or in any storage medium (except as specifically authorized or for the purposes under Section 5 above);

  4. download, copy, capture or rip any Audio Content other than by the download means/methods/functions provided by the Sites;

  5. provide any Client/Customer/third party access to the 123RF's Audio Content library in any way;

  6. transfer or make conceivable for transfer (to any person or entity other than You) any derived work incorporating Audio Content other than Licensed Work;

  7. allow the use of Audio Content by any Client/Customer/third party to Reproduce or Edit any marketing material or product (end-product of otherwise);

  8. authorize any third party to use or access the Audio Content for any purpose or resell, sublicense, or otherwise make available the Audio Content for use or distribution separately or detached from a product, Licensed Work or Web page;

  9. use any Audio Content to compile, manufacture, distribute or sell records, CDs, DVDs, jukeboxes or any other "audio-only" (or substantially/primarily "audio-only") product comprising any Audio Content, in whole or in part, that is NOT meaningfully Synchronized or combined with other audio, media or musical Audio Content to create a genuine non "audio-only" Licensed Work. E.g., You cannot download and compile fifteen songs from the Audio Content (or from other sources together with Audio Content from the Sites) to create a CD / compilation to sell, distribute or relinquish to a third party (i.e., for other than purely personal usage);

  10. sub-license, re-sell, rent, lend, assign, gift or otherwise transfer or distribute to third-parties Audio Content that is not Synchronized or combined with visual components or other audio or musical elements (other than as permitted in this Agreement);

  11. use, share or display Audio Content in any manner of publication, re-distribution or re-sale in any format, service or medium (such as peer-to-peer, file sharing network or arrangement, design template application, music download sites, music CDs, electronic greeting card web sites, web templates and or in any other way that enables Audio Content to be accessed by any third party) or make Audio Content available to be extracted or accessed or reproduced as an electronic file;

  12. copy or adapt the object code of the Sites, or reverse engineer, reverse assemble, decompile, modify or attempt to discover any source or object code of any part of the Sites or the Audio Content, or circumvent or attempt to circumvent or copy any copy protection mechanism or access any rights management information pertaining to the Audio Content;

  13. use any Audio Content in any manner that violates, plagiarizes, misappropriates or infringes the rights of third parties including, without limitation, copyright, trademark rights, rights of privacy or publicity, performance rights, confidential information or any other right;

  14. use Audio Content in connection with any pornographic, offensive, political, racist, ethnically or culturally offensive, obscene or indecent, sexually explicit, immoral, defamatory, intrusive of privacy or illegal materials; or in a manner which endorses violence or acts of terrorism, is discriminatory towards race, gender, religion, faith or sexual orientation, or which purports to endorse products or services carrying sensitive mental/health connotations;

  15. use automated or programmatic means or methods to download Audio Content;

  16. remove any notice in relation to any proprietary right that is embedded in the Audio Content or avoid, bypass, remove or impair any measure that effectively controls access to the Audio Content;

  17. delete any composer/author attributions, legal notices, or proprietary designations or labels in any Audio Content file that is downloaded;

  18. use Audio Content, in whole or in part, to create derivative work that may falsely express that You are the original creator of the work; and/or

  19. use Audio Content in any manner that is in breach of this Agreement.

 7. Credit Line

  When "Audio Content" is used in any production other than for personal home use, credits must be given to the Audio Contributor in the following form: "[Contributor's Name] © 123RF.com".


 8. Third Party Copyright

  You understand that Audio Content is copyrighted and may be owned by a third party, and any unauthorized use by you may be an infringement of such copyright.


 9. Unilateral Action

  You understand and agree that 123RF may, in its sole discretion:

  1. monitor anything you download from the Sites, as frequently as 123RF in its sole discretion determines, for any violation of this Agreement;

  2. limit downloads to a fixed amount of total downloads per 24 hour period, per user, as to insure the best possible service to all 123RF subscribers / users;

  3. track any abuse of Your username and password in connection with the Sites or in connection with this Agreement;

  4. terminate Your account immediately if we detect You are using, or are trying to use any automated means to download Audio Content; and/or

  5. terminate Your account, without notice, if it finds what it believes to be any violation of this Agreement and/or any abuse of Your username and password. If Your account is terminated for any violation of this Agreement and/or any abuse of a username or password, You lose all rights to the Audio Content, must immediately delete all Audio Content acquired from 123RF, comply with Section 23 below on termination, and forfeit all fees paid.

 10. Disclaimer

  123RF, the Sites and the Audio Content are made available to You "AS IS," "AS AVAILABLE," and "WITH ALL FAULTS." 123RF, its employees, directors, officers, shareholders, advisors, Distributors, affiliated entities and anyone else associated with 123RF (the "123RF Parties") disclaims, to the fullest extent permitted by law, any and all warranties, express or implied, including without limitation warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, or that Your usage of 123RF or the Sites will be uninterrupted, error free of computer viruses or other damaging materials. When You access and acquire Audio Content, You do so at Your risk. The 123RF Parties also disclaim any and all common-law duties, including without limitation duties of reasonable care and workmanlike effort.


 11. False Designation

  You understand and acknowledge that neither the 123RF Parties nor anyone acting on behalf of 123RF has made any representation or warranty that Your use of Audio Content will not infringe or violate the trademark rights of any third party, or constitute a false designation of origin or any other form of unfair competition.


 12. Independent advice

  You understand that You should seek competent and independent counsel before using Audio Content on or in connection with any goods or services or for any other commercial purposes.


 13. Liability

  Save for the limited circumstance in Section 18, in no event will any of the 123RF Parties be liable for any indirect, special, incidental, economic, or consequential damages including but not limited to loss of revenue or profits, arising out of the use, or inability to use, the Audio Content, even if 123RF has been advised of the possibility of such damages. Save for the limited circumstance in Section 18 and the Liability Cap (as defined below), in no event will the liability of the 123RF Parties exceed the amount paid by You for accessing, acquiring, and/or using Audio Content from the Sites, 123RF or its approved affiliates ("Paid Fees"). However, as some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to You.


 14. Representations.

  You represent and warrant that:

  1. You are at least 18 years of age and have the right to enter into this Agreement;

  2. You will not use Audio Content in any way that is not permitted by this Agreement and that all steps shall be taken to ensure that no unauthorized use or use beyond the terms of this Agreement of Audio Content by any person occurs;

  3. Your use of Audio Content will not violate any applicable law or regulation of any country, state, or other governmental entity;

  4. the information You provide to 123RF is accurate and true, including, without limitation, all credit card information; and

  5. any account(s) opened or maintained by You on 123RF or the Sites will only be accessed and used by You for the purposes and on terms and conditions stipulated on the Sites and in this Agreement, and You shall ensure that no person other than You shall have access to or use Your account(s) or password(s) to such account(s).

 15. Indemnity

  You agree to fully defend and indemnify the 123RF Parties, and each of their successors, licensees, and assigns free and harmless from any and all claims, liabilities, costs, losses, damages, or expenses, including reasonable attorneys' fees and expenses, arising in connection with Your use of Audio Content and the Sites or of any breach or alleged breach or of any falsity, inaccuracy or misrepresentation of any representation, warranty, or other promise made by You in this Agreement.


 16. 123RF Indemnity

  Subject to the terms of this Agreement, and provided that You have not breached the terms of this or any other agreement with 123RF, 123RF agrees to defend, indemnify, and hold You harmless up to the Liability Cap (defined below). Such indemnification shall only apply to claims for damages directly attributable to 123RF's breach of its representations and warranties in this Agreement, together with the expenses (including reasonable attorneys' fees), arising out of or directly connected to any valid actual or threatened lawsuit, claim, or legal proceeding alleging that the possession, distribution, or use of Audio Content downloaded and used by You pursuant to the terms of this Agreement violate third party intellectual property rights as a direct result of Your substantial and material reliance upon 123RF's representations and warranties contained herein. This indemnification is conditioned upon You notifying 123RF, in writing, of any such claim or threatened claim, no later than five (5) business days from the date You know or reasonably should have known of the claim or threatened claim. Such notification must include all details of the claim then known to You and emailed to legal@123rf.com, Attention: General Counsel. If required, 123RF shall have the right to assume the handling, settlement or defense of any claim or litigation to which this indemnification applies. You agree to cooperate with 123RF in the defense of any such claim and shall have the right to participate in any litigation at your own expense. 123RF shall not be liable for any legal fees and/or other costs incurred prior to receiving complete notification of the claim as provided herein.


 17. No modification

  Notwithstanding anything to the contrary contained herein, 123RF shall not be liable for any damages, costs or losses arising as a result of Edits, Synchronizations, Reproductions, modifications or alterations made to the Audio Content or the context in which the Audio Content are used by You.


 18. Liability Cap

  123RF's maximum aggregate obligation and liability to You for all claims (assessed collectively) arising under this Agreement shall be limited to Twenty Thousand United States Dollars (US$20,000.00) or the Paid Fees, whichever the higher (the "Liability Cap").


 19. Entire Agreement and Governing Law

  This Agreement constitutes the entire agreement between You and 123RF regarding its subject matter until superseded and substituted by any Update(s). Should any provision of this Agreement be held to be void or invalid, that fact will not affect any other provision, and the remainder of this Agreement will be construed to most closely give effect to the parties' intention. Failure by 123RF to enforce any provision of this Agreement will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. The interpretation and enforcement of this Agreement shall be governed according to international treaty provisions and other applicable laws.


 20. Termination

  This Agreement is effective until it is terminated. You can terminate this Agreement by (i) deleting and destroying all Audio Content downloaded by You and in Your possession, and any Licensed Work(s), and copies/accompanying materials thereof; and (ii) ceasing to use the Audio Content for any purpose. 123RF can terminate this Agreement without notice to You if You fail to comply with any of the terms and conditions of the Agreement. Upon such termination, you must immediately (i) delete and destroy all Audio Content downloaded by You and in Your possession, and any Licensed Work(s), and copies/accompanying materials thereof; (ii) cease using the Audio Content for any purpose; and (iii) confirm in writing to 123RF that the foregoing requirements have been completed.


 21. Assignment

  Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, neither party shall assign its rights or interests under this Agreement to any third party without the other party's prior written consent in each instance; except that a party may assign its rights, interests and obligations hereunder to any similarly financially responsible entity that is either (i) an affiliate of such party, (ii) the surviving entity of a merger, consolidation, restructuring plan or reorganization in which it participates, or (iii) to the purchaser of all or a majority of all the assets of the party, provided such assignee agrees to assume in writing such party's rights and obligations under this Agreement.


 22. Prevailing Language

  This Agreement was originally composed in English and was subsequently translated into other languages. The fidelity of subsequent translations cannot be guaranteed. In case of conflict between the English version and another language version, the English version takes precedence.


 23. Right of Third Parties

  Any person or entity who is not a party to this Agreement (whether or not such person shall be named, referred to, or otherwise identified, or shall form part of a class of persons so named, referred to, or identified, in this Agreement) shall have no right whatsoever to enforce this Agreement or any of its terms.


 24. You have agreed to enter into this Agreement and to conduct any transactions contemplated hereunder electronically.