Smlouva a pravidla pro používání programovacího rozhraní aplikace 123RF.com – Prodejci přidané hodnoty

Tato smlouva stanovuje pravidla používání a podmínky, za kterých Vy, označený jako 'Prodejce přidané hodnoty'( jméno společnosti XXX se sídlem v XXX), budete používat programovací rozhraní aplikace 123RF.com ( dále jen "123RF.com API" nebo "API") a tvoří zákonnou smlouvu mezi Vámi a 123RF, se sídlem Unit 1010, 10/F, Miramar Tower, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong (dále jen "123RF"), účinnou od XXX. Zažádáním o 123RF.com API a používáním 123RF.com API, výslovně souhlasíte s ustanovením této Smlouvy. 123RF si vyhrazuje právo aktualizovat a upravovat tyto smluvní podmínky bez předchozího upozornění. Pokud by úpravy významně ovlivňovaly stávající ustanovení Smlouvy, udělá 123RF vše pro to, aby Vám bylo odesláno upozornění. Poslední verze těchto smluvních podmínek bude vždy přístupná na této adrese: http://www.123rf.com/api/tos.php

Vaše oprávnění k používání 123RF.com API za těchto podmínek bude trvat, dokud nebude ukončeno jednou ze smluvních stran. Ukončit platnost licence můžete, pokud přestanete používat 123RF.com API, nebo kteroukoli její část, nebo písemným oznámením adresovaným 123RF a to v případě komerční implementace API. 123RF může ukončit Váš přístup k API a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Vaše právo používat 123RF.com API bude automaticky ukončeno pokud:

 1. porušíte kteroukoli z těchto smluvních podmínek,
 2. Vám 123RF.com zašle písemné oznámení o ukončení platnosti licence, nebo
 3. Vám 123RF.com znemožní přístup k 123RF.com zablokováním Vašich API klíčů.

Neaktivní účet (definovaný jako takový, na kterém neproběhl žádný pohyb kreditů po dobu jednoho roku) automaticky znamená ukončení platnosti této smlouvy. Kredity Vám nebudou vráceny, pokud nezašlete 123RF žádost o reaktivaci Vašeho účtu a to před koncem 12. měsíce bez aktivity.

1. 1.Oprávněné použití a omezení.

123RF.com API jsou vlastnictvím společnosti 123RF a oprávnění k jejich použití je Vám poskytnuto pro území celého světa (kromě výjimek níže) na základě nevýhradní, nesublicencovatelné platformy dle zde uvedených smluvních podmínek. Tyto podmínky stanovují zákonný způsob používání 123RF.com API, všech aktualizací, revizí, náhradních verzí a jakýchkoli kopií 123RF.com API vytvořených Vámi nebo pro Vás. Snímky, umělecká díla a fotografie na 123RF.com jsou vlastněna přispěvateli 123RF.com (zahrnující fotografy a ilustrátory) a nejsou tedy nutně vlastněna 123RF.com. Všechna práva, která Vám nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena 123RF.com a jejím přispěvatelům.

Musíte:

 1. Vždy jednat v souladu s pravidly pro používání 123RF.com (http://www.123rf.com/terms.php)
 2. Vámi vyvinutá aplikace musí vždy zobrazovat vodoznaky obsahující jméno přispěvatele, jak je definováno 123RF.com. Nesmíte provádět žádné pokusy o odstranění tohoto vodoznaku.
 3. Pokud Vaše aplikace používá ověřovací API od 123RF.com, musíte vložit standardní záhlaví, které Vám dodáme pro Vámi vytvořené stránky, které přistupují na 123RF.com API. Je důležité, abyste svým uživatelům umožnili snadný způsob, jak se vrátit na 123RF.com, pokud budou chtít.
 4. Zveřejněte ve Vaší aplikaci v zásadách ochrany osobních údajů nebo jiným způsobem v zápatí každé stránky, jakým způsobem provádíte sběr, nakládání, skladování a zveřejňování dat získaných od uživatelů, včetně, tam kde je to vhodné, že třetí strany (včetně inzerentů) mohou dodávat obsah a/nebo reklamy a sbírat informace přímo od uživatelů a mohou umísťovat cookies do vyhledávače uživatele.
 5. Plnit podmínky dané Smlouvou s koncovým uživatelem (“EULA”) e vztahu k používání snímků. Pokud jsou Vaši zákazníci, kterým prodáváte Váš produkt (za použití integrované API od 123RF) koncovými uživateli, musíte předem informovat 123RF o provedení 'licencování v zastoupení'. V takovém případě musíte vyvinout maximální úsilí k tomu, aby koncoví uživatelé jednali v souladu se Smlouvou s koncovým uživatelem, a to bez ohledu na to, zda tito koncoví uživatelé dostávají neupravené obrazové soubory dodávané společností 123RF. Provedení 'pořízení v zastoupení' neznamená převedení všech licenčních povinností na Vaše zákazníky, protože Vy nebudete zbaveni odpovědnosti za veškeré škody způsobené koncovými uživateli nebo Vámi, ať už přímo, nebo nepřímo.
 6. EULA je zveřejněna zde: http://www.123rf.com/license.php?type=standard
 7. Zaručujete, že bude pořízena odpovídající licence, v souladu se záměrem použití snímků.

Nesmíte:

 1. Používat 123RF.com API v jakékoli aplikaci, která replikuje nebo se pokouší nahradit uživatelovu praxi s 123RF.com.
 2. Pokusit se zatajit nebo skrýt svou identitu nebo identitu Vaší aplikace ve chvíli, kdy žádáte o povolení k používání 123RF.com API.
 3. Zobrazovat více než čtyřicet 123RF.com snímků na stránku ve Vaší aplikaci, nebo používat nepřiměřenou datovou propustnost.
 4. Ukládat do cache nebo jinak ukládat jakékoli 123RF.com uživatelské snímky.
 5. Používat 123RF.com API v jakékoli aplikaci, která vytváří, podporuje nebo je používána jako součást jakéhokoli trojanu, spywaru, adwaru, keyloggingu a jiných škodlivých programů nebo kódů.
 6. Použít 123RF.com API jakýmkoli způsobem nebo k jakémukoli záměru, který porušuje jakýkoli zákon nebo nařízení, jakékoli právo kohokoli, včetně práv duševního vlastnictví, práva na soukromí, a/nebo práv osobnosti.
 7. Používat 123RF.com API způsobem, který negativně ovlivňuje stabilitu serverů 123RF.com nebo negativně ovlivňuje chování jiných aplikací používajících 123RF.com API.
 8. Prodávat, pronajímat nebo sublicencovat 123RF.com API nebo přístup k ní nebo generovat příjmy za používání nebo poskytování 123RF.com API, ať za účelem přímého obchodního nebo peněžního zisku, nebo z jiného důvodu, s výjimkou uvedenou níže.

2. Komerční použití

Pravidla a omezení

 1. Pokud je primárním účelem Vaší aplikace tvorba zisku, ať již přímo či nepřímo, je na ní nahlíženo jako na komerční aplikaci. 123RF.com si vyhrazuje právo provést toto hodnocení v okamžiku, kdy žádáte o poskytnutí licence. Dále si 123RF.com vyhrazuje právo sledovat Vaši stránku a aplikaci v průběhu času, aby se přesvědčila, že její zaměření odpovídá příslušnému typu API klíče:
  • Příkladem může být:
  • tisk – tapety, vizitky, pohledy, plakáty, off set tisk atd.
  • šablony – jako součást Vašich web design prvků, např. snímky svázané se šablonami nejsou dostačující
  • web hosting – jako produkt, který může být začleněn do blogů, fór a web designových stránek prostřednictvím integrace samotného ovládacího panelu pro webhosting
  • prostředek pro prohledávání snímků – Vy zajišťujete službu pro prohledávání snímků pro své zákazníky, která získává data z různých míst
  • Element peněžního zisku – cokoli, za co obdržíte náhradu za přístup, který poskytuje 123RF API, může být považováno za komerční aplikaci.
  • Uživatelům je účtován poplatek za Váš produkt nebo službu, která jakýmkoli způsobem integrace používá 123RF.com API.
  • Prodáváte nebo poskytujete služby přispěvatelům 123RF.com a používáte API k plnění Vašich služeb těmto přispěvatelům.
  • Vaše stránka je tzv. "destination site" používající snímky od 123RF.com k posílení zájmu a generování příjmů z reklamy.

 2. V rámci této Smlouvy NESMÍTE používat API k:

 • záměru přímého přeprodeje snímků. Snímky musí být svázány se službou, kterou zamýšlíte nabízet, jak je popsáno výše. Snímky nemohou být prodávány jako samostatný produkt. Tato smlouva Vás neopravňuje k přeprodeji snímků, ale k prodeji přidané hodnoty.
 • redistribuci prodejci třetí strany. Tato smlouva Vás neopravňuje k redistribuci licence jinému  prodejci přidané hodnoty nebo prodejci snímků.

Zvláštní podmínky pro použití komerčního API

Prodejci VAR nesmí zobrazovat snímky jako samostatné produkty. Omezení zahrnuje, kromě jiného, zobrazení cen snímků na webových stránkách a povolení jejich nákupu bez svázání s odpovídajícím produktem či službou VAR prodejce.

Všechny vodoznakem označené snímky a snímky zdarma poskytované prostřednictvím API od 123RF.com jsou určeny pouze k vizuální prezentaci. Zobrazením nebo stažením těchto snímků nezískávají uživatelé žádnou licenci pro použití těchto snímků. Všechny stažené digitální soubory budou považovány za licence a budou okamžitě účtovány VAR prodejci čerpáním předplacených kreditů z účtu VAR prodejce.

Není možné provést opakované stažení snímku, každé opakované stažení bude považováno za další licenci a bude tak účtováno.

Stahování snímků bude znemožněno v případě, že na účtu VAR prodejce bude zůstatek kreditů roven nule. 123RF.com vyvine přiměřené úsilí k tomu, aby upozornila VAR prodejce na nízký stav kreditů na jeho účtu zasláním automatického upozornění. 123RF.com však nepřebírá odpovědnost za upozornění VAR prodejce na nízký stav kreditů.

Není povoleno ukládat digitální soubory do cache paměti za účelem jejich opakovaného licencování. Každé opakované licencování musí být jednotlivě konzultováno prostřednictvím API linky, v opačném případě není možné považovat opakované stažení za platné.

Vrácení platby je přípustné, pokud plyne ze zničení snímku či jiného technického problému. Další důvody pro vrácení platby, jiného než technického charakteru, jako např. chybná objednávka či změna designérského záměru, musí být doplněny vyplněným Formulářem na vrácení platby, a to dříve než dojde k posouzení jejich uznatelnost ze strany 123 RF.com.

Žádost o Komerční API klíč

Pokud Vaše aplikace spadá do kategorie komerční licence, musíte zažádat o Komerční API klíč. Pro zahájení žádosti musíte vyplnit následující formulář:

http://www.123rf.com/api/key/apply.php

Jste povinen poskytnout veškeré Vám známé informace týkající se implementace Komerčního 123RF.com API do Vaší aplikace.

Poskytněte veškeré informace, které máte, pokud žádáte o Komerční 123RF.com API. Nedostatečná specifikace nebo nepodání informací může mít za následek zamítnutí Vaší žádosti z nesprávných důvodů. Pokud jste na pochybách, je vždy lepší poskytnout více údajů o své aplikaci.

Vezměte prosím na vědomí, že můžeme vyhovět Vaší žádosti o Komerční 123RF.com API pod podmínkou předchozího zaplacení poplatků, např. k pokrytí nákladů s infrastrukturou.

Nesmíte používat 123RF API nad rámec stanovený touto smlouvou.

3. Označení

Nesmíte používat ochrannou značku "123RF" v pojmenování své stránky nebo aplikace, nebo činit cokoli, co by uživatele vedlo k domněnce, že se 123RF přímo podílí na vývoji, marketingu nebo určuje směřování Vašich stránek. Přesto musíte zřetelně uvést 123RF.com jako zákonný zdroj snímků, a to nejlépe na každé straně zobrazující snímky.

Dále jste povinni udělat vše pro to, aby bylo oznámení "Powered by 123RF.com" umístěno v zápatí každé stránky využívající API. Pro uživatele nekomerčního API klíče by toto oznámení mělo být spojeno s http://www.123rf.com/src_your123RFuserID

Dále obdržíte ověřovací link vytvořený 123RF.com výhradně pro Vás jménem 'assetsdelivery.com' pro prokázání certifikace o obdržení práv od 123RF.com opravňujících k prodeji přidané hodnoty.

Nesmíte používat 123RF.com logo bez výslovného písemného povolení od společnosti 123RF. Pokud jste obdrželi toto povolení, ujistěte se, že logo nebo značka Vaší aplikace je dominantnější než logo 123RF.com. Použití loga 123RF.com neznamená žádnou podporu ze strany 123RF.com. Toto musí být zřetelné a jednoznačně plynoucí z podmínek pro používání Vašich stránek, dokumentů na ochranu soukromí a dalších dokumentů.

4. Vlastnictví a vztah Stran.

123RF.com API jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, servisními značkami, mezinárodními smlouvami, a / nebo jinými vlastnickými právy a zákony USA a dalších zemí.

Práva 123RF.com se vztahují na 123RF.com API a veškeré výstupy a spustitelné soubory 123RF.com API. Toto se nevztahuje na softwarové komponenty vyvinuté Vámi, které nejsou vázány na 123RF.com API nebo nevyužívají žádný výstup z 123RF.com API.

Používáním API souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné majetkové zákony a další zákony, stejně tak jako další autorská práva a omezení obsažená v těchto podmínkách. 123RF.com je nositelem veškerých práv, podílů a nároků z obou 123RF.com API – komerční i nekomerční.

Tato smlouva Vám nedává žádná práva či podíly k duševnímu majetku vlastněnému nebo licencovanému 123RF.com a jeho Přispěvateli, včetně (nikoli však výhradně) ochranné značky 123RF.com API a 123RF.com.

5. Podpora.

123RF.com se může rozhodnout poskytnout Vám podporu nebo úpravy 123RF.com API (souhrnně, "Podpora"), na základě svého vlastního uvážení a může tuto Podporu kdykoli ukončit, bez předchozího oznámení.

123RF.com nabízí používání 123RF.com API tak "JAK JE" bez jakýchkoli záruk nebo garancí prodejnosti výsledného produktu.

123RF.com může rovněž omezit určité funkce a služby, nebo zamezit Vašemu přístupu k části nebo všem 123RF.com API nebo webové stránce 123RF.com a to bez upozornění a odpovědnosti.

Pokud používáte komerční 123RF.com API klíče a potřebujete technickou pomoc při vývoji nové stránky, vyhrazuje si 123RF.com právo tuto službu zpoplatnit.

123RF.com se nebude podílet na žádném nekomerčním použití svých API klíčů.

Rozsah technické podpory 123RF.com zahrnuje technickou podporu při řešení problémů.

123RF nezajišťuje podporu v oblasti systémového inženýrství týkající se systémové struktury vlastněné prodejcem přidané hodnoty.

Dříve než spustíte Vaši webovou stránku s 123RF API, musí proběhnout audit ze strany 123RF, v případě úspěšného auditu Vám 123RF dodá opravňující list. Přesto má 123RF právo ukončit toto povolení i po provedení úspěšného auditu a to v případě, že provedete jakékoli důležité změny do mechanismu API, které naruší pravidla udělení tohoto povolení.

6. Poplatky a platby.

123RF.com se zavazuje k otevřenému a bezplatnému přístupu k API pro komerční a nekomerční účely. Nicméně dochází k tomu, že API ovlivňuje datovou propustnost a je doprovázeno náklady na hardware na straně 123RF.com.

123RF.com si vyhrazuje právo zpoplatnit budoucí použití nebo poskytnout nepřetržitý přístup k 123RF.com API v případě používání 123RF.com API nad určitý limit pro určité komerční aplikace.

7. Odmítnutí záruk.

Některé 123RF.com API mohou být zkušební a tedy ne řádně otestované. 123rf.com netvrdí, ani nezaručuje, že kterákoli 123rf.com API je bez chyb, nepřesností či rušení, nebo že je spolehlivá, přesná, úplná nebo jinak validní. 123rf.com API jsou poskytovány "jak jsou" bez jakékoli záruky, přímé nebo odvozené a 123rf.com se výslovně vzdává všech záruk a podmínek, včetně (nikoli však pouze) jakékoli záruky prodejnosti či vhodnosti použití pro konkrétní účel. 123rf.com API používáte na základě svého vlastního uvážení a na vlastní riziko a ponesete výhradní odpovědnost za jakékoli škody plynoucí z použití 123rf.com API včetně, nikoli však pouze, jakýchkoli škod na Vašem počítačovém systému nebo ztrátě dat.

8. Omezená odpovědnost.

V žádném případě nebude 123RF, její zaměstnanci, ředitelé, a funkcionáři, nebo kdokoli jiný spojený s 123RF nést zodpovědnost za jakékoli nepřímé, zvláštní, náhodné, ekonomické, nebo následné škody, vzniklé ve spojení s používáním 123RF.com API, z důvodu porušení smlouvy, porušení záruk, deliktu (včetně nedbalostního, odpovědnosti za produkt nebo jiných), nebo jiné peněžní ztráty, bez ohledu na to, zda byla 123RF upozorněna na možnost vzniku takových škod či nikoli, za žádných okolností Vám nebude 123RF odpovědna žádnou částkou.

9. Odškodnění.

V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony souhlasíte, že budete plně hájit a odškodníte společnost 123RF, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, zástupce, další partnery a zaměstnance a ochráníte je od veškerých nároků třetích stran vzniklých Vaším používáním 123RF.com API, včetně všech závazků a nákladů vzniklých z nároků, závazků, ztrát, škod, soudních sporů a právních poplatků.

10. Všeobecné podmínky.

Vztah Smluvních stran. Bez ohledu na jakékoli ustanovení této Smlouvy, ve smyslu těchto smluvních podmínek, musíte Vy a 123RF.com konat samostatně a nikoli jako partneři, společný podnik nebo zmocněnci. Nemáte žádné právo přebírat nebo vytvářet žádnou povinnost za nebo jménem 123RF.com, přímo nebo odvozeně, a nesmíte se pokusit svázat 123RF.com s jakoukoli smlouvou.

Místo soudního řízení a Volba práva. Smluvní podmínky a vztah mezi Vámi a 123RF.com se řídí ustanovením mezinárodních smluv a dalšími platnými zákony.

Žádné vzdání se práv ze strany 123RF.com. Neuplatnění nebo nevymáhání jakéhokoli práva či ustanovení plynoucího z těchto Smluvních podmínek ze strany 123RF.com nemůže být vykládáno jako vzdání se takového práva.

11. Ostatní.

Nadpisy a podnadpisy obsažené v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro větší komfort a nesmí omezovat nebo jinak ovlivňovat smluvní podmínky. Jakákoli interpretace těchto Podmínek pro použití nesmí být vykládána proti autorovi. Podmínky pro použití byly původně vytvořeny v anglickém jazyce a následně přeloženy do dalších jazyků. Přesnost následných překladů nemůže být garantována. V případě konfliktu mezi anglickou verzí a cizojazyčnou verzí, má anglická verze vždy přednost.