Teldykpen rapids on Altai river Katun near Oroktoi, Siberia, Russia

Remaining Time -0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x
information icon59361569
video icon30.03s